มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 6090 คน
วันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7676 ข่าวสดรายวัน


รายชื่อแต่งตั้ง'พระครู' คณะสงฆ์หนเหนือ
รายนามพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 209 รูป เข้ารับพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี 2554 มีดังต่อไปนี้

1.พระมหาวัฒนา วัดโพธาราม จ.นคร สวรรค์ เป็น พระครูนิทัศน์โพธาภิยุต ผจล.ชอ. 2.พระอธิการณรงค์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิสิตสุคนธศีล จร.ชท. 3.พระครูใบฎีกาอบ วัดวังข่อย จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาสวโรดม จร.ชท. 4.พระมหาโยธิน วัดแสงสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิสัยสุตาทร ผจร. 5.พระอธิการประเสริฐ วัดหนองเต่า จ.นคร สวรรค์ เป็นพระครูนิรุติบวรการ จร.ชท. 6.พระอธิการเสรี วัดหนองจิกรี จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิทานโพธิรัตน์ จร.ชท. 7.เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ จต.ชท. 8.พระปลัด ยงยุทธ์ วัดวังม้า จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิรมิตกิจจาทร รจร. 9.พระอธิการเติม วัดหนองน้ำแดง จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิธานสัทธาธิคุณ จร.ชท. 10.พระอธิการมานะ วัดเนินสำราญ จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิภาสผาสุกิจ จร.ชท.

11.พระอธิการเฉียด วัดสายสำโพงกลาง จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิติธรรมรักษ์ จร.ชท. 12.พระอธิการประกาศ วัดบางแก้ว จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนินนาทธรรมรัตน์ จร.ชท. 13.เจ้าอธิการมงคล วัดวิมลประชา ราษฎร์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิมมานประชาพิมล จต.ชท. 14.พระอธิการดำรงศักดิ์ วัดคีรีวง จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิยมธรรมสถิต จร.ชท. 15.พระปลัดมนัส วัดโคกเดื่อ จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิกรสิกขการ ผจร. 16.พระอธิการประเสริฐ วัดเนินพะยอม จ.นครสวรรค์ เป็น พระครูนิรุตถ์วรคุณ จร.ชท. 17.พระมหาทรงวุฒิ วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูศรีวชิรธำรง ผจล.ชพ. 18.พระอธิการภูวดล วัดสระเตย จ.กำแพงเพชร พระครูวาปีวชิรวิมล จร.ชท. 19.พระปลัดสุธีร์ วัดอุทุมพร จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์ จร.ชท. 20.พระครูสมุห์มาศ วัดบาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูสาทรวชิรานุรักษ์ ผจร.

21.พระอธิการวัชร วัดศรีสัจธรรม จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูสุกิจวชิรโสภณ จร.ชท. 22.พระปลัดทิม วัดจันทาราม จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูจันทวชิรเกษม จต.ชท. 23.พระใบฎีกาผัด วัดใหม่เชียงราย จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูขันติวชิราธาร จร.ชท. 24.พระอธิการนิราศ วัดคลองสุขใจ จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูมานัสวชิรสุนทร จร.ชท. 25.พระอธิการทนง วัดคงคาราม จ.กำแพงเพชร เป็นพระครูประจักษ์วชิรนิวิฐ จร.ชท. 26.เจ้าอธิการนิกร วัดหนองกระทุ่มใหม่ จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูไพโรจน์วชิรากร จต.ชท. 27.พระอธิการคะนอง วัดเขาสว่างธรรม จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูบรรพตวชิโรภาส จร.ชท. 28.พระปลัดสถิต วัดชัยเคือง จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูประโชติวชิรสถิตย์ จร.ชท. 29.พระปลัดถนอม วัดกุฏิการาม จ.กำแพงเพชร เป็น พระครูปรีชาวชิราทร จต.ชท. 30.พระใบฎีกาทองหล่อ วัดฆะมัง จ.พิจิตร เป็น พระครูพิพิธธรรมเวทย์ จร.ชท.

