มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1051 คน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6987 ข่าวสดรายวัน


ประกวดเรื่องเล่า บทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง


รายงานพิเศษโครงการประกวดเรื่องเล่า "บทเรียนความสำเร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการการเรียนรู้" โดยความร่วมมือของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ซึ่งเป็น 2 ภาคีเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 40,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี พ.ศ.2554 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีสำนึกของความพอเพียง

ได้ตัดสินการประกวดเรื่องเล่า โดยมีเรื่องเล่า 14 เรื่องจากทั้งหมด 210 เรื่อง ที่ได้รับการตัดสินเป็นแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ

คุณศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า ที่ผ่านมา โครงการได้คัดเลือกผลงานเรื่องเล่ารอบแรกจำนวน 38 ผลงาน และเชิญเจ้าของเรื่องเล่าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยมีคณะวิทยากรโรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ก่อนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง หมดจะคัดสรรเรื่องเล่าดีเด่นร่วมกันก่อนเสนอให้คณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำเป็นขั้นสุดท้ายสำหรับเรื่องเล่าทั้ง 14 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบปฏิบัติที่ดี แบ่งเป็นผลงานของผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ นางกัญพิมา เชื่อมชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี ภราดาประภาส ศรีเจริญ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี นายพูนเกียรติ ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านสามัคคี จ.อำนาจเจริญ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จ.ระยอง นายสมนึก จันทร์แดง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จ.เชียงราย และนายแสน แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์

ภาพล่าง-

ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ / ศศินี ลิ้มพงษ์ด้านผลงานของคณะครูที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 1 ชิ้น ได้แก่ นางจุติพร สุขสิงห์ และคณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จ.จันทบุรี สำหรับ ผลงานของครูที่ผ่านการคัดเลือกอีก 7 ผลงาน ประกอบด้วย นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ นางวาริน รอดบำเรอ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม และนางสารภี สายหอม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จ.สุรินทร์

ส่วนผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วยนางสวลี มีสวัสดิ์ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต จ.พัทลุง และนายอันเร ไชยเผือก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จ.จันท บุรี ขณะที่ผลงานอีก 2 ชิ้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยนายวิรัช กิมทรง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง และนายคเณศ เทพสุวรรณ โรงเรียน เทศบาล จามเทวี จ.ลำพูน

ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประธานคณะกรรมการตัดสินให้เหตุผลของการคัดเลือกเรื่องเล่าพอเพียงทั้ง 14 ชิ้นว่า เพื่อให้ได้แบบปฏิบัติที่ดีที่มีความหลากหลายเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีบริบทแตกต่างกันได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจึงตัดสินเลือก 14 ผลงานข้างต้นเพื่อขยายผลและเผยแพร่ต่อไป


หน้า 30
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.