มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 949 คน
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7166 ข่าวสดรายวัน


หน้าที่ของพ่อแม่


สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต


ครอบครัวที่เป็นสถาบันสำคัญที่ดูแลอนาคตของชาติให้เติบใหญ่ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของบุคคลล้วนมีส่วนสำคัญมาจากครอบครัว

พ่อแม่จึงมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลลูกให้มีคุณภาพสู่สังคม โดยหน้าที่สำคัญของพ่อแม่คือ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก ให้ความรักความอบอุ่น เลี้ยงดูลูกให้เหมาะกับช่วงวัย ดูแลลูกให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัย ให้การศึกษาแก่ลูก อบรมสั่งสอนให้ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทัศนคติที่ดี เรียกได้ว่าเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

สิ่งเหล่านี้เป็นบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ที่มีความสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัวมีความสุข และช่วยให้สังคมมีคนดีที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคต


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.