มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 503 คน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6933 ข่าวสดรายวัน


วัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น


คอลัมน์ หน้าต่างศาสนา
จุไรรัตน์ มีศิริ กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบพัด โล่ ย่าม เกียรติบัตร แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

"วัด" ถือเป็นสถาบันหลักของสังคม ทำหน้าที่หล่อหลอมและยกระดับจิตใจของผู้คนในสังคมให้สูงขึ้น อบรมสั่งสอน ขัดเกลาในด้านศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะเจ้าอาวาสจะมีบทบาทที่สำคัญในภารกิจดังกล่าว

รัฐบาลและมหาเถรสมาคมมีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน เป็นที่สงบจิตใจเป็นที่พักผ่อนของชุมชน โดยการปรับปรุงสภาพวัด และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัดโดยมีแนวทางการพัฒนาวัดที่สร้างความรู้สึกแก่ชุมชนในท้องถิ่นนั้นว่าวัดเป็นของตน เกิดความรู้สึกหวงแหน รักและช่วยกันดูแลรักษา

จัดสภาพวัดให้มีความพร้อม สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ยึดหลักบวร (บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ) เพื่อทำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ขององค์กรพระพุทธศาสนา คือ พระสงฆ์ วัด ซึ่งเป็นแกนสำคัญในการหล่อหลอม ปลูกฝัง และพัฒนาวัด ตรงตามหลักของพระพุทธศาสนา 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง สร้างความสุข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับสนองนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดกรอบนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ในการเผยแผ่หลักธรรมโดยสนับสนุนการพัฒนาวัดและบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะให้มั่นคงถาวร ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในวัดและชุมชนรอบวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับวัด

ในปีพุทธศักราช 2552 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปี 2551 ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏตามนโยบายข้างต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาแก่วัดอื่นๆ

โดยมีวัดที่ได้รับเลือกและประกาศเกียรติคุณให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2551 จำนวน 73 วัด แยกออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้

1.วัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 20 วัด

2.วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 22 วัด

3.อุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 31 วัด

สำหรับวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 20 วัด ประกอบด้วย 1.วัดสีกุก จ.พระนครศรีอยุธยา 2.วัดราษฎร์ศรัทธาราม จ.ปทุมธานี 3.วัดไผ่ล้อม จ.ชัยนาท 4.วัดน้ำเชี่ยว จ.ตราด 5.วัดใหญ่ จ.สมุทรปราการ 6.วัดคุ้มจัดสรร (ธ) จ.ขอนแก่น 7.วัดเจริญราษฎร์ จ.ร้อยเอ็ด 8.วัดล้อมแรด จ.ลำปาง 9.วัดหลวง จ.แพร่ 10.วัดมงคลนิมิต จ.อุตรดิตถ์

11.วัดสวนร่มบารมี จ.พิษณุโลก 12.วัดถาวรวัฒนา (ใต้) จ.กำแพงเพชร 13.วัดเขารูปช้าง จ.พิจิตร 14.วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม 15.วัดมะนาว จ.สุพรรณบุรี 16.วัดหนองบัว จ.เพชรบุรี 17.วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จ.สมุทรสงคราม 18.วัดวาลุการาม จ.ชุมพร 19.วัดอุปนันทาราม จ.ระนอง และ 20.วัดป่าตอ จ.พัทลุง

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งให้แก่วัด เพื่อนำไปพัฒนาวัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วย


หน้า 31
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.