มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 537 คน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8117 ข่าวสดรายวัน


ตัวแทนผู้สมัครประจําคูหา


กกต ชวนรู้


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 ส่วนที่ 5 ว่าด้วย ตัวแทนผู้สมัครประจํา ณ ที่เลือกตั้งข้อ 100 ระบุว่า ตัวแทนผู้สมัคร ได้แก่บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจําอยู่ ณ ที่ซึ่งกก.ประจําหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละ 1 คน เพื่อดูแลการดําเนินการ เลือกตั้งของกก.ประจําหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผอ.การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วันข้อ 101 ระบุว่า ให้กก.ประจําหน่วยเลือกตั้งจัดที่นั่งในจุดที่สามารถมองเห็น การปฏิบัติงานของกก.ประจําหน่วยเลือกตั้งได้ และตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดให้ในที่เลือกตั้งเท่านั้น และห้ามตัวแทนผู้สมัครเป็นกก.ประจําหน่วยเลือกตั้ง หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง หรือกล่าว ตอบโต้กับกก.ประจําหน่วยเลือกตั้ง หรือระหว่างกันเองถ้าตัวแทนผู้สมัครคนใดกระทําการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง และถูกตักเตือนแล้วแต่ยังขัดขืน กก.ประจําหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครคนนั้นออกไปจากที่เลือกตั้งได้ขณะเดียวกัน หากตัวแทนผู้สมัครเห็นว่า เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้รีบทักท้วงได้ทันที


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.