มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 746 คน
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7214 ข่าวสดรายวัน


หลักสูตรมอ.สร้างนักกฎหมายอิสลาม ยกคุณภาพบัณฑิตรุ่นใหม่รู้-เข้าใจปัญหา3จว.ใต้
รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เปิดเผยว่า จากที่ขณะนี้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพทางด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามในพื้นที่เป็นจำนวนมาก มอ.จึงมีแนวคิดจะพัฒนาบุคลากรดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา เปิดหลักสูตรสองปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักกฎหมายอิสลามและหลักกฎหมายทั่วไปให้มากขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว มาจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชากฎหมายอิสลามในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ มอ.วิทยาเขตปัตตานี ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมากว่า 20 ปี โดยมีวิชาศึกษากฎหมายอิสลามร้อยละ 60 และกฎหมายทั่วไปร้อยละ 40 แต่ที่ผ่านมา บัณฑิตที่จบการศึกษาไม่สามารถประกอบอาชีพด้านกฎหมายได้ เนื่องจากไม่มีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ขณะที่ มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ มีคณะนิติศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งด้านหลักสูตรกฎหมายทั่วไป จึงนำจุดเด่นมารวมกัน

"วิชากฎหมายอิสลามในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มีความพร้อมทางด้านบุคลากรอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ แต่บัณฑิตไม่สามารถประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายได้ การรวมหลักสูตรจะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายอิสลามมากขึ้น และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาชีพนักกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ด้วย" รศ.ดร.บุญสม กล่าว

อธิบการบดี มอ. กล่าวว่า หลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งสองคณะเข้าร่วมโครงการหลักสูตรสองปริญญาได้ในปีการศึกษา 2554 โดยจะใช้วิธีเข้าศึกษาด้วยระบบปกติของทั้งสองคณะ แต่สามารถเลือกเรียนในแผนการเรียนที่เป็นสองปริญญาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 ที่ต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมต้องศึกษาเรียนรู้ด้านอื่นๆ เช่น มีกิจกรรมพิเศษให้ได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาและการจัดการกับปัญหา โดยเฉพาะปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งด้านกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไปที่มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในปัญหาพื้นที่มากขึ้น


หน้า 28
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.