มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 507 คน
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 7917 ข่าวสดรายวัน


อำนาจที่ควรทราบ


เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์


ต้องขอขอบคุณ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่ได้ให้ทัศนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการมหาวิทยาลัยควรทราบและสถาบันคลังสมองแห่งชาตินำมาเรียบเรียงและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทยการนำเนื้อหาสาระของอาจารย์มีชัย จากหนังสือเล่มดังกล่าวมิได้ขออนุญาตเป็นกิจจะลักษณะ เนื่องจากเห็นว่าเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์โดยทั่วไปกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เขียนก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับเขาด้วยคนหนึ่ง จึงเห็น ว่าเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถึงวาระในการเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ในขณะนี้ และโอกาสอันใกล้กฎหมายและวิธีปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยควรทราบซึ่งนำเสนอไปแล้ว ยังมีกฎหมายพื้นฐานที่ควรต้องทราบอย่างละเอียด จำแนกตามประเภทมหาวิทยาลัย ดังนี้มหาวิทยาลัยของรัฐ1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25462. พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย3. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา4. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25462. พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอกชน1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25462. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติซึ่งนำเสนอไปนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงต้องมีอำนาจที่จะผลักดันและกำหนดทิศทาง และมีหน้าที่ปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหากใช้อำนาจได้ถูกต้อง การกำกับมหาวิทยาลัยย่อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากใช้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ใช้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าขององค์กรได้การระบุอำนาจหน้าที่หลักของสภามหาวิทยาลัยในการดูแลกิจการทั่วไป มี 2 ลักษณะคือ1. กรณีระบุอำนาจหน้าที่แบบกว้าง โดยใช้คำว่า 'ให้รวมถึง' เป็นการเขียนอำนาจหน้าที่แบบกว้างๆ ทำให้มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว เช่น พระราชบัญญัติของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย (ขณะนี้เปลี่ยนไปอยู่ในกำกับของ รัฐแล้ว)2. กรณีระบุอำนาจหน้าที่แบบเฉพาะ โดยใช้คำว่า 'และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้'เป็นการจำกัดตัวเอง ทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว เช่นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีอำนาจในการควบคุมดูแลกิจการของสภามหาวิทยาลัย จำแนกเป็น 3 กลุ่มคือ1. การกำหนดนโยบาย กติกา ทิศทาง การควบคุมด้านวิชาการ (การอนุมัติแผน หลักสูตร ปริญญา)2. การควบคุมการบริหารของมหาวิท ยาลัย (การจัดตั้งหน่วยงาน แต่งตั้งถอดถอนบุคลากร)3. การกำหนดกติกาต่างๆ


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.