มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
     
 
จำนวนคนอ่านล่าสุด 25178 คน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:25 น.  ข่าวสดออนไลน์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล (ตำแหน่งที่ 1-546)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีทั้งหมด 811 ตำแหน่ง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี
๒. พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๙. พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐. พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๒. พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๓. พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๔. พลโท ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลอากาศโท สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา ผู้อำ นวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลโท สราวุฒิ ชลออยู่ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลโท ชาญ โกมลหิรัญ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
๒๔. พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๒๕. พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
๒๖. พลโท กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๗. พลโท สาธิต สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๘. พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๙. พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๐. พลโท ชลิต ศรีระเดช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๑. พลโท เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๒. พลโท สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๓. พลโท อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๔. พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๕. พลโท เรืองปัญญา โคปาละสุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๖. พลโท สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๗. พลโท กิตติ ปทุมมาศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๘. พลโท วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๙. พลโท จักรี ตันติพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๐. พลโท วรเทพ ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๑. พลโท อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๒. พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๓. พลโท กิตติพล ภัคโชตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๔. พลโท บุญสืบ คชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๕. พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๖. พลโท เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๗. พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ำ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๘. พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๙. พลเรือโท โสภณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๕๐. พลอากาศโท ธวัช สงวนทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๑. พลอากาศโท ไพบูลย์ สิงหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๒. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลโท วิภาต วิภาตะศิลปิน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลโท เดชา เหมกระศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลโท คณิศ ทศวัฒน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๗. พลโท จิระ โกมุทพงศ์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๕๘. พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๙. พลโท พัชราวุธ วงษ์เพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๐. พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๖๑. พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๖๒. พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พลตรี กุลิส วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลอากาศตรี ชูธัช แย้มมณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖๘. พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พลตรี ปรพล อนุศรี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พลตรี หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พลเรือตรี ปราโมทย์ สังฆคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พลตรี สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๘. พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๙. พลตรี นครินทร์ นาคอาทิตย์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๐. พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา
๘๑. พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๘๒. พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
๘๓. พลตรี ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๘๔. พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๘๕. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๖. พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๗. พลตรี ธิชาวุฒิ สาตราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๘. พลตรี ชลิต วสยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๙. พลตรี วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๐. พลอากาศตรี เอกราช ช่วงอรุณ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๙๑. พลตรี ชำนาญ สุวรรณฉวี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๒. พลตรี สัญชัย จูมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๓. พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๔. พลตรี พีระพงษ์ ลบเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๕. พลเรือตรี ทศพร กาญจนวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๙๖. พลตรี ยุทธนา กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๗. พลตรี จรัญ พันธุนนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๘. พลตรี ชินเสณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๙. พลตรี ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๐. พลตรี พิชาติ เขม้นจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๑. พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๒. พลตรี อนุวัฒน์ จักร์แสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๓. พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๔. พลตรี สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๕. พลตรี วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๖. พลตรี ดิสกุล สงวนตระกูล ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๗. พลตรี ธนา รำพึงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๘. