มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1209 คน
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8247 ข่าวสดรายวัน


กทม.แจงปัญหาครูพี่เลี้ยง


คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมายกทม.แจงปัญหาครูพี่เลี้ยง

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง

เรียน หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2556 คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

ตามหนังสือที่อ้างถึงปรากฏข้อความร้องเรียนของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอให้กรุงเทพมหานครบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 8 ปี โดยเฉพาะผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี และขอให้ช่วยดูแลเรื่องการกู้เงิน ช.พ.ค. โดยให้ลูกจ้างชั่วคราวค้ำกันเอง และให้กู้ได้อย่างน้อยคนละ 400,000 บาท ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักการศึกษาขอเรียนชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักการศึกษา ดังนี้

1.สำนักการศึกษาได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส.1 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต เป็นอัตราลูกจ้างประจำ (งบเงินกรุงเทพมหานคร) ทุกปีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552, มาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ ปี พ.ศ.2552 จำนวน 226 อัตรา, ปี พ.ศ.2553 จำนวน 101 อัตรา, ปี พ.ศ.2554 จำนวน 57 อัตรา, ปี พ.ศ.2555 จำนวน 37 อัตรา, ปี พ.ศ.2556 จำนวน 35 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 456 อัตรา โดยในการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพี่เลี้ยง ส. 1 เมื่อสำนักการศึกษาได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาแล้วจะแจ้งให้แต่ละสำนัก งานเขตจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข โดยสำนักงานเขตดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกจ้าง ที่เห็นว่าน่าจะเป็นหลักประกันกับการให้ความยุติธรรมแก่ลูกจ้าง และในการคัดเลือกให้คณะกรรมการคำนึงถึงปริมาณงาน คุณภาพและความประพฤติของ ผู้ปฏิบัติงาน และต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน

2.การขอเงินกู้ ช.พ.ค.โดยให้ลูกจ้างชั่วคราวค้ำกันเอง ให้กู้ได้อย่างน้อยคนละ 400,000 บาท สำนักการศึกษาได้ประสานสอบถามไปยังสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (สกสค.กรุงเทพมหานคร) ได้ความว่า ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยง ส. 1 สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ เนื่องจากทาง สกสค.ต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้คืนด้วย และต้องมีองค์ประกอบในการพิจารณาประกอบการกู้โดยหลักเกณฑ์การขอกู้เงินช.พ.ค.ดังกล่าวข้างต้น กำหนดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร และหลักเกณฑ์ที่กำหนดใช้ถือปฏิบัติกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ดังนั้น หากจะเพิ่มวงเงินกู้ ช.พ.ค. และกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่สำหรับการกู้ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพ มหานครจะต้องนำหารือในระดับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน สกสค.ต่อไป

3.การบรรจุผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีที่มีอายุงาน 9-10 ปี เป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ประกอบกับข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง พ.ศ.2554 ตำแหน่งพี่เลี้ยง ส. 1 ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานชั้นต้นในการเลี้ยงดูแลทารกและเด็กวัยก่อนเข้าเรียนหรือดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยง ส. 1 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตรวมจำนวน 2,188 อัตรา มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูในการดูแลเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายนักเรียน เครื่องเล่นเครื่องใช้ เป็นต้น และลูกจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยง ส. 1 จะไม่มีหน้าที่ทำการสอนในชั้นเรียน ซึ่งสำนักการศึกษาได้เคยมีหนังสือที่ กท 0802/3185 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวียนแจ้งให้สำนักงานเขตกำชับโรงเรียนให้มอบหมายงานให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตำแหน่งที่ได้รับการจ้างโดยเคร่งครัดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกริช วัชรศิริธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา


หน้า 6
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.