มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 472 คน
วันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6946 ข่าวสดรายวัน


โครงการหลวง


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


รัฐบาลเตรียมการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 9 วัน 9 คืน

ว่าทรงอุทิศพระวรกาย ขยายโอกาสและทางเลือกให้กับพสกนิกรชาวไทย ทั้งการศึกษา สุขอนามัย การเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในส่วนที่จะจัดแสดงนี้มีโครงการหลวงเป็นหนึ่งในหัวข้อชูโรง

"โครงการหลวง" (Royal project) เป็นโครงการส่วนพระองค์ ที่ส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยการการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น

เพราะทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริง และทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในเขตพื้นที่สูงที่ประกอบอาชีพปลูกฝิ่นเป็นหลัก

จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อปี 2512 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร รัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศร่วมกัน

ระยะแรกที่มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มดำเนินงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาวในประเทศไทยยังมีน้อย

มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานด้านการทดลองค้นคว้า และสนับสนุนการวิจัยพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ และเผยแพร่ผลของการศึกษาวิจัยให้แก่เกษตรกรในโครงการนำไปเพาะปลูก

อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ในสมัยนั้น) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกองทัพอากาศ

ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนในการส่งเสริมการปลูกพืชแก่ชาวเขา เช่น ถั่วแดงหลวง มันฝรั่ง กาแฟอะราบิก้า และท้อ

โครงการหลวงดำเนินงานใน 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีสถานีวิจัยหลัก 4 สถานี และสถานีส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรียกว่าศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์

รวมหมู่บ้านในเขตปฏิบัติการทั้งสิ้น 267 หมู่บ้าน

สถานีวิจัยหลัก 4 สถานี คือ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานีวิจัยแห่งแรก และดำเนินงานการวิจัยไม้ผลเมืองหนาว ผักเมืองหนาว พืชไร่ ไม้โตเร็ว ไผ่ชนิดต่างๆ และด้านป่าไม้

สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วิจัยไม้ผลเมืองหนาว ผักเมืองหนาว ไม้ดอกเมืองหนาว ถั่วชนิดต่างๆ และงานวิจัยด้านป่าไม้

สถานีโครงการหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วิจัยไม้ดอกเมืองหนาว และที่สถานีย่อยขุนห้วยแห้งได้ทดลองปลูกไม้ผล ทับทิม มะเดื่อหวาน ฝรั่งคั้นน้ำ และองุ่นไม่มีเมล็ด ฯลฯ

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอะราบิก้า แม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วิจัยหาสายพันธุ์กาแฟอะราบิก้าที่ปลอดโรคราสนิม

ศูนย์พัฒนาโครงการ จำนวน 21 ศูนย์ เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง จ.เชียงใหม่ ฯลฯ

ปัจจุบันโครงการหลวงขยายงานออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งงานวิจัยและงานส่งเสริมการปลูกพืชต่างๆ เช่น ผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูป ดอกไม้แห้ง ไม้กระถาง ฯลฯ

ออกจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่อง หมายการค้า ตราดอยคำ

มีโรงงานคัดบรรจุจัดส่งพืชผักที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และมีโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

และที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.