ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ยุบโรงเรียนเล็ก
Font Size  

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 00:14 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14721151 คน
บทบรรณาธิการ


น่ายินดีที่การถกเถียงปัญหาเรื่องการจะปิดหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอีกประมาณ 3,000 โรงของกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินไปอย่างประเทืองปัญญา ด้วยการนำเสนอด้วยเหตุผลข้อมูลของแต่ละฝ่ายทั้งที่สนับ สนุนและคัดค้านมากกว่าจะดำเนินไปด้วย การใช้อารมณ์ หรือการโจมตีด่าทอกันโดยปราศจากเหตุผล

อาจมีบ้างบางส่วนที่นำเสนอเรื่องดังกล่าวด้วยความเกลียดชัง ด้วยการบิดเบือนข้อมูล แต่ก็ต้องนับว่าเป็นส่วนน้อยยิ่ง เมื่อเทียบกับผู้ที่แสดงออกด้วยความมีสติ ซึ่งให้ข้อมูลและข้อคิดที่มีจำนวนมาก

และไม่ได้ส่งผลกระทบใดใดต่อการพิจารณาว่าควรจะยุบหรือคงโรงเรียนขนาดเล็กเอาไว้ประเด็นการถกเถียงนั้นวนอยู่รอบแกนคิดหลักสองประการคือ จะหาจุดสมดุลระหว่าง การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของประชาชน กับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไร

ในกรณีนี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำความเข้าใจกับสังคมอีกครั้งหนึ่งว่า

การยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องดำเนินไปตามความเป็นจริง นั่นคือจะต้องมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ควบคู่กันไปกับการสำรวจความต้องการและสถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่น

ไม่ดำเนินการไปอย่างเหวี่ยงแหหรือสั่งจาก"ข้างบน"เพียงทางเดียวอย่างไรก็ดี แม้แนวทางหรือนโยบายดังกล่าวจะได้รับการตอบรับโดยดีในระดับหนึ่ง แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติยังเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามยืนยันต่อไป

ด้านหนึ่ง กระทรวงศึกษาฯพึงนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาเปิดเผยต่อสาธารณชนให้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ด้านหนึ่ง สังคมก็ต้องให้ความเอาใจใส่ติดตามความเป็นไปของเรื่องดังกล่าวไม่เป็นไฟไหม้ฟาง ไม่ปล่อยให้รัฐบาลดำเนินการไปโดยไม่หารือกับสาธารณะ

และสุดท้ายคือจะต้องช่วยกันผลักดันให้ท้องถิ่นและชุมชนมีบทบาทในการจัดการด้านการศึกษามากขึ้น