มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 6543 คน
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7586 ข่าวสดรายวัน


วังสวนสุนันทา


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comขอความเป็นมาสถานที่ก่อนจะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา

แคนดี้จัง

ตอบ แคนดี้จัง


วิทยาลัยครูสวนสุนันทาในอดีต คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา อันเคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในสมัยรัชกาลที่ 5 นักเรียนและนักศึกษาของสถาบันแห่งนี้เรียกตัวเองว่า "ลูกพระนาง" ทั้งนี้ คำพระนางหมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังสวนสุนันทาขึ้นในพระราชวังดุสิต เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนพระอิริยาบถแทนการเสด็จประพาสหัวเมือง และด้วยมีพระราชประสงค์ให้สวนนี้มีลักษณะเป็นสวนป่า ทรงให้หาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่ดีและหาได้ยากนานาชนิดมาปลูกไว้ ส่วนที่มาของชื่อสวนมาจากชื่อสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีชื่อว่า "สุนันทาอุทยาน" ซึ่งพ้องพอดีกับพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ซึ่งสิ้นพระชนม์จากเหตุเรือล่มระหว่างเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างตำหนักขึ้นเพื่อเตรียมไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน การสร้างจึงยังไม่แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดให้สร้างพระตำหนักและตึกในบริเวณสวนสุนันทาขึ้นจำนวน 32 ตำหนัก ให้เป็นที่ประทับของพระมเหสี เจ้าจอมมารดา เจ้าจอมและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 รวมทั้งอาคารที่พักของข้าราชบริพาร โดยมีสมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายา เสด็จมาประทับ ณ ตำหนักสายสุทธานพดล ระหว่าง พ.ศ.2467-2472 (สิ้นพระชนม์ ณ ตำหนักที่ประทับสวนสุนันทา)

และด้วยในสมัยนั้นบรรดาขุนนาง ข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์ นำบุตรีและหลานผู้หญิงมาถวายตัวเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระวิมาดาเธอฯ จึงทรงให้สร้าง "โรงเรียนนิภาคาร" ขึ้นภายในสวนสุนันทา สอนตามหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งอบรมจริยา มารยาท การฝีมือ ให้เป็นกุลสตรี

ครั้นพ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบรมวงศานุวงศ์หวั่นเกรงภัยจากการเมือง ได้ออกไปจากสวนสุนันทาจนหมดสิ้น โรงเรียนนิภาคารจึงเลิกดำเนินการไปโดยปริยาย นับแต่นั้นมาสวนสุนันทาที่เคยงดงามก็ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่ ตำหนักต่างๆ ชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก พื้นที่ภายในรกร้างว่างเปล่า

จวบจนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เห็นว่าสวนสุนันทาถูกทอดทิ้งรกร้างอยู่มิได้ทำประโยชน์ จึงเห็นสมควรให้นายกรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัยของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร แต่สภาผู้แทนราษฎรขอเพียงพื้นที่ภายนอกกำแพงติดถนนสามเสนสร้างเป็นบ้านพักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเห็นสมควรว่า ควรใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษา และมอบให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นสถานศึกษาของชาติ

ทั้งนี้ สถานศึกษาแห่งใหม่ได้คงชื่อเดิมของสถานที่เพื่อเป็นอนุสรณ์ โดยขนานนามว่า "โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2480 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) ก่อนยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี 2518 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และที่สุดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกวันนี้


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.