ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ครูสอนดีชัยภูมิ แก้ปัญหาอ่านเขียน
Font Size  

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 08:58 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14725857 คน
ข่าวสด ประชาสังคม


การอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นปัญหาสำคัญต่อการเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของเด็กไทยจำนวนไม่น้อย โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุว่ามีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง 64,000 คน ที่ยังอ่านภาษาไทยไม่ได้ 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงจัดโครงการ "สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่องเชิดชู ครูสอนดี" เพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าว โดยสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (สรช.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดดีเด่นตามโครงการดังกล่าว 

พร้อมทั้งร่วมกันจัดงาน "พลังบวรยกระดับการเรียนรู้ เชิดชูครูสอนดี จังหวัดชัยภูมิ" ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ไปเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหา 

โดยตั้งเป้า 3 ปี เด็กอ่านไม่ออกเหลือ 0 คน 

นายทองอินทร์ เพียภูเขียว ประธานสรช. กล่าวว่า ท้องถิ่นกำลังลุกขึ้นมาปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเยาวชน สรช.เกิดจากความร่วมมือของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านการศึกษา วัด เอกชน และภาคประชาสังคม แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และการสนับสนุนจาก สสค. ซึ่งสรช.มีตัวแทนมาจากหลายหน่วยงาน ทำให้การทำงานเชื่อมโยงแต่ละส่วนคล่องตัวขึ้น 

1.กิจกรรมปั้น วาด อ่าน เขียน

2.รับรางวัลครูสอนดี

3.ครูศรีประไพ พรหมมณี

4.สื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ"สิ่งสำคัญคือท้องถิ่นจะรู้ปัญหาของเด็กโดยตรง ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ปัญหาการอ่านเขียนของเยาวชนในชัยภูมิ เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่ต้องเร่งแก้ไข จึงร่วมมือกับครูสอนดี 329 คนในจังหวัด ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายครูสอนดี เพื่อยกระดับคุณภาพของครูที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง" ประธาน สรช. กล่าว 

จากการเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โรงเรียนต้นแบบแกนนำจัดการเรียนร่วมของสพฐ. มีนักเรียนเรียนร่วม 2 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่แม้จะมีนักเรียนที่ยังขาดทักษะด้านการอ่านเขียนอยู่ถึง 26 คน แต่พบว่าทางโรงเรียนไม่ได้ละเลยปัญหาแต่อย่างใด 

ครูศรีประไพ พรหมมณี ผู้ได้รับรางวัลครูสอนดี จาก สสค. ได้ทำโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่การอ่านอ่านออกเขียนได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI (Computer Assistance Instruction)" เนื่องจากเด็กๆ ชอบเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ จึงนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับเด็กที่มีปัญหาการอ่านเขียน

คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ เด็กๆ ต้องแบ่งกันใช้สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครูศรีประไพนำมาใช้ มี 9 ชุด ประกอบด้วย 1.รู้จักพยัญชนะไทย 2.อ่านเขียนคำง่ายๆ ไม่มีตัวสะกด 3.อ่านเขียนจำจดตัวสะกด 8 มาตรา 4.อ่านเขียนคำสระเปลี่ยนรูป ลดรูป 5.อ่านเขียนตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 6.อ่านเขียนคำอักษรควบ อักษรนำ 7.อ่านเขียนคำที่มีการันต์ 8.อ่านเขียนคำ ร หัน (รร) 9.อ่านเขียนขั้นสุดท้ายอ่านเรื่องได้ เขียนเรียงความได้ เขียนย่อความได้ 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม "อ่านได้ภายใน 4 เดือน" ให้เด็กมาจับคู่กันอ่านหนังสือ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินมากว่า 10 ปีแล้ว และได้ผลดีมาก

"ในเด็กแอลดี หรือพัฒนาการช้า มีปัญหาการอ่านเขียน หากครูทราบและใส่ใจเด็กคนนั้น เด็กจะอ่านออกเขียนได้ในที่สุด เด็กเหล่านี้จะมีอัจฉริยะในด้านอื่นๆ หลายคนได้รางวัลคณิตศาสตร์ บางคนมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หลายคนวาดรูปเก่ง" ครูศรีประไพกล่าว 

จากการสอบถามคุณครูพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เด็กเหล่านี้อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เกิดขึ้นจากเด็กบางคนมีภาวะสมาธิสั้น บางคนมีปัญหาทางครอบครัว หรือพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด จึงต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ครูจะดึงเด็กเหล่านี้ให้มาเรียนเสริมในช่วงหลังเลิกเรียน 

"โครงการนี้นอกจากจะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพในการอ่านและเขียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสามารถของครูในการสอนเด็กกลุ่มนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น" ครูศรีประไพกล่าว


นอกจากกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านเขียนไม่ได้ของโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าแล้ว โรงเรียนอื่นๆ ใน จ.ชัยภูมิ ก็มีโครงการที่นำไปสู่การอ่านออกเขียนได้ 

อาทิ กิจกรรมปั้น วาด อ่าน เขียน ของโรงเรียนซับมงคล กิจกรรมแห่กระธูป ของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กิจกรรมแห่นาคโหด ของโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียนจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดทำเป็นเนื้อหาการเรียนรู้เพิ่มเติมในสาระวิชาต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมที่จัดทำขึ้นมา อาจไม่แก้ปัญหาการอ่านเขียนโดยตรง แต่สามารถจูงใจให้เด็กเหล่านี้ หันกลับมาสนใจเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