มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 2061 คน
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7731 ข่าวสดรายวัน


พระธรรมเมธี ร่มธรรมจันทบุรี


คอลัมน์ มงคลข่าวสดวัดจันทนาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน

เป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุต มีต้นจันและต้นพิกุลใหญ่เป็นจำนวนมาก จนเป็นที่มาของนามแห่งวัดจันทนาราม

ตามประวัติบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 ราวปีพุทธศักราช 2368 วัดแห่งนี้ทรุดโทรมมากจวนใกล้จะร้าง ชาวบ้านจึงได้อาราธนาพระอุปัชฌาย์นวม จันทิสสโร จากวัดบ้านเกาะ เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 1

กล่าวได้ว่า พระอุปัชฌาย์นวมเป็นต้นกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดจันทบุรี

วัดจันทนารามได้เจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่งแล้ว กลับมาเสื่อมโทรมไปอีก สลับไปมาอย่างนี้เป็นเวลาประมาณ 74 ปี มีเจ้าอาวาสติดต่อกันมา 7 รูป

จนถึงปีพุทธศักราช 2442 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โปรดเกล้าฯ ให้พระปลัดแสง สุปภาโส วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 8 (ภายหลังได้รับตั้งแต่งเป็นพระครูครุนาถสมาจาร) ได้ปรับปรุงภายในวัดขึ้นใหม่จากฝ่ายวิปัสสนาธุระมาเป็นฝ่ายคันถธุระ คือ ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2443 (ร.ศ.119) โรงเรียนสอนภาษาบาลีเมื่อปี 2462

ล่วงเลยมาจนถึงกาลปัจจุบัน วัดจันทนาราม เมืองจันทบุรี ปรากฏนามพระสุปฏิปันโน คือ พระธรรมเมธี พระเถระของชาวเมืองจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ลำดับที่ 13

พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร) สิริอายุ 75 พรรษา 55 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาส

ได้ชื่อว่าปกครองและจัดระเบียบการบริหารงานของคณะสงฆ์ใน จ.จันทบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า บังเอิญ สังข์เอียด เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2479 ตรงกับวันพุธขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีชวด เป็นชาวบ้านหนองสุดคอ ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด ภายหลังโยมบิดาย้ายไปอยู่ที่บ้านท่าเลื่อน ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด

ในวัยเยาว์ เรียนหนังสือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนในหมู่บ้าน แล้วออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพ

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2499 ณ พัทธสีมา วัดคีรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด มีพระวินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคีรีวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

เล่าเรียนและศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท

จากนั้นจึงมีโอกาสเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2501 ได้ย้ายเข้าไปอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พ.ศ.2512 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จากนั้นจึงเดินทางกลับไปช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2513 เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม พ.ศ.2515 เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี-ระยอง-ตราด (ธรรมยุต) พ.ศ.2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2519 เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต) เนื่องด้วยการแยกปกครองจังหวัดระยอง และจังหวัดตราด ออกเป็นเอกเทศ

นอกเหนือไปจากงานปกครองคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว พระธรรมเมธี ยังเป็น ผู้บุกเบิกงานด้านการศึกษา เป็นทั้งครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้น ป.ธ.4 ที่วัดตรีรัตนาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง เป็นต้น

ด้านการปกครอง ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถและทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์ แบบพ่อกับลูก พี่กับน้อง และแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

ผลงานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาด้วยตนเอง และจัดวาระให้พระภิกษุสามเณรแสดงในวันธรรมสวนะ ภายในพระอุโบสถเป็นประจำทุกปี และได้จัดให้มีการบรรยายธรรมทุกวันธรรมสวนะ

ผลงานสาธารณูปการ ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุมากมาย เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิที่พักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็น ต้น อีกทั้งได้บูรณปฏิสังขรณ์และปรับปรุงถาวรวัตถุที่ทรุดโทรม เช่น พระอุโบสถ พระวิหารคด และพระเจดีย์

งานสาธารณสงเคราะห์ ท่านให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุงชุมชน ติดต่อแพทย์หน่วยเคลื่อนที่มาให้การดูแลรักษาชาวบ้านในละแวกวัดและใกล้เคียง

นอกจากนี้ ยังได้ชักชวนพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วราชอาณาจักร

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2518 ได้รับพระราช ทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุทธินายก

พ.ศ.2528 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธินายก

พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารสุธี

ล่าสุด วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ได้รับพระ ราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธี

นอกจากเป็นเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์จันทบุรีแล้ว ยังเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัท มีลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ หลายรุ่นต่อกันมา

ที่สำคัญ ท่านได้ดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมให้พุทธบริษัทเจริญงอกงามขึ้นในบุญกิริยา และในไตรสิกขา เริ่มแต่แนะนำสั่งสอนพระภิกษุสามเณรที่ใกล้ชิด ให้เจริญในพระธรรมวินัยด้วยพระปริยัติศึกษา ให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตดีงาม ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้พรั่งพร้อมสืบต่อไป


หน้า 1
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.