มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 4849 คน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7960 ข่าวสดรายวัน


เปรียญ 9


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comสวัสดีค่ะน้าชาติอยากทราบความหมายที่คนพูดถึงเปรียญ 9 ว่าหมายถึงอะไร เพราะเคยได้ยินคนพูดแบบชื่นชมว่า คนนี้จบเปรียญ 9 เลยนะ เหมือนว่าเก่งมากๆ จึงอยากให้น้าชาติช่วยอธิบายค่ะ

สุดท้ายนี้ขอให้น้าชาติมีความสุขมากๆๆๆLollypop

ตอบ ลอลลี่ป๊อป
เปรียญ 9 มาจากคำเต็มว่า เปรียญธรรม 9 ประโยค มีชื่อย่อ ป.ธ.9 เป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ดังนั้นที่เดาว่า เก่งมากๆ นั่นถูกผู้สอบไล่ได้ในชั้นนี้กระ ทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิให้เทียบเท่าระดับปริญญาตรี ซึ่งเคยมีคณะสงฆ์ขอให้ปรับวุฒิให้เทียบเท่าระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่มีข้อสรุปหรือขานรับอย่างไรก็ตาม หากพูดถึงเปรียญธรรม 9 ในวงการสงฆ์แล้วถือว่าเป็นระดับชั้นสูงสุดหรือด๊อกเตอร์โดยพฤตินัยที่มาของเปรียญธรรม 9 มาจากการสอบพระปริยัติธรรมถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แบ่งออกเป็นแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวงตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มี 3 ระดับ คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และ นักธรรมชั้นเอก โดยนักธรรมชั้นเอกเทียบเท่าการศึกษาระดับประถมบริบูรณ์ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มี 8 ระดับ คือ ประโยค 1-2 จนถึง ประโยค ป.ธ.9 รวม 8 ระดับ เปิดสอบปีละ 1 ครั้ง มีชื่อเรียก ดังนี้ชั้นที่ 1 เรียกว่า ประโยค 1-2ชั้นที่ 2 เรียกว่า เปรียญธรรม 3 ประโยค ผู้สอบชั้นนี้จะได้รับการเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถ้าเป็นพระภิกษุจะมีคำนำหน้าชื่อว่าพระมหา ถ้าเป็นสามเณรจะมีคำว่า เปรียญ ต่อท้ายนามสกุล ใช้คำนำหน้าเช่นนี้จนถึงประโยค ป.ธ.9ชั้นที่ 3 เรียกว่า เปรียญธรรม 4 ประโยคชั้นที่ 4 เรียกว่า เปรียญธรรม 5 ประโยค ผู้ที่สอบได้ชั้นนี้หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอน 1 ปี และทำการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง นำมาขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ชั้นที่ 5 เรียกว่า เปรียญธรรม 6 ประโยค ผู้สอบได้ชั้นนี้มีวุฒิเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่ต้องมีใบเทียบวุฒิชั้นที่ 6 เรียกว่า เปรียญธรรม 7 ประโยคชั้นที่ 7 เรียกว่า เปรียญธรรม 8 ประโยคชั้นที่ 8 เรียกว่า เปรียญธรรม 9 ประโยคการศึกษาระดับประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3 ประโยคเรียกว่าเปรียญตรี คือผู้ที่จะมีสิทธิสอบประโยค 1-2 ขึ้นไปจะต้องสอบได้นักธรรมชั้นตรีก่อนระดับเปรียญธรรม 4-6 ประโยค เรียกว่าเปรียญโท คือผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไป จะต้องสอบได้นักธรรมชั้นโทก่อนระดับเปรียญธรรม 7-9 ประโยค เรียกว่าเปรียญเอก คือผู้ที่จะมีสิทธิสอบเปรียญธรรม 7 ประโยคขึ้นไป จะต้องสอบได้นักธรรมชั้นเอกก่อนเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือ ป.ธ.9 เป็นระดับชั้นสูงสุดดังที่กล่าวมา โดยหลักสูตร ป.ธ.9 ประกอบด้วย1.วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งภาษามคธจากภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้แต่งเป็นบาลี2.วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทธิมัคค (แต่งเป็นบาลี)3.วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ อภิธัมมัตถวิภาวินี (แปลเป็นไทย)พระภิกษุหรือสามเณรที่มีสิทธิ์สอบไล่ในชั้น ป.ธ.9 ต้องสอบไล่ได้ ป.ธ.8 และต้องสอบไล่ได้นักธรรมเอกก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบไล่ในชั้นนี้ได้การสอบไล่ ป.ธ.9 ในปัจจุบัน จัดสอบที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยการกำกับของมหาเถรสมาคมและสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงพระภิกษุ-สามเณร ที่สอบได้ ป.ธ.9 เมื่อเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรพัดเปรียญ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดให้จัดเจ้าพนักงานขับรถหลวงส่งถึงพระอารามส่วนสามเณรผู้สอบไล่ได้ในชั้น ป.ธ.9 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดให้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และได้รับพระราชทานเครื่องอัฐบริขารหรือที่เรียกว่าทรงรับเป็นนาคหลวง


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.