มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1030 คน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8455 ข่าวสดรายวัน


พระเทพญาณเวที เจ้าคณะจังหวัดพะเยา


อริยะโลกที่6
สายอรุณ ปินะดวง"พระเทพญาณเวที" พระมหาเถระที่ชาวเมืองพะเยาเลื่อมใสศรัทธา เป็นสมณะที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เป็นที่พึ่งทางใจของพุทธ ศาสนิกชนชาวเมืองพะเยาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์พระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติและพระพุทธศาสนา ให้ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะในการนี้ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณเวทีปัจจุบันสิริอายุ 78 พรรษา 56 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา, เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาอัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ศรีมูล ยังเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 4 เม.ย.2478 ที่บ้านแม่ใส หมู่ที่ 2 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม ในวัยเยาว์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ในโรงเรียนบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา แล้วออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพจากนั้นครอบครัวได้ฝากบุตรชายเข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2492 ณ วัดแม่ใส มีพระอธิการอิน อินทปัญโญ วัดแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยความเป็นผู้ที่รักการเรียน ชอบอ่านหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม พ.ศ.2494 สามารถสำเร็จนักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย วัดศรีโคมคำจากนั้น พ.ศ.2496 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ขอเดินทางลงมาที่เมืองหลวง เข้าเรียนกับสำนักเรียนวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ศ.2499 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพฯในปีถัดมา ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2500 ณ วัดแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา มีพระครูพินิตธรรมประภาส (ปัจจุบัน คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ที่ปรึกษารองเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ เป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาเดินทางกลับมาศึกษาต่อที่วัดสาม พระยา กรุงเทพฯ พ.ศ.2514 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดสาม พระยา ก่อนได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย พ.ศ.2516 สำเร็จปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย และพ.ศ.2524 สำเร็จปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดียครั้นเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ได้กลับมาสนองงานคณะสงฆ์ สร้างผลงานเป็นคุณูปการมากมายหลากหลายด้าน ทั้งด้านงานปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาพระปริยัติธรรม การสาธารณประโยชน์ ด้านการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมายผลงานด้านการศึกษาสงฆ์ เป็นครูใหญ่สำนักศาสนศึกษา วัดศรีอุโมงค์คำ พ.ศ.2532 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีอุโมงค์คำ พ.ศ.2532 เป็นผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตเชียงใหม่พ.ศ.2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาพ.ศ.2541 เป็นรองอธิการบดี มหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา รณรงค์ให้ภิกษุสามเณรและพุทธ ศาสนิกชนตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และชักชวนให้พุทธ ศาสนิกชนร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2519 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ พ.ศ.2547 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพะเยาลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระ ราชวิริยาภรณ์ล่าสุด ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณเวทีท่านเป็นพระเถระผู้ทรงภูมิรู้และภูมิธรรม เป็นนักคิด นักอ่าน นักเขียน เป็นผู้รอบรู้ในทางประวัติศาสตร์ โบราณ คดี ศิลปวัฒนธรรม นอกเหนือจากวิชาพระพุทธศาสนา ท่านได้สร้างผลงานทางวิชาการไว้มากมายนอกจากนี้ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา ได้ทุ่มเทเสียสละในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดีด้วยความเป็นพระเถระในท้องถิ่นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงได้รู้ถึงภาระหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นอย่างดีว่า ในฤดูทำนานั้นจะเป็นช่วงที่พ่อแม่มีความลำบาก ไม่ว่าจะต้องทำนาแล้วยังต้องเลี้ยงดูลูกอีก ยิ่งถ้าเป็นลูกตัวเล็กๆ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง กลายเป็นภาระอย่างมากดังนั้น ท่านจึงดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยมีท่านป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน พระสงฆ์ในแต่ละวัดพระเทพญาณเวที จึงเป็นพระเถระอันควรแก่การยกย่อง


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.