31.พระอธิการอะนะ วัดวิจิตราราม จ.พิจิตร เป็น พระครูพิจิตรรังสรรค์ จร.ชท. 32.พระอธิการสมบัติ วัดหนองคล้า จ.พิจิตร เป็น พระครูพิสุทธิ์ธรรมวัฒน์ จร.ชท. 33.พระใบฎีกา วัดศรีสัทธาราม จ.พิจิตร เป็น พระครูพิชิตสิทธิโสภณ จร.ชท. 34.พระอธิการเสมอ วัดย่านยาว จ.พิจิตร เป็น พระครูพิธูรธรรมสถิตย์ จร.ชท. 35.พระครูใบฎีกาเสถียร วัดลำนัง จ.พิจิตร เป็น พระครูพิเชษฐ์จริยาภรณ์ จร.ชท. 36.พระปลัดบุญส่ง วัดหนองเครือซูด จ.พิจิตร เป็น พระครูพิสัยบุญรักษ์ จร.ชท. 37.พระอธิการชลอ วัดทับทิม จ.พิจิตร เป็น พระครูพิธานรัตนสุนทร จร.ชท. 38.พระมหาธัญพิสิษฐ์ วัดโพธิ์ทอง จ.พิจิตร เป็น พระครูพิพัฒน์สุตคุณ จต.ชอ. 39.พระอธิการสมพงษ์ วัดเนินชัยศรี จ.พิจิตร เป็นพระครูพิสิฐชัยวงศ์ จร.ชท. 40.พระอธิการสุดใจ วัดใหม่คงคาราม จ.พิจิตร เป็น พระครูพิมลเขมทัต จร.ชท.

41.พระอธิการวินัย วัดหนองขนาก จ.พิจิตร เป็น พระครูพิริยวาปีพิสัย จร.ชท. 42.พระอธิการเพ็ง วัดสุนทรเกษตราราม จ.พิจิตร เป็น พระครูพิลาสบวรเขต จร.ชท. 43.พระอธิการสุพรรณ วัดค้องาม จ.เพชร บูรณ์ เป็น พระครูจันทพัชรโสภณ จร.ชท. 44.พระอธิการอัมพร วัดหินแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูรัตนพัชรพิมล จร.ชท. 45.พระอธิการเชิด วัดพรหมาโสฬสาราม จ.เพชร บูรณ์ เป็น พระครูสุธรรมพัชรประทีป จร.ชท. 46.พระอธิการฉุน วัดโคกสำราญ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูผาสุกพัชรสุนทร จร.ชท. 47.เจ้าอธิการประดิษฐ์ วัดจันทราราม จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูปุณณพัชรสถิตย์ จต.ชท. 48.พระอธิการพิภพ วัดลำพาด จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูโสภิตพัชรดิลก จร.ชท. 49.เจ้าอธิการบุญช่วย วัดบุ่งคล้า จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูวาปีพัชโรภาส จต.ชท. 50.พระปลัดสนั่น วัดสำราญราษฎรŒ สามัคคี จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุนันท์พัชรเกษม จต.ชท.

51.พระใบฎีกาไพรัตน์ วัดเวียงโพธิ์งาม จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูนครพัชรโพธิ์ จร.ชท. 52.พระอธิการจันทร์แรม วัดศรีเจริญ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุวัฒน์พัชราธิมุต จร.ชท. 53.พระอธิการสง่า วัดห้วยไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระครูเวฬุพัชรคุณ จร.ชท. 54.พระครูวินัยธรชัยณรงค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระครูพิทักษ์ชินรัตน์ ผจล.ชท. 55.เจ้าอธิการเอกอุดม วัดเสาหิน จ.พิษณุโลก เป็น พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ จต.ชท. 56.พระใบฎีกาเอนก วัดจันทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก เป็น พิพิธพัฒนานุยุต ผจร. 57.พระอธิการแสวง วัดเนินมะเกลือวนาราม จ.พิษณุโลก เป็น พระครูประทีปธีรวัฒน์ จร.ชท. 58.พระอธิการอุ่น วัดวังประดู่ จ.พิษณุโลก เป็น พระครูมงคลธรรมธาร จร.ชท. 59.เจ้าอธิการเจริญ วัดกรับพวงเหนือ จ.พิษณุโลก เป็น พระครูอุภัยโกศล จต.ชท. 60.พระอธิการอุบล วัดวังมะด่าน จ.พิษณุโลก เป็น พระครูจารุธรรมวิมล จร.ชท.

61.เจ้าอธิการณัฏฐ์ธน วัดกลาง จ.พิษณุ โลก เป็น พระครูเมธากิตตยาทร จต.ชท. 62.เจ้าอธิการชูเกียรติ วัดหนองขมิ้น จ.พิษณุ โลก เป็น พระครูสุกิตติพิลาส จต.ชท. 63.พระปลัด วนิช วัดชุมแสง จ.พิษณุโลก เป็น พระครูโอภาสสถาพร จต.ชท. 64.พระอธิการสนอง วัดปรือกระเทียม จ.พิษณุโลก เป็น พระครูบรรหารชินวงศ์ จร.ชท. 65.พระอธิการอาจหาญ วัดย่านใหญ่ จ.พิษณุโลก เป็น พระครูวีรนิคมเขต จร.ชท. 66.พระอธิการวีรศักดิ์ วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เป็น พระครูไพศาลปัญญาภิมณฑ์ จร.ชท. 67.พระปลัดประแนม วัดศรีมหาโพธิ์ จ.สุโขทัย เป็น พระครูโพธิปรีชา จร.ชท. 68.พระอธิการบุญเมือง วัดประกาย จ.สุโขทัย เป็น พระครูบวรธรรมรังสี จร.ชท. 69.พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดนากาหลง จ.สุโขทัย เป็น พระครูกิตติวรปัญญา จร.ชท. 70.พระอธิการสน วัดวังตะคร้อ จ.สุโขทัย เป็น พระครูปิยสีลขันธ์ จร.ชท.

71.พระอธิการเสน่ห์ วัดจันวนาประชากร จ.สุโขทัย เป็น พระครูสถิตประชามานิต จร.ชท. 72.พระอธิการชาญ วัดแม่สำเหนือ จ.สุโขทัย เป็น พระครูประคุณปัญญาวุธ จร.ชท. 73.พระอธิการเปลว วัดเชิงคีรี จ.สุโขทัย เป็น พระครูโชติเสลคุณ จร.ชท. 74.พระครูสมุห์บุญช่วย วัดถ้ำระฆัง จ.สุโขทัย เป็น พระครูโมฆิตบุญโญปถัมภ์ จร.ชท. 75.พระอธิการกิตติ วัดเจ็ดธรรมาสน์ จ.สุโขทัย เป็น พระครูสันติธรรมกิตติ์ จร.ชท. 76.พระใบฎีกายงยุทธ วัดท่าทอง จ.สุโขทัย เป็น พระครูวรดิตถ์ประภาส จร.ชท. 77.เจ้าอธิการวิเชียร วัดเกาะเรไร จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูอินทวีรวงศ์ จต.ชท. 78.พระมหาวาสน์ วัดผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุจิณปริยัติธาดา จร.ชท. 79.พระอธิการประเสริฐ วัดฤๅษีสำราญ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูมงคลอายุวัฒน์ จร.ชท. 80.พระอธิการถวิล วัดสักลาย จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูปิยกิจไพบูลย์ จร.ชท. 81.พระใบฎีกาประดิษฐ์ วัดศรีจำปาศักดิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูอรุณชัยประดิษฐ์ จต.ชท. 82.พระอธิการสมคิด วัดเด่นกระต่าย จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุจิตจันทโสภณ จร.ชท. 83.พระปลัดสำราญ วัดน้ำสิงห์ใต้ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูปัญญาผาสุกิจ จต.ชท. 84.พระมหาบุญถึง วัดห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูศรีปุญโญปถัมภ์ จร.ชอ. 85.พระปลัดมโนธรรม วัดห้วยปลาดุก จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุมนธรรมถาวร จร.ชท. 86.พระอธิการสุหล้า วัดไม้งามหลวง จ.ตาก เป็น พระครูสถาพรวีรสุนทร จร.ชท. 87.พระวันชัย วัดเชียงทอง จ.ตาก เป็น พระครูโฆษิตธุราทร รจร. 88.พระอธิการณุรักษ์ วัดน้ำปุ จ.ตาก เป็น พระครูวารีธรรมทัต จร.ชท. 89.พระอธิการวิเชียร วัดพระเจดีย์วังไคร้ จ.ตาก เป็น พระครูธีรศาสน์วิเชียร จร.ชท. 90.พระอธิการชิต วัดชัยมงคล จ.ตาก เป็น พระครูสุภัทรชัยกิจ จร.ชท.

