ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

"สรส."ตัดหางพันธมิตรฯ สั่ง"สมศักดิ์-สาวิทย์"ถอนตัวแกนนำ
Font Size  

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 18:15 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 15022525 คน
 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) www.thaiserc.com เผยแพร่หนังสือแจ้งมติกรรมการสรส. ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ถึงเรื่องการถอนตัวออกจากการเป็นแนวร่วมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมถึงมีมติให้นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษาสรส. ถอนตัวจากสถานะแกนนำพันธมิตรรุ่นที่ 1 และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. ถอนตัวจากสถานะแกนนำรุ่นที่ 2 โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้

ที่ สรส. 089/2554
26 เมษายน 2554
เรื่อง แจ้งมติกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)
เรียน 4 แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

 ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงการชุมนุม 193 วัน ในปี 2551 ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่ได้ตกลงและมีมติร่วมกัน จนกระทั่งถึงการชุมนุมในปี 2554 ต่อการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของประเทศกรณีเขาพระวิหาร อันเป็นจุดยืนที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ประกาศให้สังคมได้รับทราบ ซึ่ง สรส.ก็ได้ประกาศจุดยืนที่จะต่อสู้เคียงข้างพันธมิตรฯ

 แต่เมื่อการชุมนุมผ่านมาได้ระยะหนึ่ง มีการนำเสนอของแกนนำและผู้ปราศรัยบนเวที เป็นไปในลักษณะที่ไม่รักษาจุดยืนเดิม และมีการกล่าวโจมตีต่อบุคคลต่างๆ ที่เคยรวมต่อสู้อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ในลักษณะที่รุนแรงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ที่กล่าวหาไม่มีโอกาสได้ชี้แจง รวมทัั้งการนำเสนอโดยแกนนำบนเวที ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองที่เป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขัดต่อจุดยืน อุดมการณ์ และธรรมนูญของ สรส.

 สรส. โดยการประชุมของคณะกรรมการบริหาร สรส. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 และการประชุมคณะกรรมการกลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สรส.วันที่ 26 เมษายน 2554 ได้นำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมได้พิจารณา และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แกนนำ สรส. ถอยออกมาเพื่อทบทวนท่าทีการเข้าร่วมชุมนุมกับพันธมิตรฯ โดยเฉพาะการขึ้นเวที โดยไม่ให้กรรมการบริหาร สรส.ขึ้นเวทีปราศรัยหรือทำกิจกรรมอื่นบนเวทีการชุมนุมพันธมิตรฯ และให้นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษา สรส.ถอนตัวจากแกนนำรุ่นที่ 1 และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส.ถอนตัวจากแกนนำรุ่นที่ 2 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

 สรส.ขอยืนยันในจุดยืนและอุดมการณ์ที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนปกป้องประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ และได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สรส.ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2523 เป็นเวลากว่า 30 ปี

 ขอความแสดงนับถือ
 นายสาวิทย์ แก้วหวาน
 เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)