มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2429 คน
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7575 ข่าวสดรายวัน


สพป.ชม.2ติวบิ๊กสถานศึกษา เลื่อนขั้นเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์


รายงานพิเศษสืบเนื่องจากที่สำนักงานกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานก.ค.ส.) วางเป้าหมายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือ Competency Management Supporting System (CMSS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบดังกล่าว

นายวันชัย รัตนกรไพบูลย์ รอง ผอ. สพป.ชม.2 กล่าวว่า การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ชม.2 จะเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบดังกล่าวตามที่สำนักงาน ก.ค.ส. ตั้งเป้าหมายไว้ ควบคู่ไปกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติที่สฟป.ชม.2 ดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนางานทะเบียนประวัติ (กพ.7) อิเล็กทรอนิกส์ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคลของสพป.ชม.2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนัก งานก.ค.ศ. จึงได้เชิญคณะวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมี บุคลากรในสพป.ชม.2 จำนวน 280 คนเข้าร่วมอบรม

ด้าน นางผ่องพันธ์ จันทรมานนท์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการสพป. ชม.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานก.ค.ศ. ได้เลือกสพป.ชม.2 เป็นเขตนำร่องตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ ก็ได้พยายามแก้ปัญหามาเป็นระยะๆ และปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานไปอีก 48 เขตพื้นที่การศึกษา และได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานพิจารณาความดีความชอบประจำปี 2554 ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

"ดังนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลสพป.ชม.2 ในฐานะผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ชม.2 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน โรงเรียนละ 2 คน แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รวมจัดอบรม 2 วัน โดยมีความคาดหวังว่าในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ปีงบ ประมาณ 2554 ในวันที่ 1 ต.ค. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป. ชม.2 จะสามารถดำเนินงานในระบบ CMSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นางผ่องพันธ์ กล่าว

ด้าน นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร นักทรัพยากร บุคคล ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มติดตาม สำนัก งานก.ค.ศ. กล่าวว่า การใช้ CMSS เก็บฐานข้อมูลบุคลา กรครูในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งหมดเป็นรายบุคคลได้ การอบรมนำร่องเชียงใหม่สพป.ชม.2 เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูทำบัญชีนับตัวผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต

"ทำที่โรงเรียน เข้ามาที่เขต โปร่งใส ดูแลตรวจสอบได้หมด ระบบอุปถัมภ์จะน้อยลง สามารถบันทึกบุคลากรช่วยรายการได้ บันทึกบุคลากรมาช่วยราชการทั้งภายในหรือตามเขตได้ และสามารถดูรายงานสรุปนับตัวได้ และสร้างหนังสือส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เลย นำร่องทั่วประเทศ 48 เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการได้วันที่ 1 ต.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป โดยที่ปีนี้นำร่อง ปีหน้าจะเสร็จสิ้นโครงการ จะสามารถทำได้ทั่วประเทศ เชื่อว่าบุคลากรจะเข้าใจและปฏิบัติงานได้ทั่วถึง" นายวัชร์ชัย กล่าว

จากนำร่อง ที่สุดจะขยายครอบคลุม เพื่อความเข้าใจเดียวกันเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อครูทั่วประเทศ


หน้า 26
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.