มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1763 คน
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7465 ข่าวสดรายวัน


ศูนย์สอบภาษาจีนนานาชาติ สถาบันฮั่นปั้นวัดไตรมิตรฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้นิมนต์ พระเทพภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ในฐานะประธานที่ปรึกษาสถาบันขงจื่อ เค่อถัง ประเทศไทย ประชุมหารือถึงความเป็นไปได้ในการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีนให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ห้องประชุม 1514 ชั้น 5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยมีผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือฮั่นปั้น (HANBAN) และคณะ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รศ.สุจินต์ วิศวธีรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, นางสาววนิดา ลิวนานนท์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน, มาดามผางลี่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย, นาง สาวสุคนธา อรุณภู่ ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, รศ.ณัฐพร พิมพายน ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล, นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ หัวหน้าฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, รศ.สุภมาส อังศุโชติ, นายหวง เหวย เหว่ย ผู้ดูแลสถาบันข่งจื่อ ห้องเรียนขงจื่อ ประจำประเทศไทย, นายโจว ชิ่ง เป่า ผู้ดูแลสถาบันข่งจื่อ ห้องเรียน ขงจื่อ ประจำประเทศไทย, นางสาววรินทร์รักษ์ ศุภวิบูลย์ และนางอรุณี จักษ์ตรีมงคล

พระเทพภาวนาวิกรม กล่าวว่า ความเป็นไปได้ที่มหาวิทยา ลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเป็นหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีนให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสอบ โดยใช้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นศูนย์สอบภาษาจีนนานาชาติ มีความเป็นไปได้อย่างสูง เนื่องจากมีความพร้อมในการจัดสอบให้แก่ผู้เรียนโดยทั่วไป ด้วยศักยภาพของศูนย์สอบที่มีอยู่ทั่วประเทศ หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสอบของมหาวิทยาลัยมีทักษะความชำนาญในระดับสูง รวมทั้งระบบการจัดสอบที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบการจัดสอบได้

นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันการทุจริตในการสอบ และการเข้าสอบแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากระบบฐานข้อมูลบุคคลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน และวิธีการจัดสอบภาษาจีนนานาชาติมีลักษณะเหมือนกับการสอบโทเฟล หรือโทเฟิล (TOEFL, Test Of English as Foreing Language เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอเมริกัน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย) โดยแบ่งการสอบออกเป็นระดับต่างๆ

การสอบเริ่มจากการกำหนดระยะเวลาเปิดรับสมัครสอบ เมื่อครบกำหนดแล้วจะมีการรวบรวมจำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด และแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงาน ณ กรุงปักกิ่งให้จัดส่งชุดทดสอบมายังมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช

เมื่อสอบเสร็จจะจัดส่งกระดาษคำตอบกลับไปยังสำนักงาน ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อตรวจคำตอบ และรอฟังประกาศผลสอบ (กระบวน การจัดสอบเหมือนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

อนึ่ง สถาบันฮั่นปั้นกำหนดให้มีการสอบภาษาจีนนานาชาติ ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม และตุลาคม

สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ นอกจากนี้ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนด ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาจีนอย่างน้อย 1 คน เพื่อความสะดวกในการประสานข้อมูลกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับชุดข้อสอบ

นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณ รัฐประชาชาชนจีน หรือฮั่นปั้น ประจำประเทศ ไทย (มาดามผางลี่) ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปดูงานที่สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำประเทศไทย เพื่อศึกษาระบบการจัดการสอบและแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ระหว่างกันอีกด้วย


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.