มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1509 คน
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6854 ข่าวสดรายวัน


เด็กถูกทารุณทางเพศซ้ำซาก
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง "การวิจัย : นวัตกรรมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" โดยรศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ อาจารย์สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยถึงผลการวิจัยเรื่อง "ผลการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546" ว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เด็กที่ถูกทารุณกรรมที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 4 แห่ง จำนวน 31 คน และผู้ปกครองเด็กที่ถูกทารุณกรรม พบเด็กที่ถูกทารุณกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 10-18 ปี จบมัธยมศึกษา ถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว และมีประวัติถูกกระทำซ้ำ 2-5 ครั้ง แม้ว่าพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กจะบัญญัติถึงมาตรการการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ คือให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กหลายวิธี อาทิการเข้าไปในสถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจค้นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำทารุณกรรมเด็ก และอำนาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ ส่งเอกสารหลักฐานมาให้ แต่ในทางปฏิบัติเด็กยังไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างทั่วถึงเท่าที่ควร

ด้านนายชานนท์ โกมลมาลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอการวิจัยเรื่อง "การศึกษาความคุ้มครองเด็กภายใต้การปฏิบัติงานสหวิชาชีพตามพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 20 พ.ศ.2540 โดยสรุปว่า การคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ มีความละเอียดขึ้น แต่กลับเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญคือความไม่พร้อมของระบบดำเนินงานที่ขาดเจ้าภาพหลัก ในการระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้นการประสานงานในระดับนโยบายควรมีหน่วยงานเจ้าภาพพัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงาน ประสานงาน ตั้งศูนย์ประสานงานระดับพื้นที่ ทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ


หน้า 11
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.