ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

เสียงใต้
Font Size  

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00:50 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14842024 คน
บทบรรณาธิการ ข่าวสด


นายอาซีส เบ็ญหาวัน ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปต.) แถลงภายหลังการเชิญสมาชิกสภา ประชุมแสดงจุดยืนคัดค้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

และยื่นหนังสือถึงน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวม 5 ข้อ ประกอบด้วย

1.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ผ่านกระบวนการทำประชาพิจารณ์หลายระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา

2.นับตั้งแต่พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และจัดตั้งศอ.บต. การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชาย แดนภาคใต้ตลอด 1 ปีเศษที่ผ่านมา มีความก้าว หน้าเป็นที่ยอมรับ และอยู่ในความต้องการของประชาชน

3.ระบบ CEO ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยรวมอำนาจให้ฝ่ายทหารเป็นผู้มีอำนาจบัญชาการทั้งฝ่ายพลเรือนด้วย

ไม่เป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหา4.การรักษาความมั่นคงควรเป็นหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 4 หรือ กอ.รมน.ภาค 4 การบริหารการพัฒนาในมิติพลเรือน การกำหนดยุทธศาสตร์และการบูรณาการแผนงาน ควรเป็นหน้าที่ของศอ.บต. ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตชุมชนเมือง เป็นหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ต้องผลักดันให้กระทรวงต่างๆ มีความเข้มแข็งทั้งกำลังคนและงบประมาณ โดยเฉพาะควรรับฟังเสียงจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ ไม่ใช่เป็นการพิจารณาและสั่งการมาจากส่วนกลางอย่างเดียว

หากรัฐบาลไม่ฟังสภาที่ปรึกษาฯ สมาชิกทั้ง 49 คน อาจลาออกและฟ้องศาลปกครองต่อไป


เสียงทักท้วงแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของสปต. ซึ่งเป็นคนที่ได้รับความเคารพในพื้นที่นั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรรับฟังด้วยความใส่ใจ

เพราะความเป็นจริงประการหนึ่งซึ่งเป็นที่รับรู้กันอยู่ก็คือ ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ เพราะการเข้าไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริง

หากไม่รับฟังคนที่อยู่ในพื้นที่ หากไม่รับฟังผู้ที่อยู่กับปัญหาในชีวิตประจำวัน

จะรับรู้ เข้าใจ และวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องอย่างไร