มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2000 คน
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8187 ข่าวสดรายวัน


สำเนาบัตรประชาชน


คอลัมน์ที่ 13


สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับรายงานกรณีที่ผู้ร้องเรียนติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานนั้น มีความต้องการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จะขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาโดยไม่จำเป็น และเห็นว่าควรให้มีการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะด้านที่มีเลข 13 หลักก็พอกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมประชุมหารือ และเห็นว่าปัจจุบันประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพิ่มมากขึ้นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการแสดงตนของบุคคลผู้เป็นเจ้าของบัตรประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนโดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้าบัตรไว้เป็นหลักฐาน ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ และลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนตามหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 เสนอแนะมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อมา กระทรวงมหาดไทย โดยนายประภาศ บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศเรื่องการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ระบุว่ารายการในบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจะมีรายการ และรายละเอียดของรายการในบัตร ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตรของผู้ถือบัตร ปรากฏอยู่ด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียว ใต้รูปของผู้ถือบัตรจะเป็นเลขหมายคำขอ ซึ่งประกอบด้วยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทำบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนดจำนวนสี่หลัก เลขแสดงจำนวนครั้งที่ทำบัตรของแต่ละบุคคลจำนวนสองหลัก และเลขตรวจสอบความถูกต้องของการออกบัตรจำนวนแปดหลัก ด้านหลังของบัตรจะมีรหัสการผลิตบัตร และรหัสกำกับบัตร เพื่อการควบคุมการจ่ายบัตรตามมาตรการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองซึ่งสอดคล้องต้องกันกับมติที่ประชุมร่วมกันของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนดังกล่าวดังนั้น กรณีหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร หรือขอคัดสำเนาบัตร เพื่อประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วน อยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเพียงด้านเดียวเนื่องจากด้านหลังบัตรเป็นข้อมูลกำกับบัตร เพื่อควบคุมการจ่ายบัตร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.