91.พระอธิการพาเยาว์ วัดวังตะเคียน จ.ตาก เป็น พระครูสุชาติวรนิเวศน์ จร.ชท. 92.พระอธิการอภิรักษ์ วัดอุดมสามัคคี จ.ตาก เป็น พระครูประทีปธรรมาภิรักษ์ จร.ชท. 93.เจ้าอธิการคชกร วัดหัวข่วง จ.ลำปาง เป็น พระครูสุธรรมาจารวัตร จต.ชท. 94.พระอธิการณรงค์เดช วัดพระบาท จ.ลำปาง เป็น พระครูบวรจักรวิมล จร.ชท. 95.พระอธิการสมหมาย วัดแสงเมืองมา จ.ลำปาง เป็น พระครูอรุณบุญญาคม จร.ชท. 96.พระอธิการสมบูรณ์ วัดสบเติ๋น จ.ลำปาง เป็น พระครูประทีบปุณณทัศน์ จร.ชต. 97.พระอธิการบุญธรรม วัดทุ่งตึง จ.ลำปาง เป็น พระครูสุปุญญเขต จร.ชท. 98.พระใบฎีกาบุญหลง วัดทุ่งโป่ง จ.ลำปาง เป็น พระครูมานิตบุณยากร จร.ชท. 99.พระอธิการเสน่ห์ วัดห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็น พระครูปิยโชติธำรง จร.ชท. 100.พระอธิการสง่า วัดบ้านเหมี้ยง จ.ลำปาง เป็น พระครูสุทัศนประภาส รจร.

101.พระอธิการบวร วัดม่อนแสนศรี จ.ลำปาง เป็น พระครูประภัสสรสุนทร จร.ชท. 102.พระอธิการรณรงค์ วัดอัมพวนาราม จ.ลำปาง เป็น พระครูอัมพวันวิจิตร จร.ชท. 103.เจ้าอธิการอุดม วัดสองแควใต้ จ.ลำปาง เป็น พระครูวีรทัศนานุรักษ์ จต.ชท. 104.พระอธิการเติง วัดเหล่ายาว จ.ลำปาง เป็น พระครูบริบูรณ์ธรรมวัตร จร.ชท. 105.พระครูปลัดสมเดช วัดเมืองมูล จ.ลำปาง เป็น พระครูสุสีลพิมล จร.ชท. 106.พระอธิการมณเทียร วัดแม่มอกหัวน้ำ จ.ลำปาง เป็น พระครูอาภัสสรนิเวศน์ จร.ชท. 107.พระครูอธิการบุญก้ำ วัดนายาง จ.ลำปาง เป็น พระครูอุปถัมภ์วีรากร จร.ชท. 108.พระมหาศักดา วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย เป็น พระครูสุธีวรกิจ ผจล.ชอ. 109.พระครูวินัยธรอดุลย์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต ผจล.ชอ. 110.พระครูวินัยธรสุรัตน์ วัดพระธาตุดอยจอมทอง จ.เชียงราย เป็น พระครูสถาพรเจติยาภิบาล จร.ชท.

111.พระครูสมุห์นวัตถกรณ์ วัดดงหนองเป็ด จ.เชียงราย เป็น พระครูบัณฑิตวราภิมณฑ์ จร.ชท. 112.เจ้าอธิการบุญทา วัดป่ารวก จ.เชียงราย เป็น พระครูเวฬุวันประภากร จต.ชท. 113.พระมหาอานนท์ วัดห้วยน้ำขุ่น จ.เชียงราย เป็น พระครูไพโรจน์สุตรัต จร.ชอ. 114.พระมหาเอกชัย วัดแม่สลองใน จ.เชียงราย เป็น พระครูศรีพัฒนกิตติ์ ผจล.ชอ. 115.พระอธิการอนุสร วัดสันปลาดุก จ.เชียงราย เป็น พระครูมานัสสราภิรักษ์ จร.ชท. 116.พระอธิการไพสน วัดแม่คาววัง จ.เชียงราย เป็น พระครูธีรศาสน์ไพศาล จร.ชท. 117.พระอธิการเจริญ วัดป่าซางงาม จ.เชียงราย เป็น พระครูสุพัฒนเวฬุวัน จร.ชท. 118.พระอธิการสมศักดิ์ วัดผาสุการาม จ.เชียงราย เป็น พระครูผาสุกิจวิโรจน์ จร.ชท. 119.พระอธิการพัฒนโชค วัดสันป่าลาน จ.เชียงราย พระครูโกวิทพัฒนโชติ จร.ชท. 120.เจ้าอธิการเอกชัย วัดประทุมวราราม จ.เชียงราย เป็น พระครูโกมุทวรพิพัฒน์ จต.ชท.

