มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 614 คน
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7860 ข่าวสดรายวัน


เออีซี


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (The Association of South East Asian Nations) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 ส.ค. 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ต่อมาในปี 2527 บรูไนได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วยในปี 2538 เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมาปี 2540 พม่าและลาวเข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกันเกือบ 500 ล้านคน

จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2546 ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

ทั้งหมดจะถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2558
เสาหลักที่เป็นที่จับตามองมากที่สุด คือ เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี จะส่งผลให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น

ในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่เออีซี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่สำคัญดังนี้1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันมี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี (3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี (4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น และ (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

โดยกำหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสำคัญลำดับแรกอยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม้2.การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) นโยบายการแข่งขัน (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3.การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี (2) ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน ความริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับเอสเอ็มอีและเสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถดำเนินการตามพันธกรณีและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน4.การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยดำเนิน 2 มาตรการ ได้แก่ (1) การจัดทำเขตการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอ และความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด หรือ ซีอีพี กับประเทศนอกอาเซียน (2) การมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลกโดยในอนาคต เออีซี จะพัฒนาไปเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจาพัฒนาไปเป็นอาเซียน+6 จะมีประเทศ เพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย

ดังนั้นนอกจากโอกาสใหม่ในการลงทุนแล้วก็ยังมาพร้อมกับความท้าทายในการทำธุรกิจด้วย หาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.thai-aec.?com/


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.