ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

รัฐบาลจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระสังฆราชครบ 100 ปี
Font Size  

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19:12 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14994757 คน
 เมื่อ 29 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 1/2556 

 จากนั้น นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก100 ปี 3 ตุลาคม 2556 แถลงว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะทรงมีพระชันษา100 ปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง 

 ดังนั้น รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานฉลองพระชันษา เพื่อเผยแพร่พระประวัติพระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ และได้กำหนดชื่อการจัดงานฉลองว่า “งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม2556 ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Celebration of the 100th Birthday Anniversary of His Holiness Somdet Phra yanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand 3rd October 2013” โดยกำหนดระยะเวลาของการจัดงานฉลอง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน –31 ธันวาคม2556 เนื่องจากวันที่ 21 เมษายน 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นวันครบ 2 รอบ หรือ 24 ปี แห่งการได้รับพระราชทานสถาปนา

 นายธงทอง กล่าวว่า ในการนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษาฯ ตามที่กรมศิลปากรเสนอ และเห็นชอบให้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจำหน่ายและนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมอบหมายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และวัดบวรนิเวศวิหารดำเนินการ รวมทั้ง เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม 

ในช่วงระยะเวลาของการจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากเป็นการขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อการประดับในสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวร ซึ่งอาจจะเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม ต้องส่งเรื่องให้วัดบวรนิเวศวิหารพิจารณาอนุญาตก่อน

 นายธงทอง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานฉลองพระชันษา100 ปี รัฐบาลได้กำหนดจัดงานต่าง ๆ อาทิ 
การจัดงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ พระศาสนกิจ และพระเกียรติคุณ การจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ การจัดทำหอจดหมายเหตุวชิรญาณ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัดสร้างอาคาร100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก