มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1671 คน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8123 ข่าวสดรายวัน


"ชวนน้องท่องพุทธวจน" มูลนิธิพุทธโฆษณ์-สพฐ.

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ... เวทัลละธรรมเหล่านั้น เป็นธรรมอันภิกษุนั้น ฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ เธอมีสติ หลงลืมเมื่อกระทำกาละ ย่อมเข้าถึงเทพนิกาย หมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอ ผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ 1 แห่งธรรมทั้งหลาย ที่บุคคลฟังเนืองๆ คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยทิฐิ อันบุคคลพึงหวังได้ฯ"นี้คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (คำสอนที่เป็นจริง สอนให้เห็นจริง และนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริง)ด้วยปัจจุบันเยาวชนไทยของเราถูกปลูกฝังให้มีค่านิยมตามด้านวัตถุ และความเจริญก้าวหน้าทางโลกเป็นสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม จิตเมตตา และการเกื้อกูลกัน ค่อยจางหายไปจากสังคมไทยเยาวชนปัจจุบันหลงเข้าสู่เรื่องอบายมุขได้โดยง่าย ขาดหลักยึดและหลักคิดทางจิตใจ ยอมทำผิดศีลธรรม เพื่อแลกมาซึ่งวัตถุ และประโยชน์ส่วนตน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยนี้ เป็นทางเสื่อม ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในระยะยาว เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยและ น่าวิตกอย่างยิ่งดังนั้น มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ได้จัด "โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1" เป็นโครงการที่สนับสนุนความสามารถของเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และประชาชนไทย หันมาสนใจการนำพุทธวจน คำสอนของพระโอษฐ์ของพระตถาคตมาเป็นเสาหลักของจิตใจ เป็นหลักยึดเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างศรัทธาในองค์พระศาสดา อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ"นางปราณี สืบวงศ์ลี" ประธานคณะทำงาน โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน มูลนิธิพุทธโฆษณ์ กล่าวว่า มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการประกวดท่องพุทธวจน "ปฐมธรรม" ในกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 30 มิ.ย.2556 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nongtongbuddhawajana.comเริ่มประกวด รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 24-26 ก.ค.2556 รอบสอง (ระดับภาค) 26-30 ส.ค.2556 รอบสุดท้าย (ระดับประเทศ) 19 ก.ย.2556ส่วนเกณฑ์การตัดสิน ทีมชนะเลิศคือ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการท่องพระสูตรได้อย่างถูกต้อง มีความไพเราะ เป็นธรรมชาติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากัน จะตัดสินโดยพิจารณาทีมที่สามารถท่องจำพระสูตรได้เป็นจำนวนมากที่สุด ใน 17 พระสูตรที่กำหนดให้ทั้งหมด ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโรงเรียนที่จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการและชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชนะเลิศ ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย จำนวน 2 ท่าน พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีและใบประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจาก รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณพุทธวจน ปฐมธรรม (17 พระสูตร) ที่ใช้ในการประกวด แบ่งออกดังนี้พระสูตรสำหรับการประกวดระดับเขตมี 5 พระสูตร คือ พระสูตรที่ 1 การตอบแทนคุณมารดรบิดาอย่างสูงสุด พระสูตรที่ 2 ศีล 5 พระสูตรที่ 3 ผลของการมีศีล พระสูตรที่ 4 ผลของการไม่มีศีล พระสูตรที่ 5 กายนี้ เป็น "กรรมเก่า" (พระสูตรบังคับ)พระสูตรสำหรับการประกวดระดับภาค มี 5 พระสูตร ดังนี้ พระสูตรที่ 6 ความอยาก (ตัณหา) คือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท พระสูตรที่ 7 ลมหายใจก็คือ "กาย" พระสูตรที่ 8 เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง พระสูตรที่ 9 การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด พระสูตรที่ 10 พินัยกรรม ของ "พระสังฆบิดา" (พระสูตรบังคับ)พระสูตรสำหรับการประกวดชิงชนะเลิศ มี 7 พระสูตร ดังนี้พระสูตรที่ 11 หากไม่สนใจคำตถาคต จะทำให้เกิดความอันตรธานของคำตถาคต เปรียบด้วยกลองศึก พระสูตรที่ 12 พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถ้อยคำ จึงไม่ผิดพลาด พระสูตรที่ 13 คำพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันพระสูตรที่ 14 แต่ละคำพูดเป็นอกา ลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา พระสูตรที่ 15 ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้ว เป็นศาสดาแทนต่อไป พระสูตรที่ 16 ทรงห้ามบัญญัติเพิ่ม หรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้พระสูตรที่ 17 เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า (พระสูตรบังคับ)จัดเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป


หน้า 32
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.