ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

คลอด 5 มาตรการ แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
Font Size  

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 16:48 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14842075 คน
เมื่อ 10 มิ.ย.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นางผุสดี ตามไท  รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมมอบหมายนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนสังกัด กทม.ตามโครงการมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด

นางผุสดี กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลมีการกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  กทม.จึงได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งปัญหาในการเสพยาของเยาวชนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของโรงเรียน กทม.นั้นจะมีมาตรการเชิงรุกในโรงเรียนสังกัด กทม.จำนวน 438  แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่  โดยกทม.ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน กทม. โดยมอบหมายให้แต่ละโรงเรียน ดำเนินการตามมาตรการ 5 ข้อ  ได้แก่  1.การเฝ้าระวังการใช้ยาหรือสารเสพติด ด้วยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียนและเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุเอพบว่ามีการใช้ยา 2.การป้องกันการใช้ยาเสพติด  ทำการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยา และกลุ่มค้า เพื่อดูแลช่วยเหลือ  3. การบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาแล้ว ด้วยการให้คำปรึกษา การส่งต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดและติดตามนักเรียนที่ได้รับการบำบัดแล้ว 4.การบังคับใช้กฎหมาย ทำการป้องปรามนักเรียนที่เป็นผู้ค้าต้องด้วยการกล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากไม่ปรับเปลี่ยนให้ดำเนินการตามกฎหมายและ5.การบริหารจัดการ ได้แก่การประกาศนโยบาย ประชุมชี้แจงและดำเนินการตามมาตรการ โรงเรียนปลอดยาเสพติด

นอกจากนี้โรงเรียนต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลนักเรียนที่เสพยาเสพติดให้มีความเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ทุกโรงเรียนจะต้องไม่ปิดบังข้อมูลและให้ความสำคัญกับการรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานความจริง เพื่อให้สามารถประเมินสาถานการณ์ที่แท้จริงได้