มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1571 คน
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7189 ข่าวสดรายวัน


สิทธัตถะ


คอลัมน์ คอลัมน์ที่13


นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ (คสป.) กล่าวถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่า

"การสร้างความปรองดอง หรือปฏิรูปประเทศ ถ้าทำได้ จะเป็น นายอภิสิทธัตถะ" ซึ่งคำว่า "อภิสิทธัตถะ" นี้เอง

ทำให้ตัวแทนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ ไทย ทั้งสงฆ์และฆราวาส เข้ายื่นหนังสือต่อ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ขอให้พิจารณาคำพูดของนายไพบูลย์ เพราะคำเชิดชูดังกล่าวเป็นการลบหลู่เอาพระนามพระพุทธเจ้าไปเปรียบเทียบ

ขณะที่นายไพบูลย์ชี้แจงว่า คำว่า สิทธัตถะ" ที่ตนพูดนั้น ตั้งใจจะให้แปลความตามศัพท์ว่า

"ผู้มีความสำเร็จสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจ จะทำ"

มิได้ตั้งใจจะหมายถึงชื่อของพระพุทธเจ้า

ตามประวัติพระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้น สักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเนปาล

พระมารดาพระนามว่า พระนางสิริมหามายา เป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ

ประสูติเมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราช ที่สวนลุมพินีวัน ณ ใต้ต้นสาละ ซึ่งอยู่ระหว่างพรมแดนกรุงกบิลพัสดุ์ และ กรุงเทวทหะ (ปัจจุบันคือ ต.รุมมินเด ประเทศเนปาล)

ได้เสวยสุขสมบัติจนพระชนมายุได้ 29 พรรษา พระ นางพิมพายโสธรา พระชายาประสูติพระโอรสพระนามว่า ราหุล จึงเสด็จออกบรรพชา ด้วยทรงเบื่อในเพศฆราวาสอันเต็มไปด้วยกิเลส เห็นว่าเพศบรรพชิตเท่านั้นที่จะสามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวงได้

หนังสือพุทธประวัติ ฉบับสำหรับยุวชน ของสำนักพิมพ์ธรรมสภา ระบุว่าเมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว ในดินแดนแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตของประเทศเนปาลและของประเทศอินเดีย มีอาณาจักรน้อยๆ ของชนเชื้อชาติต่างๆ ตั้ง อยู่หลายอาณาจักร

แต่ละอาณาจักรมีพระราชาของตนเป็นผู้ปกครองบ้าง มีคณะบุคคลที่นับเนื่องในราชสกุลเป็นผู้ปกครองบ้าง บรรดาอาณาจักรเล็กๆ เหล่านั้น

มีอาณาจักรหนึ่งตั้งอยู่ตรงพื้นที่ทางทิศเหนือของ จังหวัด โครักขปุระ (Gorakhapore) ในปัจจุบันทางฝั่งเหนือของ แม่น้ำรัปตี (Rapti) เป็นดินแดนของชนที่มีเชื้อชาติ เรียก ว่า "ศากยะ"

พระราชาซึ่งปกครองชนชาตินี้ ในครั้งนั้นมีพระนามว่า พระเจ้าสุทโธทนะ ต่อมาอภิเษกสมรสกับ พระนางสิริมหามายา และมีพระโอรส ซึ่งประสูติที่สวนป่า ใต้ต้นสาละ

พระเจ้าสุทโธทนะให้ที่ประชุมแห่งนักปราชญ์ได้เลือกเฟ้นพระนามของพระโอรส ได้ว่า "สิทธัตถะ"

แปลว่า "ผู้มีความสำเร็จสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจจะทำ"

โดยปราชญ์เหล่านั้นกล่าวว่า พระกุมารนี้จักไม่เป็นไปดังเช่นกุมารทั้งหลาย

หากว่าอยู่ครองฆราวาส จักเป็นพระราชาในเวลาอันสมควร แล้วจักเป็นมหาราชาผู้จักรพรรดิในที่สุด

ถ้าหากว่าไม่อยู่ครองฆราวาส แต่ออกบวชเป็นนักบวชแล้ว ก็จักเป็นพระศาสดาชั้นสูงสุดทำนองเดียวกัน

เว้นนักปราชญ์คนเดียวเท่านั้นที่ยืนยันว่า เมื่อพระกุมารนี้เติบโตขึ้น จักไม่เจริญรอยตามพระราชบิดาอย่างแน่นอน

แต่จักสละราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง

แล้วประพฤติพรหมจรรย์บรรลุธรรมเป็นศาสดาเอกในโลก


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.