ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

เลขาฯคุรุสภาคนใหม่ อำนาจ สุนทรธรรม
Font Size  

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 9933884 คน
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา



ประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย



และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัด อินทาราม "โกวิทอินทราทร" กาญจนบุรี



มีผลงานนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ



สำคัญ มีจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



ภาระหน้าที่ใหม่ในตำแหน่งเลขาธิการ คุรุสภา



มียุทธศาสตร์กระจายอำนาจไปยังสำนักงาน ส่วนภูมิภาค ไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว



เกิดวันที่ 26 ก.ย. 2502



ปริญญาตรี พลศึกษา วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยา ลัยศิลปากร และปริญญาเอก ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยา ลัยมคธ อินเดีย



เส้นทางราชการ เริ่มจากเป็น ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนเมตตาจิตต อ.พนม ทวน กาญจนบุรี ในปี 2522



เติบโตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"



นำโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมรักประเพณีไทย ค่านิยมไทย และโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นต้น



ปัจจุบันยังเป็นประธานคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู



ทั้งเคยเป็นที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ บุญรื่น ศรีธเรศ



เป็นเจ้าของรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลหนึ่งแสนครูดี และคุรุสภาสดุดี



รวมถึงบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา



มิ.ย. 2556 รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภา