มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1207 คน
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8100 ข่าวสดรายวัน


แก่งจันทร์โมเดล


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ตรัง เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง 11 คน และครู 2 คน หลังจาก ต.นาท่ามเหนือ มีโรงเรียนเพิ่มเป็น 4 แห่ง ทำให้ผู้ปกครองนำเด็กไปเรียนใกล้บ้านแทน

ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงต่อการยุบตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด และเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวมกันในโรงเรียนที่เหมาะสม เช่นเดียวกับ"แก่งจันทร์โมเดล"

แก่งจันทร์โมเดล (Kangjan Model) คือโครงการต้นแบบการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด บนพื้นที่ห่างไกล ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา เกาะแก่งจึงเป็นที่มาของ "แก่งจันทร์โมเดล"

สพฐ.ดำเนินการ 5 รูปแบบ คือ 1.สอนแบบคละชั้น 2.สอนแบบบูรณาการ 3.ยุบรวมทั้งโรงเรียน 4.จัดครูเวียนสอนระหว่างโรงเรียนในกลุ่มสาระที่ขาดแคลน และ 5.รวมกันเป็นศูนย์ เครือข่ายประมาณ 3-5 โรงเรียน

แก่งจันทร์โมเดล ใช้รูปแบบที่ 5 แก้ปัญหา เป็นการรวมกันจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงกัน 4 แห่ง ในพื้นที่ตำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย สังกัดสพป.เลย เขต 1 เข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

1.โรงเรียนบ้านนาโม้ มีนักเรียน 75 คน

2.โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง มีนักเรียน 61 คน

3.โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ มีนักเรียน 78 คน

4.โรงเรียนบ้านคกเว้า มีนักเรียน 33 คนทำให้มีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น 247 คน ครู 16 คน แต่ละโรงเรียนห่างกันประมาณ 3-5 ก.ม.

เดิมทีโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8 ชั้นเรียน ตั้งแต่อนุบาล 1-ป.6 แต่ประสบปัญหาจำนวนนักเรียน น้อยลงทุกปี และจำนวนครูผู้สอนก็ไม่เพียงพอ

การวางแผนดำเนินการ ในปี 2553 บ้านนาโม้ บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง และบ้านหาดคัมภีร์ ระดมทรัพยากรที่มีอยู่เข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมชั้นตั้งแต่ อนุบาล 1-ป.6

ก่อนที่บ้านคกเว้าจะเข้าร่วมในปีการศึกษา 2554 การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนละ 2 ชั้นเรียน ไล่ตั้งแต่บ้านนาโม้ สอนระดับ อ.1 และป.1 มีนักเรียนคละร่วมกัน 62 คน ขณะที่บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สอนระดับ อ.2 และป.2 มีนักเรียน 60 คน ส่วนบ้านคกเว้า สอนระดับ ป.3-ป.4 มีนักเรียน 58 คน และบ้านหาดคัมภีร์ สอนระดับ ป.5-ป.6 มีนักเรียน 58 คน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมื่อรวมกันแล้วจะได้นักเรียน 247 คนเท่าเดิม แต่ลดจาก 32 ชั้นเรียน เหลือแค่ 8 ชั้นเรียน ต่อครูผู้สอน 16 คน หรือครู 2 คนต่อ 1 ชั้นเรียน รวมกับผู้บริหารอีก 4 คน ส่งผลให้จำนวนนักเรียนต่อชั้นสูงขึ้น และมีครูเพียงพอทุกช่วงชั้นเรียนการรับส่งนักเรียน มีการจัดรถรับส่งนักเรียนไปกลับทุกวัน พร้อมทั้งจัดให้ครู 4 โรงเรียน เดินทางไปสอนตามความถนัด และความสามารถ โดยขอให้อบต.หาดคัมภีร์ อุดหนุนค่าน้ำมันรถ ทั้งระบบ ส่วนรถยนต์รับส่งนั้น ได้วางแผนเป็นระยะๆ คือระยะที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

ระยะที่ 2 ยืมรถกระบะส่วนตัวของภารโรง โรงเรียนบ้าน นาโม้ และยืมรถโรงเรียนบ้านโพนทอ

ระยะที่ 3 ยืมรถตู้ ของสพป.เลย

ระยะที่ 4 ขอซื้อรถตู้เพิ่ม 1 คัน และค่าน้ำมันรถรับส่ง 2 ภาคเรียนๆ ละ 64,000 บาทหลังจากร่วมกันจัดการศึกษา พบว่าคุณภาพจัดการศึกษาสูงขึ้น โดยเปรียบเทียบผลแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ป.6 ในรายวิชาต่างๆ พบว่าในปี 2554 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกรายวิชา


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.