มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 866 คน
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7358 ข่าวสดรายวัน


เตรียมรวบรวมบทความวิชาการ พิมพ์แจกงานวิสาขบูชา54
พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2554 นี้ คณะกรรมการมีมติให้จัดพิมพ์บทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมจากนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เสนอเข้ามา ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เสนอบทความในหัวข้อหลัก

ประกอบด้วย (Main Theme) "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ" Buddhist Virtues in Socio-Economic Development โดยมีข้อย่อย (Sub-Themes) เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ (Buddhist Leadersip and Socio-Economic Development), พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง (Building a Harmonious Society), พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Presrvation and Restoration) และพุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ (Wisdom for Awakening Society)

บทความที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์เผยแผ่ในระดับนานาชาติ และมีรางวัลโล่คุณภาพ, เกียรติบัตร มอบให้ด้วย โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความระดับนานาชาติครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทร.0-3524-8098 หรือเว็บไซต์ www.li.mcu.ac.th"


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.