มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1004 คน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7351 ข่าวสดรายวัน


มหาเถรสมาคม


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


เป็นข่าวฮือฮาในแวดวงคณะสงฆ์ เมื่อมหาเถรสมาคม มีคำสั่งปลดพระเทพเวที ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด อนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เนื่องจากมีความผิดกรณีแต่งตั้งหรือใช้บุคคลให้ทำหน้าที่เช่นเดียวกันกับไวยาวัจกร ให้การอันเป็นเท็จ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนสมบัติ และขัดคำสั่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการชั้นปกครอง

มหาเถรสมาคม เป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ในประเทศไทย

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 หมวด 2 ว่าด้วยมหาเถรสมาคม

มาตรา 12 กำหนดให้มหาเถรสมาคม ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ

ปัจจุบัน กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย

1.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานกรรมการ โดยตำแหน่ง

2.สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 8 รูป

มีดังนี้ 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ 2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม 3.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 4.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม 5.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 6.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 7.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม 8.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส

พระราชาคณะ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม มีดังนี้ 1.พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 2.พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม 3.พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม 4.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา 5.พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม 6.พระพรหมสุธี วัดสระเกศ 7.พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม 8.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 9.พระพรหมดิลก วัดสามพระยา 10.พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ 11.พระธรรมวราภรณ์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม

(2) ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร

(3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษา สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

(4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ นี้หรือกฎหมายอื่น

เพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถร สมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรม การ หรือคณะอนุกรรมการตาม มาตรา 19 เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา 15 จัตวา เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพื่อกำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครองสำหรับพระภิกษุและสามเณร ที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครองของ คณะสงฆ์ก็ได้

พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขั้นให้สละสมณเพศ ต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ

การปลดพระเทพเวทีพ้นจากเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม

จึงเป็นดาบหนึ่งของมหาเถรสมาคมด้านปกครองคณะสงฆ์


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.