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๑๐๙. พลเรือตรี กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๑๑๐. พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๑. พลอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๒. พลตรี พลภัทร เรืองสอน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๑๓. พลอากาศตรี องศ์ สินธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๔. พลอากาศตรี สุวิทย์ จุลละศร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๕. พลตรี รวิโรจน์ ปุญญปาล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๖. พลตรี รุจ กสิวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๗. พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๘. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๙. พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๐. พลตรี ปิยะ ครุธเวโช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๑. พลอากาศตรี ภานุพงศ์ เสยยงคะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๒. พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๓. พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๔. พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๕. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพลกรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๖. พลตรี เนรมิตร มณีนุตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๗. พลตรี สุรศักย์ วัยคุณา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๑๒๘. พลตรี ศักดา ไชยมงคล ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
๑๒๙. พลตรี อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๐. พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๑. พลตรี นภนต์ สร้างสมวงษ์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๒. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๓๓. พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๓๔. พลตรี นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๖. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๗. พลตรี มณฑล ปราการสมุทร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๘. พลตรี สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๙. พลตรี อัครพล ประทุมโทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๐. พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๑. พลอากาศตรี เดชิศร์ เจริญวงศ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๒. พลตรี ฐิติวัจน์ กำลังเอก นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๓. พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๔. พลตรี ไพศาล พันธุ์ภาไพ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๕. พลตรีหญิง เอี่ยมทิพย์ สิมารักษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๖. พันเอก สิทธิพล นิ่มนวล เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๗. นาวาเอก วสันต์ บุญเนือง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๘. นาวาอากาศเอก พรต ลีรพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๙. นาวาอากาศเอก นเรศว์ สังข์วรรณะ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๐. พันเอก กิตติศักดิ์ บุญสุข เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๑. พันเอก ปัญจะ ธรรมศรี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๒. พันเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๓. พันเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๔. พันเอก สิทธิพร ศรีสุขโข เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๕. พันเอก อนุตร ธรศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๖. พันเอก ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๗. พันเอก พิชาพร ธนะภูมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๘. พันเอก ภาณุ โรจนวสุ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๙. พันเอก เกริกเกียรติ กิตติขจร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๐. พันเอก อนิรุจน์ มัสโอดี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๑. พันเอก สิทธิกร จุลเสน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๒. พันเอกหญิง ทัดทอง เจริญพร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๓. พันเอก อัคคเดช สุวรรณภูมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๔. พันเอก เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๕. พันเอก ชวลิต สาลีติ๊ด เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๖. พันเอก สมาน ตันวิยะ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๗. พันเอก เกษม จิโนมูล เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๘. พันเอก ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๙. พันเอก สุทัศน์ ศรีหิรัญ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๐. พันเอก นรเศรษฐ ขรรทมาศ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๑. พันเอก เกรียงไกร พราหมณีย์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๒. พันเอก พิทักษ์ วีรุตมเสน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๓. นาวาอากาศเอก ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๔. นาวาอากาศเอก จรินทร์ ศิริสวัสดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๕. พันเอก พิชัย เข็มทอง เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (อัตราพลตรี)
๑๗๖. พันเอก ทศพร หอมเจริญ เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๗. พันเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๘. พันเอก โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา
๑๗๙. พันเอก สุรศักดิ์ ทิมมาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา
๑๘๐. พันเอก นาวิน สุมะโน เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ กรมเสมียนตรา
๑๘๑. นาวาเอก ปรีชาญ จามเจริญ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร
๑๘๒. นาวาเอก กฤษฎา เจริญพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