121.พระอธิการสมเลิศ วัดอุธราราม จ.เชียงราย เป็น พระครูวีรศาสน์พิทักษ์ จร.ชท. 122.พระปลัดชูศักดิ์ วัดปางไคร้ จ.เชียงราย เป็น พระครูมนูญสุทธิรังสี จร.ชท. 123.พระมหาจรินทร์ วัดบ้านโป่ง จ.เชียงราย เป็น พระครูสิริจิรวัฒน์ จต.ชอ. 124.เจ้าอธิการดวงแก้ว วัดสันเจริญ จ.เชียงราย เป็น พระครูถาวรรัตนเขต จต.ชท. 125.เจ้าอธิการประเสริฐ วัดสันม่วงคำ จ.เชียงราย เป็น พระครูอัมพวันวิเชียร จต.ชท. 126.พระอธิการพนม วัดโป่งมอญ จ.เชียงราย เป็น พระครูประดิษฐ์กรณีย์ จร.ชท. 127.พระมหาบัญญัติ วัดสันติคีรี จ.เชียงราย เป็น พระครูสิริสันตยากร รจอ.ชอ. 128.พระอธิการกัน วัดป่ายาง จ.เชียงราย เป็น พระครูปิยสีลธาดา จร.ชท. 129.พระอธิการอภินันท์ วัดเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เป็น พระครูปราโมทย์นิภากร จร.ชท. 130.เจ้าอธิการโชติทิพย์ วัดดอนงาม จ.เชียงราย เป็น พระครูวรพงศ์ไพโรจน์ จต.ชท.

131.พระอธิการประพรรณ์ วัดต๋ำป่าลาน จ.พะเยา เป็น พระครูปุณณวันโสภิต จร.ชท. 132.พระอธิการบุศย์ วัดสันกว๊าน จ.พะเยา เป็น พระครูวาปีบุษโยภาส จร.ชท. 133.พระอธิการสุชาติ วัดบุญโยง จ.พะเยา เป็น พระครูปิยสีลวิสิฐ จร.ชท. 134.พระอธิการสันต์ วัดทุ่งมอก จ.พะเยา เป็นพระครูถาวรสันติเขต จร.ชท. 135.พระมหาวิชัย วัดดอนมูล จ.พะเยา เป็น พระครูสุตชัยโสภณ จร.ชอ. 136.พระปลัดจักกริศน์ วัดทุ่งต้นศรี จ.พะเยา เป็น พระครูสีลจันทโพธิ จร.ชท. 137.พระปลัดสมโภช วัดศรีบุญชุม จ.พะเยา เป็น พระครูประยุตสีลสุนทร จร.ชท. 138.พระอธิการวีระทร วัดห้วยเกี๋ยง จ.พะเยา เป็น พระครูอภัยวีรศาสก์ จร.ชท. 139.พระสมุห์ภาบัณฑิต วัดกาดถี จ.พะเยา เป็น พระครูบุณยากรบัณฑิต จร.ชท. 140.พระทวี วัดใหม่บ้านบอน จ.พะเยา เป็น พระครูประพัฒน์อรรถากร รจร.

141.พระอธิการสมาน วัดร้องเชียงแรง จ.พะเยา เป็น พระครูกมลวุฒิสาร จร.ชท. 142.พระอธิการสมคิด วัดพระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ เป็น พระครูสุจินต์รัตนาธิมุต จร.ชท. 143.พระปลัดอุดร วัดพงษ์สุนันท์ จ.แพร่ เป็น พระครูโกวิทอรรถวาที จร.ชท. 144.พระอธิการสว่าง วัดแก้วมงคล จ.แพร่ เป็น พระครูรัตนพุทธิสาร จร.ชท. 145.พระปลัดศรีนวล วัดแม่กระทิง จ.แพร่ เป็น พระครูโอภาสสีล วิทสุทธิ์ จต.ชท. 146.พระมหาพิรุณ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ เป็น พระครูสิริวรโสภิต จต.ชอ. 147.พระอธิการสวัสดิ์ วัดท่าเดื่อ จ.แพร่ เป็น พระครูอุทุมพรสุวัตถิ์ จร.ชท. 148.พระอธิการนิพนธ์ วัดกลาง จ.แพร่ เป็น พระครูกันตสีลพิธาน จร.ชท. 149.พระครูสมพร วัดแพะหนองบ่อ จ.แพร่ เป็น พระครูปียวโรภาส จร.ชท. 150.เจ้าอธิการจันทร์พร วัดดอนกว้าง จ.แพร่ เป็น พระครูวรกิจพิศาล จต.ชท.

