มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 588 คน
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8049 ข่าวสดรายวัน


มอ.เปิดเวทีประชุมวิชาการเภสัชฯ หัวข้อแนวทางปฏิบัติที่ดี-สร้างมาตรฐานอาเซียน

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) แจ้งว่า ในวาระครบรอบ 35 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มอ. และครบรอบทศวรรษในการผลิตบัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม และโดยที่คณะเภสัชศาสตร์ มอ. เป็นหนึ่งในสถาบันที่ผลิตเภสัชกรเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่ตอบสนองต่อระบบยาของประเทศ และประชาคมอาเซียน คณะเภสัช ศาสตร์จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ประจำปี 2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติที่ดีในงานเภสัชกรรมปฏิบัติ ขึ้นในวันที่ 24-25 ม.ค.2556การประชุมดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาทักษะ อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาที่สำคัญต่อระบบยา ในขณะเดียวกันเภสัชกรในประชาคมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนวิชาชีพเภสัชกรรมในประชาคมเป็นไปอย่างสอดคล้องและประสานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ จากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีข้อตกลงเรื่องความอิสระของการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานคุณภาพและความคล่องตัวเกี่ยวกับเงินทุนในประชาคม ทำให้ประชาคมนี้มีความตื่นตัวในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจสู่การบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก ซึ่งการบริการด้านสาธารณสุขเป็น 1 ใน 4 บริการหลักที่จะมีการแลกเปลี่ยนอย่างเสรี คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติที่ดีทางด้านเภสัชกรรมในภูมิภาคอาเซียน สร้างความเข้าใจในบทบาทของวิชาชีพในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพในภาคการศึกษาและเภสัชกรในแหล่งปฏิบัติงานทางวิชาชีพรายงานข่าวระบุว่า เภสัชกรเป็นกลไกสำคัญหนึ่งของระบบยา โดยเฉพาะระบบยาของประเทศที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การพัฒนาระบบยานั้นจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ทันสมัย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อการมีทักษะการปฏิบัติที่ดี สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับสภาพและสภาวะของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆ ของระบบ เช่น การคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ การให้บริการเภสัชกรรมต่างๆ รวมถึงการการบริบาลทางเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคอาหารและยา การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้ยาและผู้รับบริการด้านสุขภาพ


หน้า 23
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.