ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

สหกรณ์กาฬสินธุ์ พบขบวนการแอบอ้างชื่อโครงการพระราชดำริ
Font Size  

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:10 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14986194 คน
 วันที่ 22 ก.ค. ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  เรียกประชุมเจ้าหน้าสหกรณ์เป็นการด่วนหลังได้รับรายงานว่ามีการพบกลุ่มบุคคลใช้ชื่อธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ  มาดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกในพื้นที่ 18 อำเภอของจ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อดังกล่าวไม่มีการรับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  เตือนประชาชนอาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลนี้ที่มีลักษณะหลอกลวง

 นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร  สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหนังสือแจ้งเตือนมายังสหกรณ์จังหวัดให้ติดตามการเปิดรับสมัครสมาชิกในพื้นที่จังหวัดของธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งกลุ่มองค์กรนี้ที่ตั้งขึ้นมาไม่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลสหกรณ์ตามพ.ร.บ.สหกรณ์  2542    ที่นอกเหนือจากการตรวจสอบทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้มอบหมายให้ในพื้นที่ดำเนินการกล่าวโทษกับผู้กระทำการฝ่าฝืนบทกำหนดในมาตรา  7 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  โดยให้อำนาจดำเนินการตามความในมาตรา 2(8) แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยระยะ 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการขับเคลื่อนเพื่อจัดตั้งและเปิดรับสมัครสมาชิกของกลุ่มชื่อ  ธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์เพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ  ภายหลังจากที่  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีหนังสือออกประกาศเตือนไปยังนายอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้านให้รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์อย่างใกล้ชิด

"โดยในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์  พบว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อดำเนินการจัดตั้งและเปิดรับสมัครสมาชิกในพื้นที่จริง  โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ  ที่จากการรายงานของนายอำเภอ  กำนันผู้ใหญ่บ้านและการลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด  มีการเข้ามาจัดตั้งเป็นศูนย์รับสมัครที่ได้นำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ตั้งไว้ที่บริเวณทำการ โดยมีพื้นที่ที่พบแล้ว 3 อำเภอ  ประกอบด้วย  พื้นที่อ.ยางตลาด  ที่ได้รับแจ้งจากนายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์  นายอำเภอยางตลาด   โดยจัดตั้งอยู่ที่  ต.โนนสูง  ต.บัวบาน  ในส่วนของอ.ดอนจานได้รับแจ้งจาก นายทรงศักดิ์  ทองซาว  กำนันตำบลนาจำปา  มีการตั้งอยู่ในตำบลนาจำปา  และในพื้นที่อ.เมือง  โดยเป็นการสำรวจพบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ในต.เชียงเครือ  โดย 4 แห่งที่พบมีเจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลเชิงลึกมอบให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว  และรวบรวมข้อมูลจากรายงานที่ได้รับในพื้นที่ก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ที่จะประสานทั้งฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและร้องขอให้หยุดดำเนินการในทันที แต่หากยังเพิกเฉยอยู่ทางสหกรณ์จังหวัดก็จะดำเนินการตามทางกฎหมายทันที" นายสุพจน์  กล่าว

สำหรับโครงการธนาคารหมู่บ้านไบโอดีเซลและสหกรณ์พลังงานเพื่อไทยตามแนวพระราชดำริ  นั้น  จากข้อมูลและหลักฐานที่ได้มีการรวบรวมในพื้นที่พบว่า  องค์กรนี้ได้มีประกาศนโยบายออกมาลงวันที่  30  เม.ย.2555  โดยได้อ้างนโยบายหลักเพื่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  โดยจะมีการให้ยืมเงินเพื่อโอนหนี้และพักหนี้  และมีเงินทุนในการส่งเสริมประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งยังมีวัตถุประสงค์  อีก 3 ข้อ  ที่ระบุว่าจะมีการโอนหนี้และพักหนี้  5 ปีให้กับประชาชน  ส่งเสริมเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ  และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ  โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมจะต้องเตรียมสำนาบัตรประชาชน 2 ชุด  สำเนาทะเบียนบ้าน  และหลักฐานการเป็นหนี้จากทุกธนาคารและสหกรณ์กองทุนต่าง ๆ อีก 2 ชุด   นอกจากนี้หากผู้ที่เข้าร่วมสนใจและสามารถจัดตั้งเป็นสาขาได้อ้างว่าจะมีค่าตอบแทนให้รายเดือนเดือนละ 25,000  บาท  โดยมีกรรมการทั้งชุดอีก 15 คนที่จะมีรายได้คนละ 10,000  บาทเป็นแรงจูงใจ