มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 7731 คน
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6934 ข่าวสดรายวัน


คณะการบริการและการท่องเที่ยว มอ. ภูเก็ต


รู้ไปโม้ด
nachart@yahoo.comอยากทราบข้อมูลการเรียนปริญญาตรีที่คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอ.ภูเก็ต และรายละเอียดเรื่องหอพักด้วย

ต้นไม้

ตอบ ต้นไม้


ปัจจุบัน คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตภูเก็ต เปลี่ยนชื่อเป็น คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) โดยการก่อตั้งคณะที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) เปลี่ยนชื่อจาก คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Business Administration: Hotel Management) มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาค ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทำงานในระดับนานาชาติ และสามารถได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงได้

ต่อมา เมื่อได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน) (International Business: China) ในปีการศึกษา 2544 ชื่อคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว เปลี่ยนเป็น คณะอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาใหม่ในสาขาบริการอย่างอื่นด้วย กระทั่งปีการศึกษา 2546 คณะได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Business Administration in Hospitality and Tourism Management)

และปีเดียวกันได้จัดหลักสูตรร่วมกับ คอลเลจ ออฟ ฮิวแมน เอนไวรอนเมนต์ ไซแอนซ์ รัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว (Ph.D. in Hotel, Restaurant and Tourism Administration) ตามด้วยหลักสูตรจีนศึกษา (Chinese Studies) และไทยศึกษา (Thai Studiese) ในปี 2547 และ 2548 ตามลำดับ และในปี 2549 ได้แยกสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวออกเป็น สาขาการจัดการการบริการ และการจัดการการท่องเที่ยว และในปี 2550 ได้หยุดรับสมัครนักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปัจจุบันคณะเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), B.B.A. (Tourism Management) และหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) บธ.บ. (การจัดการการบริการ), B.B.A. (Hospitality Management)

ส่วนเรื่องหอพัก สำหรับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้สิทธินักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา และนักศึกษาอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักตามความจำเป็น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และหากมีห้องพักว่างมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก โดยวิธีพิจารณาคัดเลือกและวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ ปัจจุบันหอพักนักศึกษาวิทยาเขตการศึกษาภูเก็ตรองรับนักศึกษาได้ 384 คน แยกเป็นห้องต่างๆ ดังนี้ 1.ห้องพักนักศึกษา 192 ห้อง 2.ห้องดูโทรทัศน์ 2 ห้อง 3.ห้องกิจกรรมในร่ม (ห้อง study) 2 ห้อง 4.ห้องทำงานของคณะกรรมการบริหารหอพัก 1 ห้อง 5.ห้องกิจกรรมชมรมนักศึกษา 1 ห้อง

ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น ค่าบำรุง ภาคการศึกษาปกติ ภาคเรียนละ 4,300 บาท/คน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคเรียนละ 2,000 บาท/คน ในระหว่างปิดภาคการศึกษา วันละ 35 บาท/คน นักศึกษาต่างประเทศ ภาคเรียนละ 6,000 บาท/คน (ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3,000 บาท/คน) นักศึกษา นักเรียนภายนอกมหาวิทยาลัย วันละ 40 บาท/ คน บุคคลทั่วไป วันละ 50 บาท/คน อัตราค่าไฟฟ้า เขตการศึกษาภูเก็ตคิดตามอัตราที่การไฟฟ้าฯ เรียกเก็บ (ประมาณยูนิตละ 4 บาท) โดย 10 ยูนิตแรกไม่คิดค่าใช้จ่ายหมายเลขโทรศัพท์ 0-7627-6200 เว็บไซต์ http://www.fht.psu.ac.th/


หน้า 24
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.