มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1101 คน
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8027 ข่าวสดรายวัน


เผยโฉม2นักวิจัยเจ๋ง รับทุนสวทช.20ล้าน

ประสิทธิ์ ภวสันต์

"โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ" สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งในด้านสาธารณสุข เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

เมื่อต้นปี 2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครข้อเสนอโครง การทุนนักวิจัยแกนนำ และได้เห็นผลงานจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ 16 โครงการ และตัดสินมอบทุนให้แก่ ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ ภวสันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของโครงการการพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อฟันเพื่องานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกและเนื้อเยื่อปริทันต์ รับทุน 20,000,000 บาท และรศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของโครงการเทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับทุน 19,930,000 บาท

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สวทช. กล่าวว่า สวทช.พิจารณาคัดเลือกมอบทุนจากคุณสมบัติ และศักยภาพของหัวหน้าโครงการที่จะนำทีมวิจัยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิจัย การพัฒนากำลังคน รวมถึงมีศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการ เข้ากับภาคการผลิตและบริการ โดยสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณประโยชน์ หรือเชิงพาณิชย์ได้

สำหรับ ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ เป็นนักวิจัยที่อุทิศตนให้กับการทำวิจัย เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านวิศวกรรมเซลล์และเนื้อเยื่อจนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการทันตแพทย์ไทย

อภิชาติ วรรณวิจิตรโครงการของศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ มุ่งเน้นที่กระบวนการควบคุมภาวะความเป็นเซลล์ต้นกำเนิด และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างกระดูก เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดในห้องปฏิบัติการให้ได้จำนวนมากพอต่อการนำไปใช้ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก รวมทั้งพัฒนาโครงร่างเทียมที่เหมาะสม และศึกษากลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีต่อเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากระบบภูมิคุ้มกัน ผลงานดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในทางคลินิกต่อไปได้

ด้าน รศ.ดร.อภิชาติ เป็นนักวิจัยข้าวระดับนานาชาติ มีประสบการณ์วิจัยทางพันธุศาสตร์พืชไร่มานานกว่า 20 ปี ออกพันธุ์ข้าวใหม่ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549 และรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555

สำหรับโครงการของรศ.ดร.อภิชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสามารถในการต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชในระดับสูง พอที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้สารควบคุมศัตรูพืชอีกต่อไป อีกทั้งต้องอยู่รอดให้ผลผลิตได้แม้เกิดมหาอุทกภัย ผจญกับอุณหภูมิสูง/ต่ำกว่าปกติ สภาวะแห้งแล้งและดินเค็ม

ข้าวกลายพันธุ์ทั้งที่ถูกค้นพบแล้วและกำลังจะถูกค้นพบจะเป็นแหล่งความรู้ที่ทำให้เกิดความเข้าใจพันธุกรรมของข้าว และเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่นับว่ามีประโยชน์มากสำหรับประเทศไทย


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.