ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวราชภัฏ
Font Size  

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:47 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14932639 คน
ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าวราชภัฏ

เรื่อง ขอชี้แจงข้อมูลที่เป็นจริง กรณีการโปรดเกล้าฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

 ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ลงข่าวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8120 หน้า 23 ข่าวราชภัฏ เนื้อหาข่าวมีนัยยะกล่าวหาว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยื้อ-ล่าช้าŽ ทำให้สังคมและสาธารณชนเข้าใจผิดมหาวิทยาลัยได้ว่า เป็นผู้ดำเนินการทำให้เกิดความล่าช้า กระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด จึงขอชี้แจงดังนี้

 1.ขอชี้แจงข้อมูลที่เป็นจริง ดังนี้

 1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ได้รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
 1.2 มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ร้องเรียนว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 11 คน มีองค์ประกอบไม่ครบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เนื่องจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยลาออกไปก่อน สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ส่งเรื่องนี้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
 1.3 คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งผลการวินิจฉัย ว่าการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชอบด้วยกฎหมาย นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555 ใช้ระยะเวลาการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาประมาณ 7 เดือน
 1.4 สภามหาวิทยาลัยมีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นบัญชีสำรองอันดับหนึ่งขึ้นมาแทน เนื่องจากมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งขอถอนตัว
 1.5 มหาวิทยาลัยรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่กรรมการบางท่านส่งมาไม่ครบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิการบดีลงนามเสนอเพื่อโปรดเกล้าฯ ส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
 ในแต่ละขั้นตอนมีบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน การที่ประธานสภาคณาจารย์กล่าวหาว่ามีการยื้อหรือทำให้ล่าช้า ทางบรรณาธิการต้องพิจารณา เพราะเกรงว่าจะเป็นกล่าวหาบุคคลและหน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งประธานสภาคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์ ก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 2. ข้อความที่ลงไปมีความคลาดเคลื่อนหลายแห่ง ดังนี้
 2.1 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใหม่จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น หากเป็นไปตามกระบวนการคณะกรรมการดังกล่าว ต้องเข้าทำหน้าที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 แต่ไม่เป็นไปตามนั้น
 ในการกราบบังคมทูลพิจารณาโปรดเกล้าฯ ไม่มีใครทราบได้และขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน อีกทั้งมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วในข้อ 1 ถามว่าที่ช้าเพราะใครและหน่วยงานไหน ขั้นตอนเสนอเรื่องเพื่อโปรดเกล้าฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความละเอียดอ่อนมาก การลงข่าวจึงต้องระวังเกรงว่าจะไปกล่าวหาบุคคลและหน่วยงานที่ต้องพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ ได้
 2.2 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีมูลŽ ซึ่งก็ไม่จริง เพราะทาง สกอ.มีหนังสือส่งมายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ศธ.0509 (4)/2066 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สกอ.ได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขัดกับกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และนายกสภามหาวิทยาลัยได้เกษียณหนังสือ แจ้งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2556 นี้
 การกล่าวหาสกอ.ว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่มีมูล จึงไม่ตรงกับความจริง
 2.3 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหมดวาระไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 เป็นข้อมูลที่ไม่จริง ผู้บริหารบางส่วนที่ดำรงตำแหน่ง คณบดี 4 คณะ ผู้อำนวยการสำนัก 3 สำนัก และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยฯ 1 แห่ง จะครบวาระวันที่ 7 เมษายน 2556
 2.4 ประธานสภาคณาจารย์ กล่าวว่า ความเห็นว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นการยื้อเวลาคำถาม บุคคลหรือหน่วยงานไหน ยื้อเวลาŽ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร้องเรียน หรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 7 เดือน, หรือสภามหาวิทยาลัยที่ต้องนำเรื่องเข้าพิจารณา เพื่อให้มีมติของที่ประชุมจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้, หรือที่สกอ., หรือสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา หรือสำนัก...
 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและต้องคำนึงถึงความถูกต้อง ตามข้อบังคับและข้อกฎหมาย เพราะเกิดผิดพลาดขึ้นมาอาจมีคนฟ้องร้องมหาวิทยาลัยได้ การกล่าวหาว่ายื้อเวลา จึงไม่เป็นธรรมกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการต้องเสนอเพื่อกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ
 2.5 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มหาวิทยาลัยได้เสนอเอกสารฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดไปยัง สกอ. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ผู้เกี่ยวข้องถัดไป คือ สกอ., ทางสกอ.ต้องส่งเรื่องไปที่ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษา, กระทรวงศึกษาส่งเรื่องไปที่สำนักราชเลขาฯ เพื่อกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ

 ด้วยข้อมูลจริงที่กล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ทางกองบรรณาธิการพิจารณาลงแก้ไขข่าวให้ เพราะข่าวดังกล่าว ทำให้คณาจารย์ นักศึกษา และสังคมทั่วไป เกิดความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยได้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงแก้ไขข่าวให้ ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง
 ขอแสดงความนับถือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง