ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล (ตำแหน่งที่ 547-811)
Font Size  

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 17:24 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14903449 คน
กองทัพเรือ

๕๔๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๔๘. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๔๙. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๕๐. พลเรือโท สุรชัย สังขพงศ์ ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๑. พลเรือโท ธนุส สุญาณเศรษฐกร ที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๒. พลเรือโท อภิชาย ฟุ้งลัดดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๓. พลเรือโท จักรชัย ภู่เจริญยศ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
๕๕๔. พลเรือโท ณรงค์พล ณ บางช้าง รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
๕๕๕. พลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ
๕๕๖. พลเรือโท ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ
๕๕๗. พลเรือโท พจนา เผือกผ่อง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๕๘. พลเรือโท วัลลภ หังสวนัส หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล
๕๕๙. พลเรือโท สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๖๐. พลเรือโท พิจารณ์ ธีรเนตร เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๖๑. พลเรือโท บงสุช สิงห์ณรงค์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๕๖๒. พลเรือโท ธนะรัตน์ อุบล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๖๓. พลเรือโท ทวีป สุขพินิจ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ที่ปรึกษากองทัพเรือ
๕๖๔. พลเรือโท อนุทัย รัตตะรังสี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๕๖๕. พลเรือโท เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน
๕๖๖. พลเรือโท อภิชัย อมาตยกุล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ เป็น รองเสนาธิการทหารเรือ
๕๖๗. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๕๖๘. พลเรือโท รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือน เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๕๖๙. พลเรือตรี มนต์รักษ์ นิลกลัด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๐. พลเรือตรี เทพรังสรรค์ ศิลปบรรเลง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๑. พลเรือตรี ชัชวาล วิรุฬห์ประภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๒. พลเรือตรี วิทยา วงศ์เทิดธรรม รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๕๗๓. พลเรือตรี จีระวัฒน์ เสริมฤทธิรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๔. พลเรือตรี ฉัตรชัย ทัตตะวร ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๕. พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๖. พลเรือตรี พลชัย สุนทรวณิช รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๗. พลเรือตรี เวทย์วีระ ทรงวรวิทย์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๘. พลเรือตรี กิติพัฒน์ วัฒนาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๗๙. พลเรือตรี เขมวันต์ สงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๐. พลเรือตรี บุญชัย มรินทร์พงษ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๑. พลเรือตรี พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๒. พลเรือตรี พีระศักดิ์ กมลศิลป์ เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๓. พลเรือตรี สรชา ศรประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๔. พลเรือตรี นิกร เพชรวีระกุล รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๕. พลเรือตรี สนธยา น้อยฉายา รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๕๘๖. พลเรือตรี จักรกฤช พยอมหอม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๗. พลเรือตรี สุรศิษฎ์ สว่างจันทร์ รองผู้อำ นวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๕๘๘. พลเรือตรี บรรจง พาประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๘๙. พลเรือตรี ยุทธนา เกิดด้วยบุญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
๕๙๐. พลเรือตรี สุรพงษ์ อัยสานนท์ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือโท)
๕๙๑. พลเรือตรี สุริยะ พรสุริยะ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๕๙๒. พลเรือตรี ชุมพล เทียมชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
๕๙๓. พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
๕๙๔. พลเรือตรี พัลลภ ตมิศานนท์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
๕๙๕. พลเรือตรี กิตติธัช วิโรจน์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์
๕๙๖. พลเรือตรี นาวิน ธนเนตร ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็น เสนาธิการกองเรือยุทธการ
๕๙๗. พลเรือตรี พลเดช เจริญพูล เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
๕๙๘. พลเรือตรี ศรายุทธ แดงเทศ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๕๙๙. พลเรือตรี ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๐๐. พลเรือตรี ณรงค์ นาคธน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
๖๐๑. พลเรือตรี สุระพล ไทยพีระกุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ
๖๐๒. พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ
๖๐๓. พลเรือตรี ขรรค์ชัย สมบูรณ์สุข รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๖๐๔. พลเรือตรี พิพัฑฒ์ภณ สังข์กลมเกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ
๖๐๕. พลเรือตรี ชัชวรรณ งามปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น เจ้ากรมจเรทหารเรือ
๖๐๖. พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
๖๐๗. พลเรือตรี เรืองทิพย์ เทียนทอง รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
๖๐๘. พลเรือตรี จำลอง วังส์ด่าน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๖๐๙. พลเรือตรี สมศักดิ์ พยัคคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๑๐. พลเรือตรี วีระพันธ์ สุขก้อน รองเจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓
๖๑๑. พลเรือตรี นริส ประทุมสุวรรณ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๖๑๒. พลเรือตรี อนันต์ สุขณียุทธ รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
๖๑๓. พลเรือตรี ไชยยศ สุนทรนาค รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๑๔. พลเรือตรี โชติวัฒน์ สาริกะวณิช ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๖๑๕. พลเรือตรี สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
๖๑๖. พลเรือตรี สมปอง สังข์สุวรรณ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๖๑๗. พลเรือตรี พังพล ศิริสังข์ไชย ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๑๘. พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๑๙. พลเรือตรี ประจิตร บุณยนิยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
๖๒๐. พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
๖๒๑. พลเรือตรี พันเลิศ แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
๖๒๒. พลเรือตรี วิทวัส ณ นคร เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็น เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๒๓. พลเรือตรี ดุสิต รามโกมุท ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๖๒๔. พลเรือตรี ดนัยศักดิ์ กาญจนะวสิต รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๖๒๕. พลเรือตรี สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๒๖. พลเรือตรี ไชยณรงค์ ขาววิเศษ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
๖๒๗. พลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ
๖๒๘. พลเรือตรี สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
๖๒๙. พลเรือตรี กิตตินันท์ ศิรินาวิน รองปลัดบัญชีทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
๖๓๐. พลเรือตรี พงษ์เทพ หนูเทพ เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
๖๓๑. พลเรือตรี ดุษฎี สังขปรีชา ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
๖๓๒. พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๓๓. พลเรือตรี พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
๖๓๔. พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
๖๓๕. พลเรือตรี ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๓๖. พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ
๖๓๗. พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
๖๓๘. พลเรือตรี รังสรรค์ โตอรุณ ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๓๙. พลเรือตรี ประสิทธิ์ แสงสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ
๖๔๐. พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๔๑. พลเรือตรี จักรวัฒน์ นกจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
๖๔๒. พลเรือตรี ฐานันดร์ เข็มเพ็ชร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑
๖๔๓. พลเรือตรี พงศธร ชูแข ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๔๔. พลเรือตรี สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
๖๔๕. พลเรือตรี ช่อฉัตร กระเทศ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๔๖. พลเรือตรี ธีร์ อุปนิสากร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
๖๔๗. พลเรือตรี พรชัย ปิ่นทอง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็น รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒
๖๔๘. พลเรือตรี วิเลิศ สมาบัติ ผู้อำ นวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
๖๔๙. พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๕๐. พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
๖๕๑. พลเรือตรี วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ รองเจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
๖๕๒. พลเรือตรี พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
๖๕๓. นาวาเอก หม่อมหลวงธารทอง ทองแถม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๔. นาวาเอก ธวัช รุ่งสันเที๊ยะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๕. นาวาเอกหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ
๖๕๖. นาวาเอกหญิง จารุวรรณ ธนเนตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๗. นาวาเอก สมคิด ทิมสาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๕๘. นาวาเอก คณิน ชุมวรฐายี เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ
๖๕๙. นาวาเอก ประพจน์ สีลาเขต เป็น รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ
๖๖๐. นาวาเอก ประโพธ เกาสายพันธ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๑. นาวาเอก พฤหัส รัชฎา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๒. นาวาเอก บุญชิต พูลพิทักษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๓. นาวาเอก ประจวบ อ่อนตามธรรม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๔. นาวาเอก อำพล เที่ยงสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๕. นาวาเอก สุวิทย์ ดีวงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๖. นาวาเอก สิริบุญ สุคนธมาน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๗. นาวาเอกหญิง ธีรานิตย์ เรืองสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๖๘. นาวาเอก วีนัส แจ้งสี เป็น ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
๖๖๙. นาวาเอก ทายาท ธีรานุตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๐. นาวาเอก สำราญ โชติทัตต์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๑. นาวาเอก มนตรี สุวรรณชัย เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
๖๗๒. นาวาเอก มิ่ง อิ่มวิทยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๓. นาวาเอก พิสุทธิ์ ไข่สุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๔. นาวาเอก วันชัย ท้วมเสม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๕. นาวาเอก สุพจน์ คลังวิจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๖. นาวาเอก มนต์ชัย กาทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๗. นาวาเอก อานนท์ ดาระสวัสดิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๘. นาวาเอก ชาติชาย ยุวรัตน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๗๙. นาวาเอก สุวัตถิ ชิตเดชะ เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๖๘๐. นาวาเอก รัตนะ วงษาโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๑. นาวาเอก วัชรา พวงไสว เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๒. นาวาเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เป็น ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
๖๘๓. นาวาเอก อำนวย ประพันธ์ศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๔. นาวาเอก ธนกฤต วงษ์ชัยสมร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๕. นาวาเอก สมภพ สุวิทยาลังการ เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒
๖๘๖. นาวาเอก สุพรรณ เหมมาลา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๘๗. นาวาเอก สมหมาย วงษ์จันทร์ เป็น รองปลัดบัญชีทหารเรือ
๖๘๘. นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑
๖๘๙. นาวาเอก สมชาย ณ บางช้าง เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ
๖๙๐. นาวาเอก สมประสงค์ นิลสมัย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
๖๙๑. นาวาเอก ชัยปชา งามเอก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๒. นาวาเอก อารักษ์ แก้วเอี่ยม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๓. นาวาเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๔. นาวาเอก เผดิม เนินฉาย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการกองทัพเรือ
๖๙๕. นาวาเอก ชัชชัย โพธิพรรค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
๖๙๖. นาวาเอก ประยุธ ภู่เทียน เป็น เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓


กองทัพอากาศ

๖๙๗. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๙๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖๙๙. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
๗๐๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๐๑. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
๗๐๒. พลอากาศโท ชนัท รัตนอุบล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๐๓. พลอากาศโท อารยะ งามประมวญ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสนาธิการทหารอากาศ
๗๐๔. พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๐๕. พลอากาศโท ธงชัย แฉล้มเขตร รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๗๐๖. พลอากาศโท วีรนันท์ หาญสวธา ปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๐๗. พลอากาศโท พิริยะ ศิริบุญ ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๐๘. พลอากาศโท อุทิศ ยิ้มแก้ว หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๐๙. พลอากาศโท เฉลิม ตรีเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๑๐. พลอากาศโท สุจินต์ แช่มช้อย รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๑๑. พลอากาศโท อุดมศักดิ์ นาคะชัย เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศเอก)
๗๑๒. พลอากาศโท ตรีทศ สนแจ้ง ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ เป็น ปลัดบัญชีทหารอากาศ
๗๑๓. พลอากาศโท เมธา สังขวิจิตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๗๑๔. พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๑๕. พลอากาศโท อานนท์ จารยะพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๑๖. พลอากาศโท ยุทธนา สุกุมลจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๑๗. พลอากาศโท วรฉัตร ธารีฉัตร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๑๘. พลอากาศตรี ฤกษ์ฤทธิ์ พวงทอง เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็น รองเสนาธิการทหารอากาศ
๗๑๙. พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกำลังพล
๗๒๐. พลอากาศตรี จอม รุ่งสว่าง เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
๗๒๑. พลอากาศตรี อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ
๗๒๒. พลอากาศตรี อนิรุท กิตติรัต เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือน
๗๒๓. พลอากาศตรี ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ
๗๒๔. พลอากาศตรี หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๒๕. พลอากาศตรี ประโยชน์ ฤทธาคนี รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๒๖. พลอากาศตรี เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๒๗. พลอากาศตรี วัธน มณีนัย รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๒๘. พลอากาศตรี ทวิเดนศ อังศุสิงห์ เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๒๙. พลอากาศตรี ปฏิพันธ์ วะนะสุข ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
๗๓๐. พลอากาศตรี อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ เลขานุการกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๓๑. พลอากาศตรี ชูพันธ์ ชาญสมร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๒. พลอากาศตรี มานิตย์ ศัตรูลี้ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๓. พลอากาศตรี ถนอมศักดิ์ เย็นเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๔. พลอากาศตรี สมพงษ์ สาริยันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๕. พลอากาศตรี สุรพันธ์ ประพฤติ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๖. พลอากาศตรี ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๗. พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตราพลอากาศโท)
๗๓๘. พลอากาศตรี สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
๗๓๙. พลอากาศตรี ถาวรฤทธิ์ กะเหว่านาค เสนาธิการกรมช่างอากาศ เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ
๗๔๐. พลอากาศตรี พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกรมช่างอากาศ
๗๔๑. พลอากาศตรี ประสาธน์ พึ่งศิลป์ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๔๒. พลอากาศตรี ประคอง จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗๔๓. พลอากาศตรี สุรศักดิ์ มีมณี รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๗๔๔. พลอากาศตรี ฌเณศ ชลิตภิรัติ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๔๕. พลอากาศตรี อุทิศ ศิริคุปต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๔๖. พลอากาศตรี วิโรจน์ หอมทรัพย์ ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๔๗. พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ เสนาธิการ โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
๗๔๘. พลอากาศตรี ฤทธิชัย ภู่โกสีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
๗๔๙. พลอากาศตรี ธีระภาพ เสนะวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๕๐. พลอากาศตรี บริบูรณ์ ไทยานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
๗๕๑. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้บังคับการศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน
๗๕๒. พลอากาศตรี สุรจิต สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๕๓. พลอากาศตรี มกราชัย บูชาชาติ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
๗๕๔. พลอากาศตรี โอภาส เวชยาปกรณ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
๗๕๕. พลอากาศตรี อภิญญา แตงอ่อน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
๗๕๖. พลอากาศตรี ไพศาล สวนสระแก้ว วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
๗๕๗. พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ โหละสุต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ
๗๕๘. นาวาอากาศเอก ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๕๙. นาวาอากาศเอก อำพล อิ่มบัว เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
๗๖๐. นาวาอากาศเอก มานะ ประสพศรี เป็น เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๗๖๑. นาวาอากาศเอก ธานินทร์ กิจสาลี เป็น เจ้ากรมจเรทหารอากาศ
๗๖๒. นาวาอากาศเอก ชูชัย ดุลยโกเมศ เป็น เลขานุการกองทัพอากาศ
๗๖๓. นาวาอากาศเอก รุ่งโรจน์ กองมณี เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ
๗๖๔. นาวาอากาศเอก ธวัชชัย ฝ่ายทอง เป็น เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗๖๕. นาวาอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๖๖. นาวาอากาศเอก วินัย จันทร์เปล่ง เป็น ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
๗๖๗. นาวาอากาศเอก สุรพันธ์ สุวรรณทัต เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๖๘. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เป็น เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๗๖๙. นาวาอากาศเอก เบญจรงค์ แจ่มถาวร เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ
๗๗๐. นาวาอากาศเอก สุชิน บุญมา เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
๗๗๑. นาวาอากาศเอก สกันต์ สอนหลักทรัพย์ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ
๗๗๒. นาวาอากาศเอก วงศกร เปาโรหิตย์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๗๗๓. นาวาอากาศเอก ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๗๔. นาวาอากาศเอก อรณพ เมนะรุจิ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๗๗๕. นาวาอากาศเอก ธีรวุฒิ บุญเลิศ เป็น ห