๑๘๓. พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
๑๘๔. พันเอก สมนึก เอนกวัฒน์ เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๕. พันเอก จักรกริช จันเทร์มะ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๖. พันเอก ชาติชาย แจ้งศรี เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๘๗. พันเอก ณรัตน์ ศรีรัตน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๘. พันเอก ณัฎฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๙. พันเอก สุทธิศักดิ์ สลักคำ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๙๐. พันเอก กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๑. พันเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๒. พันเอก พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๓. พันเอก วิรัช ตระการวิจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๔. พันเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๕. พันเอก สุรเดช จารุจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๖. พันเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๗. พันเอก ประกอบ ศรีพรมมา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๘. พันเอก ภิภพ จิตต์แจ้งกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๙. พันเอก อังกูร ทองประดับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๐. พันเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๑. พันเอกหญิง สาวิณี ฉันทศาตร์โกศล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๒. นาวาอากาศเอก ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๓. นาวาอากาศเอก สัญชัย จิตตาภรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๔. นาวาอากาศเอก ชลิต มังคโลดม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๕. นาวาอากาศเอก สัณฑ์ ลาภานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๖. นาวาอากาศเอก เอกสรรค ค้อคงคา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๗. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ขุนคงมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๘. นาวาอากาศเอก สมพร บุญเกิด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๙. นาวาเอกหญิง อารียา เบี้ยวไข่มุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑๐. นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์ กออนันตกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


กองบัญชาการกองทัพไทย
๒๑๑. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๒. พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เสนาธิการทหาร
๒๑๓. พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๑๔. พลเรือเอก นภดล โชคระดา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเสนาธิการทหาร
๒๑๕. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๑๖. พลอากาศโท ธัชชัย ถนัดใช้ปืน รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหาร
๒๑๗. พลโท ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ผู้อำ นวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๑๘. พลโท สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๑๙. พลอากาศโท กฤษณะ นิ่มวัฒนา ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลอากาศเอก)
๒๒๐. พลโท มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๑. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๒. พลโท ชัยรัฐ ยิ่งยง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๒๓. พลโท วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๔. พลโท ปริญญา แต่แดงเพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๕. พลโท กิจพันธ์ ธัญชวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๖. พลโท วิเชียร มัญญะหงษ์ ที่ปรึกษากองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๗. พลโท องอาจ รัตนวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๘. พลโท โสภณ ก้อนแก้ว จเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก)
๒๒๙. พลอากาศโท ณรงค์ชัย พันธุ์พิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศเอก)
๒๓๐. พลโท ชาตรี ช่างเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๓๑. พลโท ธวัชชัย บุญศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น จเรทหาร
๒๓๒. พลโท สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๓. พลโท ศุภชัย ภิรมย์ภักดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๓๔. พลโท วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๓๕. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๓๖. พลตรี พงศกร รอดชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๓๗. พลตรี สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒๓๘. พลอากาศตรี วันชัย ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๓๙. พลอากาศตรี ถาวร มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๔๐. พลตรี สีหนาท วงศาโรจน์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๑. พลตรี ปานศิริ มีผล ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๔๒. พลตรี ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๓. พลตรี สมบูรณ์ แก้วอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๔. พลตรี สานิต เทพวัลย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๕. พลตรี อุทัย ปานเสน่ห์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
๒๔๖. พลตรี นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๔๗. พลตรี ณัศพล กันตะปีติ เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๘. พลตรี วินัย เสมสวัสดิ์ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๔๙. พลตรี หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๕๐. พลตรี สุรจิตต์ วิจารณ์ รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๑. พลตรี ขจรพล ทองอารีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๒. พลตรี ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
๒๕๓. พลตรี ภูวดนย์ เชี่ยวเวช ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๔. พลอากาศตรี ฤกษ์ชัย ชีพสุมล ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลอากาศโท)
๒๕๕. พลอากาศตรี ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์ รองจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการ กองทัพไทย (อัตราพลอากาศโท)
๒๕๖. พลตรี พงศธร ฉายกำเหนิด รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๗. พลตรี กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลโท)