151.เจ้าอธิการพนม วัดตาแก้ว จ.น่าน เป็น พระครูจักษุธรรมประจิตร จต.ชท. 152.พระอธิการสนั่น วัดครกคำ จ.น่าน เป็น พระครูประโชตินันทศาสน์ จร.ชท. 153.พระอธิการบุญเติง วัดวังม่วง จ.น่าน เป็น พระสิทธิปุญญานันท์ จร.ชท. 154.พระอธิการบุญเหลื่อม วัดดอนชัย จ.น่าน เป็น พระครูอภิชัยธรรมกิจ จร.ชท. 155.พระครูสมุห์ชาญชัย วัดดอนแก่ง จ.น่าน เป็น พระครูจารุวรรณชัยวัฒน์ จร.ชท. 156.พระอธิการศรีจันทร์ วัดดอนแท่น จ.น่าน พระครูกิตติจันทโสภณ จร.ชท. 157.พระปลัดณรงค์ วัดปิงหลวง จ.น่าน เป็น พระครูบุญกิจมงคล จร.ชท. 158.พระอธิการบุญช่วย วัดภูแยง จ.น่าน เป็น พระครูประภัสสรบรรพต จร.ชท. 159.พระปลัดเสน่ห์ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูประวิตรวรานุยุค ผจล.ชท. 160.พระมหาสงค์ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็นพระครูกิตติปริยัตยาทร ผจล.ชท.

161.พระครูปลัดธงชัย วัดศรีโสดา จ.เชียง ใหม่ เป็น พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ ผจล.ชท. 162.พระมหาบุญมา วัดหมื่นเงินกอง จ.เชียง ใหม่ เป็น พระครูศรีปัญญาวิเชียร จร.ชอ. 163.พระใบฎีกายงยุทธ วัดฟ่อนสร้อย จ.เชียง ใหม่ เป็น พระครูเมธาธรรมประยุต จร.ชท. 164.พระครูสังฆรักษ์ สำราญ วัดเมืองลัง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูผาสุกศุภการ จร.ชท. 165.พระอธิการบุญปั๋น วัดต้นโชคหลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูมงคลธรรมานุยุต จร.ชท. 166.พระใบฎีกาจันทร์แก้ว วัดอุโบสถ จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูจันทรัตนสถิต จร.ชท. 167.พระอธิการนคร วัดสันข้าวแคบกลาง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสังวรคุณวัฒน์ จร.ชท. 168.พระปลัดสุรัตน์ วัดลังการ์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูโชติรัตนาลังการ จร.ชท. 169.พระครูสังฆรักษ์องอาจ วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว จ.เชียง ใหม่ เป็น พระครูวีรสารโกวิท จร.ชท. 170.พระมหาจำลอง วัดอมราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสิริอมราภิรัต จร.ชท.

171.พระใบฎีกา ยอดชาย วัดแม่ฮ้อยเงิน จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูหิรัญศุภธาดา จร.ชท. 172.พระมหาประเวศ วัดข้าวแท่นหลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูบัณฑิตปริยัตยาทร รจร. 173.พระครูปลัดอาทิตย์ วัดศรีทรายมูล จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูอุทัยธรรมานุการ รจร. 174.พระครูสมุห์สวิง วัดอุดมชัยราษฎร์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสุวรรณชโยดม จร.ชท. 175.พระใบฎีกา บรรพต วัดมณีประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ จร.ชท. 176.พระอธิการประสงค์ วัดดอยตะแคง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูบรรพตธรรมธารี จร.ชท. 177.พระอธิการจิรภัทร วัดม่วงชุม จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูอัมพวันจิรภัทร์ จร.ชท. 178.พระปลัดปัญญา วัดห้วยเป้า จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูปิยธรรมบัณฑิต จต.ชท. 179.เจ้าอธิการดวงจันทร์ วัดอุตตาราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูประพัฒน์สังฆกิจ จต.ชท. 180.พระปลัดนพบุรี วัดบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูวรวรรณวิวัฒน์ จต.ชท.

