มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 7163 คน
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7101 ข่าวสดรายวัน


3 หมวด-พระไตรปิฎก


คอลัมน์ ศาลาวัด


พระพุทธพจน์ อันเป็นศาสนธรรมพระดำรัสตรัสสอนและตรัสสั่งของพระพุทธองค์

ภายหลังพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้รับการสังคายนารวบรวมประมวลเป็นบทสวดสำหรับสอบทานความถูกต้อง มิให้ผิดเพี้ยนไปจากที่ตรัสสั่งสอนจริง ด้วยสังฆานุมัติพร้อมกันครั้งแรก โดยพระอรหันตเถระ 500 รูป

เมื่อพุทธปรินิพพานผ่านไปได้ 3 เดือน การสังคายนาพระธรรมวินัยในครั้งนั้น ได้ยกเอาพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงโปรดเวไนยสัตว์ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา ขึ้นสู่การพิจารณาสอบทานรับรองความบริสุทธิ์ถูกต้องในท่ามกลางสงฆ์

แล้วประมวลจัดเป็นหมวด 3 หมวดใหญ่ เรียกว่า พระไตรปิฎก ประกอบด้วย

1.พระวินัยปิฎก หมวดพระวินัย ว่าด้วยพระพุทธบัญญัติที่ทรงวางหลักความประพฤติและมารยาทอันเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยงอารยชน เป็นประมวลหลักคำสอนเกี่ยวกับศีลหรือสิกขาบท ตลอดจนพิธีกรรมและธรรมเนียมของพระสงฆ์ อันเป็นกฎระเบียบที่พระภิกษุ-ภิกษุณี จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้ประมวลเหตุการณ์พุทธประวัติที่สำคัญ นับตั้งแต่ตรัสรู้เสวยวิมุติสุขเป็นต้นไป พร้อมทั้งประวัติการทำสังคายนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไว้ด้วย มี 21,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็น 5 คัมภีร์ คือ มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร

โดยพระไตรปิฎกของไทยเราจัดพิมพ์เป็น 8 เล่มหนังสือ ได้แก่พระไตรปิฎกเล่มที่ 1-8

2.พระสุตตันตปิฎก หมวดพระสูตร ว่าด้วยประมวลพระธรรมเทศนาและคำบรรยายธรรมที่ตรัสให้เหมาะแก่บุคคลและโอกาส เป็นประมวลหลักธรรมที่ทรงแสดงโดยบุคลาธิษฐานหรือทรงใช้สมมติโวหาร ตลอดจนบทธรรมภาษิต

จัดแบ่งเนื้อหาพระสูตรที่มีขนาดยาว ปานกลาง และสั้นไม่เท่ากัน รวมไว้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ ได้ 5 หมวด เรียกว่า นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย

ซึ่งพระไตรปิฎกของไทยเราจัดพิมพ์เป็น 25 เล่มหนังสือ ได้แก่พระไตรปิฎกเล่มที่ 9-33

3.พระอภิธรรมปิฎก หมวดพระอภิธรรม ว่าด้วยประมวลพระพุทธพจน์อันเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมล้วน คือ พระพุทธพจน์ที่แสดงสภาวธรรมโดยปรมัตถ์ คือ มีอยู่จริง หรือเป็นความหมายที่แท้จริงของสรรพสิ่ง ซึ่งได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งละเอียดลุ่มลึกยิ่งกว่าธรรมทั้งปวง

เป็นประมวลคำอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นสมมติบัญญัติเข้ามาประกอบความ มี 42,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออกเป็น 7 คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญยัติ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน

โดยพระไตรปิฎกของไทยเราจัดพิมพ์เป็น 12 เล่มหนังสือ ได้แก่พระไตรปิฎกเล่มที่ 34-45


หน้า 29
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.