๒๕๘. พลเรือตรี ชนินทร์ แสงเฟื่อง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๕๙. พลเรือตรี ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร
๒๖๐. พลตรี บุญชู เกิดโชค รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๑. พลเรือตรี พัลลภ ทองระอา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร
๒๖๒. พลตรี วสุ เฟื่องสำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๖๓. พลตรี วสันต์ สุริยมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร
๒๖๔. พลตรีหญิง ดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๖๕. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๖๖. พลเรือตรี ภวัต วิชัยดิษฐ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๗. พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๘. พลเรือตรี ประจักษ์ สันทัดเลขา รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๖๙. พลตรี วินัย ยวดยิ่ง ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๗๐. พลตรี นิวัติ สุบงกฎ ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๗๑. พลตรี สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำ นวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๒. พลตรี ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร เป็น เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๗๓. พลตรี สุรชาติ เหลือพร้อม ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๗๔. พลตรี รัตนชัย สุวรรณเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
๒๗๕. พลตรี สมชาย ปั้นทอง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๗๖. พลอากาศตรีหญิง ศิริภร หิตะศิริ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๗. พลตรี อติการ บุษยะบุตร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร
๒๗๘. พลตรี ก้องเกียรติ พลขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗๙. พลตรี ชาติชาย พลสวัสดิ์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๐. พลตรี ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๑. พลเรือตรี อาณา จรัณยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๒๘๒. พลอากาศตรี บัณฑิต แสงสุก ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๒๘๓. พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๘๔. พลตรี กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๘๕. พันเอก ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๘๖. นาวาอากาศเอก ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๘๗. นาวาเอก ปรีชา พงศ์สุวรรณ เป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหาร
๒๘๘. นาวาเอก อรัญ นำผล เป็น รองเจ้ากรมข่าวทหาร
๒๘๙. นาวาอากาศเอก กอบชัย คงปรีชา เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๒๙๐. พันเอก สุทัศน์ จิตต์โสภา เป็น ผู้อำนวยการสำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร
๒๙๑. พันเอก นครา สุขประเสริฐ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๙๒. พันเอก วิทยา วชิรกุล เป็น ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร
๒๙๓. พันเอก ฉัตรรัตน์ สุขเกษตร เป็น รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
๒๙๔. พันเอก โกศล เนียมถนอม เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
๒๙๕. พันเอก ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารทหาร
๒๙๖. พันเอก ปรีชา เทียมฉัตร์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๒๙๗. พันเอก ทศพร ศิลปาจารย์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร
๒๙๘. พันเอก จุมพล เฉลยถ้อย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด
๒๙๙. พันเอก ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
๓๐๐. พันเอก พันธุ์ศักดิ์ บูรณปรีชา เป็น ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง กรมกิจการชายแดนทหาร
๓๐๑. พันเอก ชัยชนะ นาคเกิด เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๓๐๒. พันเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข เป็น รองจเรทหาร
๓๐๓. พันเอก เถกิงเดช คุ้มประยูร เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๔. พันเอก ชัยฤทธิ์ ขวัญสอน เป็น ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๕. พันเอก อนุกร เดชะปัญญา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๖. พันเอก พรธเนศร์ สุนทรเกส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๗. พันเอก สุพัฒน์ ภูตินาถ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๘. พันเอก อนุชา รักเรือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๐๙. พันเอก ธรรมนูญ ทรัพย์สำรวม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๐. พันเอก วิริยะ มานะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๑. พันเอก กฤศมน นาคสุวรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๒. พันเอก ฉัตรพงศ์ พรหมพันธกรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๓. พันเอก กสิณกฤษฏิ์ พงษ์เขียว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๔. พันเอก ภัทรกฤต สำอางศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๕. พันเอก ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๖. พันเอก บุญรัตน์ ภัทรากุลพิเชฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๗. นาวาอากาศเอก ณธน สิตภาหุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๘. นาวาเอกหญิง อรสา ดุรงค์เดช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย
๓๑๙. นาวาเอกหญิง อมรพรรณ แก้ววาตะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย


กองทัพบก
๓๒๐. พลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
๓๒๑. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๓๒๒. พลโท จิระเดช โมกขะสมิต รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
๓๒๓. พลโท อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น เสนาธิการทหารบก
๓๒๔. พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
