มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 8785 คน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8082 ข่าวสดรายวัน


ตำรวจท่องเที่ยว


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comสวัสดีครับ คือผมอยากเป็นตำรวจท่องเที่ยว ตอนนี้จบปริญญาตรีแล้ว จะต้องทำยังไงถึงจะได้เป็นตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานใดจัดสอบ ขอบคุณมากๆ เลยครับศุภกร

ตอบ ศุภกร
การเข้าเป็นตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.จากบุคคลภายใน โดยต้องเป็นตำรวจที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในสังกัดอื่นๆ เช่น ภ. จว./ ตำรวจทางหลวง/ ตำรวจรถไฟ ฯลฯ และเมื่อ บก.ทท.เปิดให้สมัครเข้ามาดำรงตำแหน่งในสังกัด บก.ทท. โดยทดสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์และ 2.จากบุคคลภายนอก โดยเปิดรับบุคคลภายใน หรือประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด ทดสอบทั้งข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ กรณีที่ 2 จะเปิดรับสมัครหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบาย และงบประมาณของ บก.ทท. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดรับสมัคร ณ ปัจจุบัน จะรับจากผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี ซึ่งแบ่งการสอบออกเป็น 2 สาย คือ สายปราบปรามกับสายอำนวยการ โดยสาย ปราบปราม จะรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีตรีที่เกี่ยวกับกับกฎหมาย เช่น นิติศาสตร์ ฯลฯ ส่วนสายอำนวยการ จะรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆการเปิดสอบจะมีอยู่ 2 แบบ 1.รับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และ 2.รับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หน่วยงานอำนวยการจัดสอบบรรจุ คือ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.edupol.org/ ซึ่งจะมีข้อมูลของการเปิดสอบในแต่ละครั้ง กรณีของการสมัครสอบมาเป็นตำรวจท่องเที่ยว ปัจจุบันไม่มีการเปิดสอบสายตรงมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวแต่อย่างใด แต่จะเป็นการเปิดสอบในลักษณะข้าราชการตำรวจจากหน่วยอื่น ที่มีความประสงค์จะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยว คือต้องเป็นตำรวจมาก่อน แล้วถึงจะมาสอบเป็นตำรวจท่องเที่ยว

บก.ทท. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.ถวายความปลอดภัย รวมทั้งรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 2.รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทั่วราชอาณาจักร 3.ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร ทั้งในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการ ท่องเที่ยว หรือเพื่อการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 4.ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายพันธกิจของบก.ทท. 1.สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว2.สร้างความพึงพอใจในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว3.ขจัดปัญหาการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบและคุ้มครองผลประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยว4.ขจัดปัญหาการทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมไร้ระเบียบ จนเป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว5.ปกป้องและคุ้มครองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมองค์กร6.สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวบริการของตำรวจท่องเที่ยวได้แก่ 1.ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวในการเดินทาง 2.รับแจ้งของหาย ชิงทรัพย์ 3.ปัญหาหนังสือเดินทาง สถานทูต 4.ล่ามแปลภาษา 5.นักท่องเที่ยวมีปัญหาการเดินทาง 6.การแต่งงานกับคนไทยของนักท่องเที่ยว


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.