ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ตรวจสอบรายชื่อโยกย้าย‘สารวัตร-รองผบก.’ภาค8
Font Size  

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 19:30 น.
จำนวนคนอ่านล่าสุด 14776555 คน

 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ บุญนัดดา รอง ผบก.ภ.จว.พง. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. พ.ต.อ.ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบก.ภ.จว.นศ. เป็น รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.ธีระพล ทิพย์เจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. เป็น รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.นันทเดช ย้อยนวล รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. พ.ต.อ.ประกิจฐ์ ศรียิ่งยงค์ รอง ผบก.รน. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.รน. พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบก.ภ.จว.ภก. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.รน. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พ.ต.อ.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ รอง ผบก.ภ.จว.สฎ. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พ.ต.อ.สมาน ชัยณรงค์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พง.


 พ.ต.อ.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบก.สส.ภ.8 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชพ. พ.ต.อ.เสน่ห์ ยาวิละ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ภก. พ.ต.อ.อนุสรณ์ งามชื่น รอง ผบก.กต.9 จต. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.รน. พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รอง ผบก.ภ.จว.นศ. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ภก. พ.ต.อ.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผกก.สภ.คุระบุรี จ.พง. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.รน. พ.ต.อ.ณษ เศวตเลข ผกก.สภ.โคกกลอย จ.พง. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กบ. พ.ต.อ.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผกก.สภ.เมืองรน. จ.รน. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ ผกก.สภ.นาสัก จว.ชพ. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พง. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ภก.


 พ.ต.อ.อดิษร ตันเพชรทองกุล ผกก.สภ.กะปง จว.พง. เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.อ.อดุลย ธนะชัยขันธ์ ผกก.สภ.ท่าศาลา จว.นศ. เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พ.ต.อ.อาคม สายสมัย ผกก.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สฎ. เป็น รอง ผบก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.อารยะพันธุ์ พุกบัวขาว ผกก.สภ.กะทู้ จว.ภก. เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.อ.หญิงวรรณดี สุวรรณพนัง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร ผกก.สภ.ฉลอง จว.ภก. เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.ฉลอง ลิ่มหลัก ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.ปลายพระยา จ.กบ. พ.ต.อ.ชำนาญ ชำนาญกิจ ผกก.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8


 พ.ต.อ.ชำนาญ แทนม้วน ผกก.สภ.ปะทิว จว.ชพ. เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.ฐิติรัฐ อาษากิจ ผกก.สภ.เมืองสฎ. เป็น ผกก.สภ.พะโต๊ะ จว.ชพ. พ.ต.อ.ณรงค์ยศ อุณหบัณฑิต ผกก.สภ.ท่าชนะ จว.สฎ. เป็น ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.กะปง จว.พง. พ.ต.อ.ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.นาสัก จ.ชพ. พ.ต.อ.ปวร พรพรหมมา ผกก.สส.ภ.จว.นศ. เป็น ผกก.สภ.ชัยบุรี จว.สฎ. พ.ต.อ.พิมล ทองตะกุก ผกก.สภ.เชียรใหญ่ จว.นศ. เป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.ภัชธนวิชญ์ ตันเสรีสกุลชัย ผกก.สภ.หัวไทร จว.นศ. เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.ภาสกร ณ พิกุล ผกก.สภ.เวียง จ.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.ปากน้ำชุมพร จว.ชพ.


 พ.ต.อ.วสุ รอดพิทักษ์ ผกก.สภ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็น ผกก.สภ.บางมะเดื่อ จว.สฎ. พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร ผกก.สภ.ปลายพระยา จว.กบ. เป็น ผกก.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. พ.ต.อ.วีระศิลป์ ขวัญเช่ง ผกก.สภ.ปากน้ำ จว.รน. เป็น ผกก.สภ.คุระบุรี จว.พง. พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ วาสะศิริ ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.ฉลอง จว.ภก. พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ ลงพะโยม ผกก.สส.ภ.จว.พง. เป็น ผกก.สภ.ละอุ่น จว.รน. พ.ต.อ.สมคะเน โพธิ์ศรี ผกก.สภ.ปากน้ำชุมพร จว.ชพ. เป็น ผกก.สภ.เมืองรน. จว.รน. พ.ต.อ.สมชาย สรรประเสริฐ ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9 เป็น ผกก.สภ.โคกกลอย จว.พง.


