มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1114 คน
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7349 ข่าวสดรายวัน


จัด'สุดยอดไม้เด็ดครูไทยเลย'
นายสุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 19 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice เนื่องจากสพฐ.ได้มีการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2552 โดยมีการประเมินทดสอบสมรรถนะครู และผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ทั้งนี้ได้มีการคัดเลือกครูที่ผ่านการประเมินระดับสูงเป็น Master Teacher เพื่อศึกษาต่อ หรือฝึกอบรมให้เป็นแกนนำในการพัฒนาครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพัฒนา จัดให้มีกลุ่มเครือข่ายครูตามกลุ่มสาระและผู้บริหารแต่ละระดับ ได้แก่ กลุ่มครู ให้ Master Teacher ที่เข้ารับการพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นแกนนำในกลุ่มอัตราส่วน 1:5 เป็นอย่างน้อย หรือตามความเหมาะสม กลุ่มผู้บริหาร ให้ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และผลงานดีเด่นเป็นแกนนำ ในกลุ่มอัตราส่วน 1:5 เป็นอย่างน้อย หรือตามความเหมาะสม กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับ ม.ปลาย ม.ต้น ระดับประถมศึกษา ระดับปฐมวัย และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

จากแนวนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย จึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice ของ Master Teacher ผู้บริหารแกนนำ ครูแกนนำปฐมวัย และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชื่องาน "สุดยอดไม้เด็ดครูไทยเลย Kru Thai - loei Excellence Fair 2010" ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อส่งเสริมให้ครู Master Teacher และผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำได้พัฒนางาน จนมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ครู Master Teacher และผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำขยายเครือข่ายแบบร่วมคิดร่วมทำจนเกิดผลงานที่เป็น Best Practice เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแต่ละระดับ


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.