มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 5373 คน
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7291 ข่าวสดรายวัน


คณะสหเวชศาสตร์


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comอยากรู้คณะสหเวช จุฬาฯ เรียนอะไรบ้าง และคณะนี้มีที่ไหนอีกที่เปิดเรียน

Veena

ตอบ วีณา


ได้ความรู้จาก อาจารย์มาลินี ธนารุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า คณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences) คือ คณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้ที่เรียนจบสาขาวิชาเหล่านี้ไม่ใช่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือทันตแพทย์ แต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการ แพทย์ ซึ่งมีหลายสาขา ทั้งนี้ เท่าที่มีในประเทศไทย ได้แก่ 1.สาขากาย ภาพบำบัด 2.สาขา เทคนิคการแพทย์ 3.สาขารังสีเทคนิค 4.สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 5.สาขากิจกรรมบำบัด 6.สาขา โภชนาการและการกำหนดอาหาร 7.สาขาเทคโนโลยีการกีฬา 8.สาขา ทัศนมาตร

ในบางมหาวิทยาลัย สาขาเหล่านี้อาจสังกัดคณะแพทยศาสตร์ หรือเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ เป็นเพราะสาขาวิชาเหล่านี้แตกแขนงมาจากสาขาแพทยศาสตร์ ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น วงการแพทย์จึงต้องการบุคลากรผู้ร่วมงานกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีความสามารถเฉพาะทางมาช่วยเหลือ ปัจจุบันสถาบันเปิดใหม่ที่เปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี้จึงมักจัดให้อยู่ในคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้นว่า ศาสตร์ทางการแพทย์นี้มีหลายสาขา

หากนับเฉพาะสถาบันที่มีคณะวิชา หรือสำนักวิชาที่ชื่อว่าคณะสหเวชศาสตร์ ในประเทศไทยขณะนี้มี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สำหรับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นคณะสหเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ 15 พฤศจิกายน 2534 โดยย้อนไปวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2511 จุฬาฯ ได้มีหนังสือ ถึงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ขอโอนคณะเทคนิคการแพทย์ ส่วนที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมกับสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ เพื่อตั้งเป็นแผนกวิชาเวชศาสตร์ชันสูตร โดย มีมติที่ประชุมร่วมของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยแพทย ศาสตร์รับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2513-2514 จำนวน 70 คน

พ.ศ.2514 มีประกาศคณะปฏิวัติให้โอนคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นแผนกวิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต่อมาปี 2521 คณะแพทยศาสตร์เสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ แต่ได้รับการบรรจุให้จัดตั้งเป็นภาควิชาเทคนิคการแพทย์แทน ครั้น พ.ศ.2527 รศ.น.พ.ยาใจ ณ สงขลา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มีคำสั่งลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ อีกครั้ง โดยพิจารณาว่าควรมีสาขาวิชาที่เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่ด้วย จึงพิจารณาเรื่องชื่อของคณะใหม่ ที่สุดมีมติเห็นชอบสมควรจะเป็นชื่อ คณะสหเวชศาสตร์ ชื่อภาษาอังกฤษ Faculty of Allied Health Sciences

คณะแพทยศาสตร์จึงได้มีประกาศลงวันที่ 18 เมษายน 2529 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากาย ภาพบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย 9 สิงหาคม 2533 มีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะ ดังกล่าว คณะ สหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ภาควิชากายภาพบำบัด ภาควิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรโภชนาการและการ กำหนดอาหาร


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.