 พ.ต.อ.สมศักดิ์ แก้วมี ผกก.สภ.เมืองพง. จว.พง. เป็น ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 พ.ต.อ.สำเริง ชูกะนันท์ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นศ. พ.ต.อ.สุนทร ขวัญเพ็ชร ผกก.สภ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เป็น ผกก.สภ.เชียรใหญ่ จว.นศ. พ.ต.อ.สุริยา นาคแก้ว ผกก.สส.3 บก.สส.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ. พ.ต.อ.สุริยา รัตนกาญจนพันธ์ ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 เป็น ผกก.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สฎ. พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผกก.สส.ภ.จว.ชพ. เป็น ผกก.สภ.กะทู้ จว.ภก. พ.ต.อ.อำนวย หย่างไพบูลย์ ผกก.สภ.บางขัน จว.นศ. เป็น ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.เอกวุฒิ เสน่ห์พร ผกก.สส.ภ.จว.ภก. เป็น ผกก.สส.ภ.จว.พง. พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร. เป็น ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 พ.ต.อ.สมพร ลีลาพีรพงศ์ พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน จว.ปน. เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชพ.


 พ.ต.อ.สานัน พิบูลย์ พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน จว.นธ. เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ภก. พ.ต.อ.อานนท์ เดชรักษา พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน จว.ปน. เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กบ. พ.ต.ท.ชัยโชค สระทองโน สวญ.สภ.โมถ่าย จว.สฎ. เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.วันชัย ปะลาวัน สวญ.สภ.เปลี่ยน จว.นศ. เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ภก. พ.ต.ท.สมชาย อิ่มใจ สวญ.สภ.คลองขนาน จว.กบ. เป็น ผกก.สภ.เกาะยาว จว.พง. พ.ต.ท.สุเทพ ก่อสกุล สวญ.สภ.การะเกด จว.นศ. เป็น ผกก.สภ.ท่าศาลา จว.นศ. พ.ต.ท.จรัส เจริญกุล รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. เป็น ผกก.สภ.ช้างกลาง จว.นศ. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภก. เป็น ผกก.สภ.เมืองพง. จว.พง. พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ สิทธิชัย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองรน. เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8


 พ.ต.ท.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สฎ. เป็น ผกก.สภ.สิชล จว.นศ. พ.ต.ท.เดชชาภากร หิรัญวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.ลำทับ จว.กบ. เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.สฎ. พ.ต.ท.นภดล เพ็ชรขาวเขียว รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชพ. เป็น ผกก.สภ.หัวไทร จว.นศ. พ.ต.ท.มนัส อินทรสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.เกาะลันตา จ.กบ. เป็น ผกก.สภ.บ้านนาสาร จว.สฎ. พ.ต.ท.สพชัย พึ่งพา รอง ผกก.สส.สภ.ถ้ำพรรณรา จว.นศ. เป็น ผกก.สภ.บางขัน จ.นศ. พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ พ่วงพิศ รอง ผกก.ป.สภ.ตะกั่วป่า จว.พง. เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ชพ. พ.ต.ท.หญิงชไมพร ยุวานนท์ รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ ไกรสิทธิ์ รอง ผกก.ฝอ.บก.น.9 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชะอวด จว.นศ. พ.ต.ท.จรูญ หนูจันทร์ พงส.(สบ 3) สภ.เมืองชพ. เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองนศ. พ.ต.ท.ชนินทร์ ณรงค์น้อย พงส.(สบ 3) สภ.ปะทิว จว.ชพ. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ถ้ำพรรณรา จว.นศ.


 พ.ต.ท.ชวลิต เพชรศรีเปีย รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง จว.ภก. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โคกกลอย จว.พง. พ.ต.ท.เชษฐพันธ์ วิชัยดิษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสวียด จว.สฎ. พ.ต.ท.ทัศนัย โอฬาริกเดช รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งทอง จว.ภก. เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พง. พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.พง. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. พ.ต.ท.นรัฐฐา จันทวี รอง ผกก.สส.สภ.วิภาวดี จว.สฎ. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เขาพนม พ.ต.ท.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ รอง ผกก.ป.สภ.กมลา จว.ภก. เป็น สวญ.สภ.โมถ่าย จว.สฎ. พ.ต.ท.ปรัชญา จันทร์สมวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.กะทู้ จว.ภก. เป็น สวญ.สภ.เปลี่ยน จว.นศ. พ.ต.ท.พอพล วิริยะจีระพิพัฒน์ พงส.(สบ 3) สภ.นบพิตำ จว.นศ. เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ดอนสัก จว.สฎ.


 พ.ต.ท.ไพฑูรย์ สะอาดนัก รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สฎ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชพ. พ.ต.ท.ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธุ์ รอง ผกก.ป.สภ.พระแสง จว.สฎ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กมลา จว.ภก. พ.ต.ท.ระหงษ์ ใจแสน พงส.(สบ 3) สภ.กะปง จว.พง. เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ไชยา จว.สฎ. พ.ต.ท.ลักษณาวงศ์ รำแพนสุวรรณ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภก. เป็น รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.วสันต์ อารีรอบ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านตาขุน จว.สฎ. พ.ต.ท.วันชัย พุทธานุ รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระพรหม จว.นศ. พ.ต.ท.วิษฐชาคม คำจำปา รอง ผกก.สส.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พง. เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง จว.ภก.


 พ.ต.ท.วิสันต์ รักมาก รอง ผกก.สส.ภ.จว.พง. เป็น สวญ.สภ.คลองขนาน จว.กบ. พ.ต.ท.วีรชาติ คูหามุข รอง ผกก.สส.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.วิภาวดี จว.สฎ. พ.ต.ท.สมัย พรมพากล รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ศชต. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ช้างกลาง จว.นศ. พ.ต.ท.สุรีย์ มณีวัฒนา รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สตูล เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สฎ. พ.ต.ท.เสริม ขวัญนิมิตร รอง ผกก.ป.สภ.เสวียด จว.สฎ. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ภก. พ.ต.ท.อริยะ บุญครบ รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เกาะลันตา จว.กบ. พ.ต.ท.หญิงเกตุแก้ว รักษาชาติ รอง ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.9 เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สฎ. พ.ต.ท.เกษม นรสิงห์ สว.ธร.สภ.ละอุ่น จว.รน. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สุขสำราญ จว.รน.


 พ.ต.ท.จตุรงค์ ลัดดาแย้ม สว.ฝอ.ภ.จว.ภก. เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภก. พ.ต.ท.จรัล บางประเสริฐ สว.สส.สภ.ฉลอง จ.ภก. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เชิงทะเล จว.ภก. พ.ต.ท.ณุภัชสร สกุลพงศ์ สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.นิวัฒน์ คงด้วง พงส.(สบ 2) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เชียรใหญ่ จ.นศ. พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ บุญแก้ว สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สฎ. เป็น รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.พงศธร เกื้อเส้ง สวป.สภ.เมืองสฎ. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.สฎ. พ.ต.ท.วิจักขณ์ ตารมย์ สว.สส.สภ.เมืองภก. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.พง. พ.ต.ท.วิชัย จำปา สวป.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชพ. เป็น รอง ผกก.ป.พะโต๊ะ จว.ชพ. พ.ต.ท.วิโรจน์ ไกรเดช สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8


 พ.ต.ท.ศุภชัย สังข์ประคอง สว.สภ.บางแก้ว จว.รน. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พรหมคีรี จ.นศ. พ.ต.ท.สกล บัณฑิตศักดิ์ สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พง. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พง. พ.ต.ท.สุทัศน์ ชัยมงคล สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระแสง จว.สฎ. พ.ต.ท.สุเทพ เกษตรทอง สวป.สภ.ปากน้ำ จว.รน. เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.รน. พ.ต.ท.สุริยะ แทนผดุง สวป.สภ.ชะอวด จว.นศ. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นศ.พ.ต.ท.เสมอ แววศรี สว.ธร.สภ.เมืองรน. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำทับ จว.กบ. พ.ต.ท.หฤษฎ์ เอกอุรุ สว.สส.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ. เป็น รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8


 พ.ต.ท.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ สวป.สภ.กะทู้ จว.ภก. เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กะทู้ จว.ภก. พ.ต.ท.กรกต พุฒนวล สว.จร.สภ.เมืองตรัง เป็น สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. พ.ต.ต.กิตติทัศน์ กันฉาย สวป.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็น สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ. พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ สว.ฝอ.ภ.จว.พง. เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.จรัญ บุญโสภาพ สวป.สภ.เมืองภก. เป็น สว.ธร.สภ.ทับปุด จว.พง. พ.ต.ต.ชวนินทร์ วิทยเจษฎาธนภัต สว.ธร.สภ.เกาะลันตา จว.กบ. เป็น สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พง. พ.ต.ท.ชาญยุทธ มณีสุวรรณ สว.กก.สส.ภ.จว.พง. เป็น สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.โชคดี มาบางยาง สว.สส.สภ.ทรายขาว จว.กบ. เป็น สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภก.


 พ.ต.ท.โชติ เพชรหนองชุม สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กบ. เป็น สวป.สภ.เมืองสฎ. พ.ต.ท.ฐปนพัฒน์ จาตุรนต์พันธ์ พงส.(สบ 2) สภ.กมลา จว.ภก. เป็น สว.สภ.ขอนหาด จว.นศ. พ.ต.ต.ณธรรศ ม่วงแก้ว สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.ท่าศาลา จว.นศ. พ.ต.ต.ณัฐพงศ์ ณ อุบล สว.สส.สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด เป็น สวป.สภ.ชะเมา จว.นศ. พ.ต.ต.ดำรง วงศ์คลัง สว.ธร.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สข. เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.ดำรงค์ สงช่วย พงส.(สบ 2) สภ.ปะทิว จว.ชพ. เป็น พงส.(สบ 2) สภ.หัวไทร จว.นศ. พ.ต.ท.เดชบัณฑิต ดุลย์เภรี พงส.(สบ 2) สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.สวี จว.ชพ. พ.ต.ท.ธงชัย มติธรรม สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภก. เป็น สว.สส.สภ.เมืองพง. พ.ต.ท.นิรันดร์ กันจู สว.สภ.บางนบ จว.นศ. เป็น สว.สภ.บางแก้ว จว.รน.


