มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 362 คน
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6856 ข่าวสดรายวัน


เตรียมจัดหลักสูตรถวายความรู้ ให้พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์ป่า
นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้" ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยผลการประชุมได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่าย เห็นพ้องกันในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมหรือตั้งสำนักสงฆ์ในเขตป่าไม้นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ผืนป่า คอยดูแลและเป็นหูเป็นตาในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่า ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะได้จัดทำหลักสูตรพิเศษถวายความรู้แด่พระสงฆ์ในการร่วมอนุรักษ์ป่า เพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่า สามารถจำแนกประเภทป่า เช่น ป่าต้นน้ำ ป่าพิธีกรรม ป่าใช้สอยทั่วไป และอื่นๆ รวมทั้งการทำหน้าที่คุ้มครองดูแลป่า การตระเวนตรวจตราป่า การทำแนวกันไฟ การสงวนกันพื้นที่บางแห่งที่เป็นป่าอนุรักษ์ชุมชนไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ การกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรในป่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่สำนักสงฆ์ที่จะมาตั้งสำนักในพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมแก่การตั้งสำนักสงฆ์ ทางกรมป่าไม้จะได้จัดหาพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมให้จัดตั้งสำนักสงฆ์แทน ทั้งนี้ ตนได้นำข้อสรุปในการประชุมดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้รับทราบและอนุโมทนาด้วย

"หลังจากการประชุมครั้งนี้ คณะสงฆ์ได้อนุโมทนาและมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ถือเป็นการเปลี่ยนมิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยพระสงฆ์เองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และการดูแลรักษาป่า ถือเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความใส่ใจ พระสงฆ์ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า มิให้ถูกทำลายได้ และต่อไปนี้ คณะสงฆ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็จะได้ประสานความร่วมมือกัน เพื่อลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการปลูกป่า ตามมติมหาเถรสมาคม ให้วัดทุกวัดในประเทศปลูกต้นไม้อย่างน้อยวัดละ 10 ต้น โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความร่วมมือด้วยการมอบกล้าไม้ในการปลูกต้นไม้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดสภาวะโลกร้อนต่อไป" ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าว


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.