มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3624 คน
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8050 ข่าวสดรายวัน


ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comน้าชาติครับ

อยากทราบว่าทำไมศูนย์ราชการถึงไปอยู่แถวแจ้ง วัฒนะ ใครเป็นคนเลือกที่ตั้งนี้ และมีเหตุผลอะไร อยากทราบประวัติความเป็นมาครับขอบคุณนะครับสำหรับคำตอบ ขอให้น้าชาติมีความสุข อยู่คู่คอลัมน์รู้ไปโม้ดนานๆเก๋ง

ตอบ เก๋ง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550มีต้นตอจากที่หน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่บนสถานที่อันไม่เหมาะสม ทั้งแออัด คับแคบ และขาดการดูแลบริหารจัดการที่ดี มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พ.ค.2547 จึงอนุมัติให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงการคลังจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียนกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแลธพส. ซึ่งทำหน้าที่ลงทุน ก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาลภารกิจที่สำคัญคือดำเนินการออกหุ้นกู้ ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) มูลค่ารวม 24,000 ล้านบาท เพื่อระดมเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บนที่ดินประมาณ 349 ไร่ มีพื้นที่อาคารในโครงการรวมประมาณ 929,800 ตารางเมตรเดิมพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ดินราชพัสดุ จึงเลือกใช้ก่อสร้างศูนย์ราชการขนาดใหญ่ ให้แต่ละหน่วยงานมาใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยคิดค่าเช่าอัตราที่เหมาะสมสนับสนุนการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของการออกแบบและการใช้ระบบ Co-Generation

โครงการเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2548 และเปิดให้หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรอิสระเข้าใช้พื้นที่ได้เมื่อกลางปี 2551 พื้นที่แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่โซน A เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ อยู่ด้านทิศเหนือ ติดถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งได้จัดสรรเป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านยุติธรรม เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลฎีกา ศาลล้มละลายกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโซน B เนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการอื่นๆ ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมธนารักษ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ มหานคร 9 กรมสรรพากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ส่วนหนึ่ง) สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)โซน C เนื้อที่ประมาณ 152 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นพื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัว และเป็นส่วนพักผ่อนสำหรับโครงการ


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.