มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 723 คน
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8043 ข่าวสดรายวัน


"กทม.-พว."อบรมครูพัฒนาทักษะ กระตุ้นยอดเด็กสอบผ่าน"โอเน็ต-ผลประเมินสมศ."
กทม. - นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ว่า กทม.ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการใช้เทคนิค สื่อการสอนต่างๆ และการวัดประเมินผลที่ตรงกับจุดประสงค์ ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาแล้วอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ด้านการสร้างเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสามารถสร้างเครื่องมือวัดผล เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอ-เน็ตอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีนวัตกรรม คลังข้อสอบที่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือวัดผลเพื่อการเรียนรู้ได้จริงและสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551กทม.ให้ความสำคัญต่อครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาท ทั้งการจัดการสอนและช่วยเหลือสังคม ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพครูให้สามารถใช้สื่อนวัตกรรม เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกระบวนการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ครูสามารถสอนได้อย่างมั่นใจและผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด มีทักษะชีวิตที่ดี คิดเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ และลงมือทำได้จริง เกิดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีภายหลังการอบรมในครั้งนี้ เชื่อว่าโรงเรียนสังกัดกทม. จะสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทุกมิติและทุกระดับชั้นได้จริง จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรแกนกลางกำหนด และที่สำคัญที่สุดคือสามารถผ่านการประเมินรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ.ด้วย


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.