มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 3445 คน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7418 ข่าวสดรายวัน


เปิดทฤษฎีสามเหลี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพตร. ลดคดีอาชญากรรม


สดจากสนามข่าว
ภัทรภณ แก้วสกุณี เรื่อง/ภาพโชว์ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม

จากสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ ปัญหาสังคม ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม

โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ปทุมธานี พบว่าปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น เนื่องจากประชากรแฝงที่มาตั้งถิ่นฐานสร้าง ที่อยู่และมาหางานทำในเขตพื้นที่มีจำนวน หลายแสนคน

ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตอบสนองกับการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เพราะอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีจำกัด ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปอย่างมืออาชีพ

ทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง!??

พ.ต.อ.วิสูตร ฉัตรชัยเดช รอง ผบก. ภ.จว.ปทุมธานี ปิ๊งไอเดียเกิดทฤษฎีสาม เหลี่ยมอาชญากรรม เพื่อนำมาใช้ลดปัญหาคดีอุกฉกรรจ์ โดยใช้หลักปรัชญาที่ว่า "สร้างความหวาดกลัวให้กับคนร้าย และสร้าง ความอบอุ่นใจให้กับคนดี"

นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายหรือผลสำเร็จ โดยกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาให้ "ถูกจุดตรงประเด็น"

ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี ขับเคลื่อนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.ผลจากการปราบปราม

2.ระดมกวาดล้าง

3.จับกุมอาชญากรรมต่างๆทั้งนี้ การทำงานจะประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี บูรณาการทั้ง ด้านกำลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ การประสานงานกับเครือข่ายทุกภาคส่วน

การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจยุคปัจจุบัน

ในเบื้องต้นตำรวจต้องมีข้อมูล ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ นำมาวิเคราะห์เพื่อ จะทราบถึง ช่วงเวลา สถานที่ที่เกิดเหตุ พฤติกรรมของคนร้าย ตลอดจนสภาพปัญหาและสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมมีทฤษฎีมากมาย โดย "ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญา กรรม" (Crime Triangle Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุ หรือองค์ประกอบ ของการเกิดอาชญากรรมได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับสามารถนำเอาแนวคิดจากทฤษฎีไปกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

ทฤษฎีสามเหลี่ยอาชญากรรม ประกอบด้วยการเกิดอาชญากรรมของสามเหลี่ยม 3 ด้าน คือ 1.ผู้กระทำผิด/คนร้าย หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการจะก่อเหตุหรือลงมือกระทำความผิด

2.เหยื่อ/เป้าหมาย หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุสิ่งของที่ผู้กระทำผิดหรือคนร้ายมุ่งหมายกระทำต่อ หรือเป็นเป้าหมายที่ต้องการ

3.โอกาส หมายถึง ช่วงเวลา และสถานที่ที่เหมาะสมที่ผู้กระทำผิดหรือคนร้าย มีความสามารถจะลงมือกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรม

ซึ่งเมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบ องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านจะทำให้ทราบว่าอาชญากรรมได้เกิดขึ้นแล้ว

ดังนั้น จะต้องทำอย่างไรให้องค์ประกอบการเกิดอาชญากรรมด้านใดด้านหนึ่ง ของสามเหลี่ยมหายไป หรือลดน้อยลง พร้อมเสนอวิธีแก้ คือ

1.ด้านผู้กระทำผิดหรือคนร้าย จะต้องพยายามลดหรือควบคุมจำนวนผู้กระทำ ความผิดหรือคนร้ายในพื้นที่ ใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ การกำหนดมาตรการควบคุมแหล่งอบายมุข หรือสถานบริการระดมกวาดล้างอาชญา กรรมสม่ำเสมอ

การจับกุมตามหมายจับ การสืบสวนหาข่าวเกี่ยวแหล่งซ่องสุม มาตรการตีวงสุรา การปิดล้อมตรวจค้น การระงับเหตุอย่างรวดเร็ว รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และปัญหาการว่างงาน

2.ด้านเหยื่อ เป้าหมาย ผู้เสียหายหรือเหยื่อ หรือประชาชนทั่วไป จะต้องรู้จักการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน หรือสังคม ตำรวจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารการป้องกันอาชญากรรม เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การจัดโครงการตำรวจเตือนภัย โครงการตรวจเยี่ยมประชาชน หรือโครงการครู D.A.R.E

3.ด้านโอกาส ที่ผู้กระทำความผิดหรือคนร้ายจะลงมือก่ออาชญากรรมนั้นจะต้องอาศัย เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการ ก่อเหตุ

นำไปใช้ลดตามทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม!??

สุดท้ายนำมาสู่การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอาจจะดูจากสถิติคดีอาญาเปรียบเทียบ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ก.พ.ร.) รวม ถึงการวัดผลลัพธ์ในเรื่องของความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และความพึงพอใจ ของประชาชน โดยยึดหลัก "สร้างความหวาดกลัวให้กับคนร้าย สร้างความอบอุ่นใจให้กับคนดี"

"โครงการนี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง ผลตอบรับจากที่ได้อบรมให้ความกับผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นพบมีการตื่นตัว ทำให้มีผลการจับกุมเพิ่มขึ้น ต่างจากอดีต อีกทั้งสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำไปพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้กับตำรวจทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ" พ.ต.อ.วิสูตร เจ้าของโครงการกล่าวในที่สุด

เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ตำรวจนำมาควบคุมอาชญากรรม!??


หน้า 2
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.