มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 18782 คน
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7032 ข่าวสดรายวัน


โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comอยากทราบข้อมูล ประวัติโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การจะเข้าเรียนวิศวกรรมรถไฟ รายละเอียดอย่างไร มีสาขาเรียนไหม

เก่ง

ตอบ เก่ง


เพื่อจะให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกิจการรถไฟ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ บุคคลที่ จะบรรจุเข้าปฏิบัติงานด้านต่างๆ จะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านนั้นๆ ซึ่งหาไม่ได้ในตลาดวิชาทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศ ไทยจึงดำเนินการพัฒนาคนของตนเอง โดยสมัยเริ่มแรกดำเนิน การแบบฝึกอบรมในงานเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจึงก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม จัดทำเฉพาะสาขาวิชาที่จำเป็น ก่อนตั้งเป็นโรงเรียนช่างฝีมือของกองโรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล ฝึกอบรมให้มีความรู้ทางช่างฝีมือประเภทต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกองโรงงาน ตั้งแต่ พ.ศ.2460 เป็นต้นมา

กระทั่ง พ.ศ. 2480 จึงได้เริ่มก่อสร้าง "โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ" ขึ้นบริเวณตรงข้ามกับโรง งานมักกะสัน และทำพิธี เปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟตั้งขึ้น เพื่ออบรมนักเรียนวิศวกรรมรถไฟให้มีความรู้ ความชำนาญในกิจการรถไฟ เป็นเวลา 3 ปี โดยในปีที่ 3 เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเปิดสอน 3 แผนก คือ 1.แผนกการเดินรถ 2.แผนกการช่างกล 3.แผนกการช่างโยธาต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2494 ตั้งกองการศึกษาการรถไฟ มีหน้าที่ฝึกอบรมนักเรียนวิศวกรรมรถไฟให้มีความรู้ความชำนาญในกิจการรถไฟ และพัฒนาคนในทุกระดับให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเครื่องจักร วัสดุและวิธีการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามด้วยก่อตั้งสถาบันศึกษาและฝึกอบรม คือ สำนักงานศูนย์การฝึก พ.ศ.2505 โดยจัดสรรที่ดินย่านพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต เนื้อที่ 440 ไร่ ก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม และ 15 ก.พ. 2510 ได้โอนกิจการโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมารวมไว้ที่สำนักงานศูนย์การฝึกซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร

ปัจจุบันโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาวิศวกรรมรถไฟ โดยวิธีการสอบ ดังนี้ 1.สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 2.สอบข้อเขียนวิชาชีพพื้นฐาน

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ มี

1.ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือประกาศ นียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษาตรงตามสาขาที่ต้องการสมัคร สอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

2.ใบสมัครสอบ

3.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

4.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

5.หลักฐานว่าจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ

6.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

7.ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

สิทธิเมื่อจบการศึกษา

1.ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ระดับประ กาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองคุณวุฒิ มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่ออกให้จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองคุณวุฒิทุกประการ

2.การรถไฟแห่งประเทศไทยจะรับบรรจุเข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ ตามความเหมาะสมของอัตรากำลังที่การรถไฟฯ ต้องการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2220-4641 และ 0-2621-8701 (ต่อภายใน 7 ตัว) 821-5739, 827-5757, 821-5706, 821-5716 และ 021-5756


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.