ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

เลขาฯคุรุสภาคนใหม่ อำนาจ สุนทรธรรม
Font Size  

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 00:01 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14846049 คน
ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง ดร.อำนาจ สุนทรธรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาประธานเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัด อินทาราม "โกวิทอินทราทร" กาญจนบุรีมีผลงานนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ความรู้ความสามารถทางวิชาการสำคัญ มีจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภาระหน้าที่ใหม่ในตำแหน่งเลขาธิการ คุรุสภามียุทธศาสตร์กระจายอำนาจไปยังสำนักงาน ส่วนภูมิภาค ไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียวเกิดวันที่ 26 ก.ย. 2502ปริญญาตรี พลศึกษา วิทยาลัยครูกาญจนบุรี ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยา ลัยศิลปากร และปริญญาเอก ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยา ลัยมคธ อินเดียเส้นทางราชการ เริ่มจากเป็น ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนเมตตาจิตต อ.พนม ทวน กาญจนบุรี ในปี 2522เติบโตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"นำโรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมรักประเพณีไทย ค่านิยมไทย และโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็นต้นปัจจุบันยังเป็นประธานคณะทำงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งเคยเป็นที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ บุญรื่น ศรีธเรศเป็นเจ้าของรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลหนึ่งแสนครูดี และคุรุสภาสดุดีรวมถึงบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามิ.ย. 2556 รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคุรุสภา