มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 11165 คน
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7531 ข่าวสดรายวัน


หมู่บ้าน อพป.


คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.comหมู่บ้าน อพป. หมายความว่าอย่างไร ทำหน้าที่อะไร

ตุลย์

ตอบ ตุลย์

อพป. ย่อมาจาก โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง จัดตั้งโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ชนบทห่างไกล และรับผิดชอบดูแลสถานการณ์บ้านเมืองให้มีความปลอดภัย สงบเรียบร้อยและก่อสันติภาพ โดยการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เป็นกองกำลังประชาชนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองจากการถูกแทรกแซง ให้เกิดความเคลื่อนไหวในการพัฒนาหมู่บ้านและตนเอง ด้วยแนวคิด การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและก่อให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรในพื้นที่

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับหลักการให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2517 กำหนดให้เป็นโครงการระดับนานาชาติ และเป็นความเร่งด่วนสูงสุดที่ส่วนราชการทุกระดับต้องให้ความร่วมมือสนับสนุน มีหน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 7 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงกลาโหม ตามพ.ร.บ.การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522

หมู่บ้านอพป. ที่จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ มีจำนวนประมาณ 2 หมื่นหมู่บ้าน ใน 59 จังหวัด มีศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเองของกอ.รมน. แต่ละภาคเป็นหน่วยรับผิดชอบ มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการประสานงานและกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการอพป.ในพื้นที่ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดระเบียบหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และบริหารหมู่บ้านในแบบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้านอพป.) ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.ดังกล่าว

ทั้งนี้ การจะกำหนดให้หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง หรือสองหมู่บ้านขึ้นไป เป็นหมู่บ้านอพป. กระทรวงมหาดไทยต้องประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสมแห่งสภาพท้องที่ แต่จะต้องเป็นหมู่บ้านในท้องที่อำเภอเดียวกัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกหมู่บ้านอพป.กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย

หมู่บ้านอพป.แต่ละหมู่บ้านมีคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้บริหารกิจการของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสภาตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้านนั้นที่มีคุณสมบัติและไม่อยู่ในลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 5-7 คน ซึ่งนายอำเภอเป็นผู้กำหนดตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน

หน้าที่ของคณะกรรมการกลาง 1.บริหารหมู่บ้าน หรือดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับมอบหมายจากสภาตำบล นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 2.พิจารณาวางนโยบายในการปกครองหมู่บ้าน วางแผนและโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามความต้องการของราษฎร 3.ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 4.ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 5.ให้ความร่วมมือและประสานงานในแผนการและโครงการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน สนับสนุนให้มีการร่วมมือจากองค์การอาสาสมัคร หรือองค์การสาธารณกุศล ตลอดจนแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน

6.ร่วมมือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอื่นๆ ซึ่งทางราชการจัดตั้ง หรือสนับสนุนและดำเนินงานในเขตหมู่บ้านนั้น 7.เผยแพร่การดำเนินงานพัฒนาของทางราชการให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบ 8.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างราษฎรในหมู่บ้านเกี่ยวกับความแพ่ง เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรม และเมื่อได้ดำเนินการอย่างใดแล้วต้องรายงานให้นายอำเภอทราบ 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.