ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ดุสิตโพลชี้ปชช. ยังเชื่อมั่นปูž-ฝ่ายค้านเกือบตก
Font Size  

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18:00 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 9884690 คน
  วันที่ 2 ส.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็นที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิมในแต่ละเดือน โดยเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน จากคะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ยภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนก.ค.นี้ได้สำรวจดัชนีการเมืองดังกล่าวจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 7,319 คน วันที่ 25-31 ก.ค. สรุปผลดังนี้

 1.ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 5.15 คะแนน 2.ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทย โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับดังนี้ ผลงานของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อยู่ที่ 6.11 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ได้ 5.90 ผลงานของรัฐบาลอยู่ที่ 5.74 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 5.65 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 5.60 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 5.49 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 5.46 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 5.37 ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ 5.33 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 5.32 จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ 5.31 ความเป็นอยู่ของประชาชน 5.29 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5.20 สภาพของสังคมโดยรวม 5.18

 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้านอยู่ที่ 5.16 คะแนน การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม 5.14 การแก้ปัญหายาเสพติด 5.11 ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 5.05 ความสามัคคีของคนในชาติ 4.76 การแก้ปัญหาการว่างงาน 4.66 การแก้ปัญหาความยากจน 4.56 ราคาสินค้า 4.55 การปฏิบัติตนของนักการเมือง/ความสามัคคี 4.34 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.32 การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น 4.22 คะแนน