๓๒๕. พลโท ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๓๒๖. พลโท ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๗. พลโท วิลาศ อรุณศรี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๘. พลโท จิรเดช สิทธิประณีต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๒๙. พลโท อุทิศ สุนทร แม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๐. พลโท วิบูลย์พงศ์ กลั่นเสนาะ แม่ทัพน้อยที่ ๒ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๑. พลโท โฆษิต สมุทรผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๒. พลโท องอาจ พงษ์ศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๓. พลโท เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๔. พลโท ธีระ ไกรพานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลเอก)
๓๓๕. พลโท อักษรา เกิดผล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๓๓๖. พลโท ธีรชัย นาควานิช ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๓๓๗. พลโท ณัฐชัย ใบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น รองเสนาธิการทหารบก
๓๓๘. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ แม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน
๓๓๙. พลโท ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๓๔๐. พลโท ชนะพล แก้ววาตะ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๑. พลโท โรจน์รวี รัศมีแพทย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๒. พลโท เกรียงไกร บุรินทร์วัฒนา ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๓. พลโท จิตตสักก์ เจริญสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๔๔. พลตรี สุชาติ หนองบัว เจ้ากรมกำลังพลทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
๓๔๕. พลตรี สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
๓๔๖. พลตรี ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
๓๔๗. พลตรี วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
๓๔๘. พลตรี ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
๓๔๙. พลตรี สถิต แจ่มจำรัส รองแม่ทัพน้อยที่ ๑ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
๓๕๐. พลตรี สุรนาท สุวรรณนาคร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
๓๕๑. พลตรี ปรีชา จันทร์โอชา รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓
๓๕๒. พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๓๕๓. พลตรี สมชาย ลิ้นประเสริฐ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๓๕๔. พลตรี ภานุมาศ โกสินทรเสนีย์ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็น เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
๓๕๕. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๓๕๖. พลตรี อิทธิพล ทองดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๕๗. พลตรี คณิต แจ่มจันทรา รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๕๘. พลตรี อดุลย์ ศิริวัฒน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
๓๕๙. พลตรี เจด็จ ใจมั่น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๐. พลตรี ประตินันท์ สายหัสดี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๑. พลตรี สกล ชื่นตระกูล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๒. พลตรี สุภัช วิชิตการ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๓. พลตรี เชิดชัย จันทร์เทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๔. พลตรี พีรวัฒน์ เปรมศรี รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๕. พลตรี บุญลือ วงษ์ท้าว รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๖. พลตรี นิวัตร มีนะโยธิน รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๗. พลตรี ณัทกร เกิดสุขผล รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๘. พลตรี กฤษณ์ กิจสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๖๙. พลตรี สำเริง สามดาว ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๐. พลตรี ทวีป กิ่งเกล้า ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๑. พลตรี ธรรมนูญ กฤษน้อย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๒. พลตรี เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๓. พลตรี วินัย สร้างสุขดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๔. พลตรี วีระพงศ์ คงเกษม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๕. พลตรี ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๖. พลตรี โชค เพิกโสภณ ผู้บังคับการจังหวัดท หารบกทุ่งสง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๗. พลตรี ณัฐธรณินทร์ ขอบทอง เจ้ากรมสารบรรณทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๘. พลตรี ชิงชัย สังวรนิตย์ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๗๙. พลตรี ปณิธาน เชิญอักษร เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๐. พลตรี ไพรัช ขยันสำรวจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๑. พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๒. พลตรี สุรพงศ์ ปราการรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๓. พลตรี สมชาย สิงห์โต ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๔. พลตรี ดิฏฐพร ศศะสมิต ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๕. พลตรี ฦาชา มั่นศุข ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๖. พลตรี ชนต์กันต์ ศรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๗. พลตรี กฤษฎา เริ่มรุจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๘. พลตรี ทวีป บุญมา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๘๙. พลตรี อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก (อัตราพลโท)
๓๙๐. พลตรี พิสิทธิ์ สิทธิสาร ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๙๑. พลตรี ภาณุวัชร นาควงษม์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
๓๙๒. พลตรี ธวัช สุกปลั่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
๓๙๓. พลตรี สาธิต พิธรัตน์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
๓๙๔. พลตรี เกษม ธนาภรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
๓๙๕. พลตรี ชาญประดิษฐ์ แสงนิล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๙๖. พลตรี เบ็ญจรงค์ เจริญพร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๔
๓๙๗. พลตรี ประสงค์ ฟักสังข์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๑
๓๙๘. พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
๓๙๙. พลตรี พะโจมม์ ตามประทีป ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๔๐๐. พลตรี พันธ์ศักดิ์ หลวงอุดม เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๔๐๑. พลตรี กรยุทธ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกรมการทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง
๔๐๒. พลตรี กำธร บุณยะสุต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
๔๐๓. พลตรี ธารี วุฒิพานิช ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
๔๐๔. พลตรี ขวัญชัย วีระนาวิน เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๔๐๕. พลตรี ธีรยุทธ ศศิประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๔๐๖. พลตรี สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ผู้ชำนาญการกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
๔๐๗. พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
๔๐๘. พลตรี ชาญชัย ยศสุนทร เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๐๙. พลตรี ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔๑๐. พลตรี ศักดา เปรุนาวิน เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓
๔๑๑. พลตรี อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗
๔๑๒. พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑
๔๑๓. พลตรี ยอดชัย ยั่งยืน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ เป็น ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔
๔๑๔. พลตรี พิชเยนทร์ ธัญญสิริ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
๔๑๕. พลตรี วีรชัย อินทุโศภน รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
๔๑๖. พลตรี ไมตรี เตชานุบาล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
๔๑๗. พลตรี ทวีชัย กฤษิชีวิน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
๔๑๘. พลตรี อำนาจ รัตนภานพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๔๑๙. พลตรี พศิน บัวแสง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กรมแพทย์ทหารบก
๔๒๐. พลตรี ไตรโรจน์ ครุธเวโช เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
๔๒๑. พลตรี ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๔๒๒. พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
๔๒๓. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
๔๒๔. พลตรี สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
๔๒๕. พลตรี ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๔ เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๔
๔๒๖. พลตรี สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
๔๒๗. พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
๔๒๘. พลตรี ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๔๒๙. พลตรี ศุภวัฒน์ เชิดธรรม เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔
๔๓๐. พลตรี คนินทร วงศาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕
๔๓๑. พลตรี ไชยพร รัตแพทย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓
๔๓๒. พลตรี ธันยวัตร ปัญญา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
๔๓๓. พลตรี สุมงคล ดิษบรรจง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒
๔๓๔. พลตรี เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
๔๓๕. พลตรี พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
๔๓๖. พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒
๔๓๗. พลตรี สู่ชัย บุญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี
๔๓๘. พลตรี ชูนล หาสารีสร เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๔๓๙. พลตรี วรพงศ์ หัตถพันธุ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๐. พลตรี วรรณวสิษฐ วงศ์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๑. พลตรี พิริยธรณ์ ภัทรชาติโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๒. พลตรี ชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๓. พลตรี บุญธรรม เชยชื่นกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๔๔. พันเอก ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
๔๔๕. พันเอก ประวิทย์ หูแก้ว เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๔๔๖. พันเอก ทรงพล ทองจีน เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓
๔๔๗. พันเอก นิรันดร สมุทรสาคร เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑
๔๔๘. พันเอก ราชรักษ์ เรียนพืชน์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๔๔๙. พันเอก ศักดิ์ณรงค์ เอียงพยุง เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๔๕๐. พันเอก สุเทพ ปริยเอกสุต เป็น เสนาธิการกรมการทหารช่าง
๔๕๑. พันเอก สิริศักดิ์ วรเจริญ เป็น เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก
๔๕๒. พันเอก เฉลิมพล ธรรมสุนทร เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔๕๓. พันเอก เดชา เดชะชาติ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก
๔๕๔. พันเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์
๔๕๕. พันเอก คู่ชีพ เลิศหงิม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔
๔๕๖. พันเอก ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
๔๕๗. พันเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑
๔๕๘. พันเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕
๔๕๙. พันเอก ศิริชัย เทศนา เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
๔๖๐. พันเอก โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
๔๖๑. พันเอก ปชัญญ์ ตุลยานนท์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
๔๖๒. พันเอก บุญธรรม โอริส เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
๔๖๓. พันเอก สิทธิพล ชินสำราญ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว
๔๖๔. พันเอก เกรียงศักดิ์ ธันวานนท์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด
๔๖๕. พันเอก สัณห์ชัย จารุวรรณ์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
๔๖๖. พันเอก ชัยวัฒน์ ธนารุณ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
๔๖๗. พันเอก ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก
๔๖๘. พันเอก สนอง คงยั่งยืน เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกทุ่งสง
๔๖๙. พันเอก มณี จันทร์ทิพย์ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี
๔๗๐. พันเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
๔๗๑. พันเอก ปณต แสงเทียน เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก
๔๗๒. พันเอก สสิน ทองภักดี เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารบก
๔๗๓. พันเอก พันธ์ยศ พันธ์เพิ่มศิริ เป็น เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก
๔๗๔. พันเอก นันทพล จำรัสโรมรัน เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก
๔๗๕. พันเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
๔๗๖. พันเอก สุทธิชัย วงษ์บุบผา เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
๔๗๗. พันเอก ชาติชายพัฏฐ์ สุคนธสิงห์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
๔๗๘. พันเอก ธนากร ทองศุข เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
๔๗๙. พันเอก วิระ โรจนวาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
๔๘๐. พันเอก ทรงศักดิ์ เชิดบุญเมือง เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๑. พันเอก มนตรี ช้างพลายแก้ว เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๒. พันเอก ประจัญ คำแดง เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๓. พันเอก จิระพันธ์ มาลีแก้ว เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๔. พันเอก นพรัตน์ แป้นแก้ว เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลตรี)
๔๘๕. พันเอก สุรศักดิ์ ประชุมญาติ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
๔๘๖. พันเอก ปรีชา สังข์แก้ว เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
๔๘๗. พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๘. พันเอก บุญเติม แสงดิษฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๘๙. พันเอก วรวุฒิ เศวตรพนิต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๐. พันเอก บัญชา ทองวิลัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๑. พันเอก สุรินทร์ แพโต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๒. พันเอก ธัชพล ไม้รอด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๓. พันเอก กฤษณ์ กาญจนฤกษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๔. พันเอก ประสงค์ ล้อมทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๕. พันเอก สุทัศน์ จารุมณี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๖. พันเอก บุญญฤทธิ์ วิสมล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๗. พันเอก เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๘. พันเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๔๙๙. พันเอก ยศธชาติ พูลเพิ่ม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๐. พันเอก วิชัย สีตะบุญญาคม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๑. พันเอก สุวิชา หอมจันทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๒. พันเอก ณัฏฐ์พัฒน์ พริ้งรักษา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๓. พันเอก สมนึก ขุนทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๔. พันเอก อภิรมย์ สุชาตะนันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๕. พันเอก วีระชัย จิตต์คันธา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๖. พันเอก ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๗. พันเอก วีระศักดิ์ สมบัติมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๘. พันเอก ยรรยง หงษ์จุ้ย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๐๙. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ศรีพิกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๐. พันเอก ธนา ศรีเพ็ญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๑. พันเอก สัมพันธ์ ปานสีดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๒. พันเอก ธำรงค์ ถาวร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๓. พันเอก ธรรมศักดิ์ สุขวัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๔. พันเอก ศุภรงค์ ระลึกมูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๕. พันเอก เอกศักดิ์ สังข์ศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๖. พันเอก สมชาย ภุมรินทร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๗. พันเอก ชัยเดช งามปลั่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๘. พันเอก วิบูล ขยันกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๑๙. พันเอก เวชศักกิ์ ดวงอุไร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๐. พันเอก ต่อศักดิ์ สุมะโน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๑. พันเอก ศักดิ์ชัย สุภาพร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๒. พันเอก สิทธิ ปิยะสนธิ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๓. พันเอก ทศพล คำสุพรหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๔. พันเอก เอื้อบูรณ์ ปานกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๕. พันเอก ชวลิต ภาษยะวรรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๖. พันเอก จีรศักดิ์ ขวัญช่วย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๗. พันเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๘. พันเอก วรัท ทรรศนะวิภาส เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๒๙. พันเอก เสมอภาค สง่าเมือง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๐. พันเอก เสริมบัติ ร่มเย็น เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๑. พันเอก กิตติ์ คิ้มวงษ์ษา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๒. พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๓. พันเอก ชาตชาย วัฒน์ธนนันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๔. พันเอก สมชาย ฤกษ์พิชัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๕. พันเอก เสริมศักดิ์ แสนทวีสุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๖. พันเอก นภดล ดีอ่วม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๗. พันเอก ปราลพ ศรีม่วงพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๘. พันเอก สุริยา ปาวรีย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๓๙. พันเอก อรุณ สนิท เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๔๐. พันเอก ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๔๑. พันเอก รังสรรค์ ฤทธิ์ประเสริฐ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๔๒. พันเอกหญิง ลลิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
๕๔๓. พันเอกหญิง สุดจิต เล็กสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๔๔. พันเอกหญิง วีราพรรณ เนินลพ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๔๕. พันเอกหญิง สลิลลา วีระรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๕๔๖. พันเอกหญิง กาญจนา วิชิต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก


     
 
 


 
Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.