มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 16100 คน
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7062 ข่าวสดรายวัน


ตราราชการกระทรวง


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comถึงน้าชาติ อยากได้ตราประจำกระทรวงต่างๆ

มะปราง

ตอบ มะปราง

กระทรวงกลาโหม ตราจักรสมอปีก คือรูปจักร มีสมอสอดขัดในวงจักร ซ้ายขวามีรูปปีกนกกางอยู่ภายใต้รูปพระมหามงกุฎ กระทรวงการคลัง ตราปักษาวายุภักษ์ กระทรวงการต่างประเทศ ตราบัวแก้ว รูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวข้างขวา ถือวชิระข้างซ้าย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบัลลังก์กัญญา และพระพลบดี (พระอินทร์) ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ขวาถือวชิระ พระหัตถ์ซ้ายพระขรรค์ ลอยอยู่บนเมฆ สองข้างซ้ายขวามีเมฆประกอบ เบื้องล่างเป็นลายกนกระลอกคลื่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรงกลางวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับเหนือแท่น มีลายกนกเป็นภาพศีรษะฤๅษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระพิรุณทรงนาค กระทรวงคมนาคม พระรามทรงรถ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกรอบทรงโล่ ด้านบนเป็นต้นโพธิ์ ด้านซ้ายเป็นช้าง 2 เชือก เป็นช้างเพศเมียและลูกช้างเผือก ด้านขวาเป็นโลมา เหนือรูปทั้งหมดเป็นเพชร ล่างสุดเป็นหยดน้ำ ล้อมด้วยลายไทยใต้มณฑป และลูกโลกด้านตะวันออก (ประเทศไทย) และด้านตะวันตก ลูกโลกทั้ง 2 ด้าน มีไม้ค้ำ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพพระพุธ กายสีเขียว พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ แสดงถึงความรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ แสดงถึงความเฉียบคม มีอำนาจ พระเศียรเปล่งรัศมี แสดงถึงพระปัญญาญาณ กระทรวงพลังงาน โลกุตระ สื่อความหมายถึงพุทธปัญญา ความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังเช่นการตรัสรู้ถึงหนทางแห่งนิพพาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความดีอันสูงส่งเพื่อความเจริญรุ่งเรือง โดยสัญลักษณ์นี้อาจดูได้ประหนึ่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชติช่วงให้ความสว่างไสว และสะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์ พระวิษณุกรรม กระทรวงมหาดไทย ราชสีห์ กระทรวงยุติธรรม ตราดุลพาห รูปดุลขัดอยู่ที่ด้ามพระขรรค์ ตั้งอยู่บนพานกลีบบัวสองชั้น มีฐานสิงห์รอง ลายกนกล้อม ดุลพาหแปลความตามศัพท์ว่า เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัดให้เกิดความเที่ยงธรรม ได้แก่ ตราชู แปลความตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร สม่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ กระทรวงแรงงาน ภายในรูปวงกลมมีรูปเทพบดีถือพระขรรค์รักษาความเป็นธรรมอยู่กลาง พระหัตถ์ขวาประสาทพร เทวดาเบื้องซ้ายถือม้วนสารา เปรียบเหมือนนายจ้าง และเทวดาเบื้องขวาถือผึ่งและดิ่ง เปรียบเหมือนลูกจ้าง ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆ

กระทรวงวัฒนธรรม รูปบุษบกประดิษฐานดวงประทีปภายใต้ซุ้มเรือนแก้วเหนือหมู่ลายเมฆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรูปปรมาณูอยู่ตรงกลาง ข้างล่างมีเฟืองจักรเก้าฟันเป็นฐานรองรับ ข้างบนมีดวงอาทิตย์ส่องรัศมีเก้าสายครอบคลุมทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการ รูปเสมาธรรมจักร เป็นรูปวงกลม มีลายเสมาตั้งบนฐาน มีรูปพระธรรมจักร คือล้อรถอยู่กลางใบเสมา มีอักษรขอม ทุ.ส.นิ.ม หัวใจพระอริยสัจอยู่ที่ขอบเบื้องบนเสมา กระทรวงสาธารณสุข รูปคบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง กระทรวงอุตสาหกรรม ตรานารายณ์เกษียรสมุทร

สำนักนายกรัฐมนตรี ตราราชการ รูปรัฐธรรมนูญมีรัศมีประดิษฐานอยู่บนพาน 2 ชั้น เหนือตั่ง มีราชสีห์กับคชสีห์ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าพิทักษ์รัฐธรรมนูญ


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.