181.พระมหาเฉลิมพล วัดบ้านล้อง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสุตพลสิทธิ์ จร.ชอ. 182.พระอธิการศิริวัฒน์ วัดบ้านปง จ.เชียง ใหม่ เป็น พระครูประโชติพัฒนากร จร.ชท. 183.พระมหาวินิจ วัดเจดีย์งาม จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสิริเจติยานุยุต รจร. 184.พระครู วิลาศ วัดทุ่งจำลอง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูโกวิทพัฒนวิเชียร จร.ชท. 185.พระสมุห์กฤตยา วัดสันเวียงมูล จ.เชียงใหม่ เป?น พระครูนครบุราณานุรักษ์ จร.ชท. 186.พระอธิการปิยวัฒน์ วัดพระเจ้าเหลื้อม จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูจิรบุญวัฒน์ จร.ชท. 187.พระปลัดนิพันธ์ วัดขุนคง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสุสีลานุรักษ์ จร.ชท. 188.พระปลัดกฤษฎา วัดปันเงิน จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูไพศาลวรคุปต์ จร.ชท. 189.พระสะอาด วัดสันกาวาฬ จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสังวรสีลพิพัฒน์ จร.ชท. 190.พระสมเพ็ญ วัดสันทรายมูล จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูวีรปุณณเขต จร.ชท.

191.พระอธิการสน วัดแสนคันธา จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสุคนธ์จารุวรรณ จร.ชท. 192.พระอธิการมานิต วัดห้วยม่วง จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูอัมพวันมานิต จร.ชท. 193.พระอธิการสมหวัง วัดม่อนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูกัลยาณปราโมทย์ จร.ชท. 194.เจ้าอธิการประสิทธิ์ วัดกองลอย จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูสีลวงศ์ประสิทธิ์ จต.ชท. 195.พระอธิการวันชัย วัดกองแขก จ.เชียงใหม่ เป็น พระครูปุณณชัยวัฒน์ จร.ชท. 196.พระมหาบุญชู วัดหนองเส้ง จ.ลำพูน เป็น พระครูศรีวโรภาส ทผจล.ชอ. 197.พระมหานิรันดร์ วัดบ้านหลุก จ.ลำพูน เป็น พระครูอุภัยปริยัติวิธาน จร.ชอ. 198.พระอธิการประพันธ์ วัดล่ามช้าง จ.ลำพูน เป็น พระครูปภากรพุทธิศาสน์ จร.ชท. 199.พระใบฎีกาพิสุทธิ์ วัดท่าตุ้ม จ.ลำพูน เป็น พระครูอาจารวัตรวิสุทธิ์ จร.ชท. 200.พระอธิการสุริยน วัดบ้านหวาย จ.ลำพูน เป็น พระครูคามเขตสุนทร จร.ชท.

201.พระปลัดมนตรี วัดนากลาง จ.ลำพูน เป็น พระครูประภาสจันทเขต จต.ชท. 202.พระมหารังสรรค์ วัดบ้านโฮ่งหลวง จ.ลำพูน เป็นพระครูปริยัติรังสรรค์ รจร. 203.พระปลัดเดชณรงค์ วัดทาสบเส้า จ.ลำพูน เป็น พระครูวีรกิจสถาพร จร.ชท. 204.พระอธิการเมืองคำ วัดห้วยงูสิงห์ จ.ลำพูน เป็น พระครูประจักษ์สุวรรณวิจิตร จร.ชท. 205.พระครูใบฎีกาธวัชชัย วัดป่าค่าง จ.ลำพูน เป็น พระครูอรัญชัยธัช จร.ชท. 206.พระอธิการสมศักดิ์ วัดร่องธาร จ.ลำพูน เป็น พระครูประทีปธรรมธาดา จร.ชท. 207.พระครูสังฆรักษ์ทองสุข วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสารสัทธานุกิจ จต.ชท.

208.พระอธิการแก้วลูน วัดแม่ปิง จ.แม่ฮ่อง สอน เป็น พระครูอนุสรณ์จารุวรรณ จร.ชท. 209.พระมหาเกตุแก้ว วัดโวหารคุณ จ.แม่ฮ่อง สอน เป็น พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.