 พ.ต.ท.ประทีป จิระโร สว.อก.สภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.รน. พ.ต.ท.ปริญญา ตัณฑสุวรรณ สว.จร.สภ.เมืองชพ. เป็น สว.สส.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นศ. พ.ต.ท.ปรุฬห์ชัย เหมกัง สว.กก.สส.ภ.จว.นศ. เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.พงศ์นรินทร์ สุทิน สว.สส.สภ.เมืองพง. เป็น สว.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภก. พ.ต.ต.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกูล สว.อก.สภ.ทุ่งทอง จว.ภก. เป็น สวป.สภ.เมืองพง. พ.ต.ต.พิจักษณ์ สุวรรณภักดี สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.เสวียด จว.สฎ. พ.ต.ท.พิษณุกร จาดเมือง สวป.สภ.สะท้อน จว.สข. เป็น สว.อก.สภ.ปากน้ำชุมพร จว.ชพ. พ.ต.ท.ภานุพันธ์ โชติพินทุ สว.สส.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. เป็น สว.สส.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พง.


 พ.ต.ท.มงคล ทองคำ สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ. เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.พง. พ.ต.ท.เมธาพงศ์ นาคปลัด พงส.(สบ 2) สภ.ป่าบอน จว.พท. เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ชัยบุรี จว.สฎ. พ.ต.ต.วรพงศ์ พรหมอินทร์ นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.ฉลอง จว.ภก. พ.ต.ท.วรวัฒน์ สุทธินุ่น สวป.สภ.ฉลอง จว.ภก. เป็น สว.ธร.สภ.เมืองชพ. พ.ต.ท.วัชระ ปัญจะเภรี ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 เป็น สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. พ.ต.ท.วัชระ สมศรี สวป.สภ.เกาะพะงัน จว.สฎ. เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.วิทยา พฤกษ์อุดม สวป.สภ.หัวไทร จว.นศ. เป็น สวป.สภ.กมลา จว.ภก. พ.ต.ท.ไวโรจน์ แน่นพิมาย สว.กก.สส.ภ.จว.ภก. เป็น สวป.สภ.เมืองพง. พ.ต.ต.ศรายุทธ บุญมี สวป.สภ.เมืองพง. เป็น สวป.สภ.ถลาง จ.ภก. พ.ต.ท.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์ สว.สส.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พง. เป็น สว.สส.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภก. พ.ต.ต.ศุภชัย งามปลอด สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8 เป็น สวป.สภ.พนม จว.สฎ.


 พ.ต.ต.สนธยา หนูดำ สวป.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ เป็น สว.ธร.สภ.อ่าวลึก จว.กบ. พ.ต.ท.สมควร มีเดช สวป.สภ.หลังสวน จว.ชพ. เป็น สว.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.สมชาย พุทธรักษา พงส.(สบ 2) สภ.สวี จว.ชพ. เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านนาสาร จว.สฎ. พ.ต.ท.สมาน เส็นฤทธิ์ สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภก. เป็น สว.สส.สภ.ทรายขาว จว.กบ. พ.ต.ต.สาคร ไชยวรรณ สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 เป็น สวป.สภ.ขุนทะเล จว.สฎ. พ.ต.ต.สาธิต หนูฤทธิ์ สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พง. เป็น สวป.สภ.ฉลอง จว.ภก. พ.ต.ท.สานิช หนูคง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 เป็น สว.สส.สภ.ท่าชี


 พ.ต.ท.สุจินต์ รัตนพันธุ์ สว.ธร.สภ.บางชัน จว.นศ. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.สุดลยา พัฒนะปราชญ์ สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 เป็น สวป.สภ.ชะอวด จว.นศ. พ.ต.ท.สุทธิพงค์ จิณรัฐ สว.อก.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ต.สุริยา ดำรงวัฒนา สว.อก.สภ.ปากจั่น จว.รน. เป็น พงส.(สบ 2) สภ.คลองขนาน จว.กบ. พ.ต.ท.อธิการ อัครกุล สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.ธร.สภ.บางขัน จว.นศ. พ.ต.ท.อนันต์ กอบเกียรติถวิล สวป.สภ.กมลา จว.ภก. เป็น สวป.สภ.บางขัน จว.นศ. พ.ต.ต.อภิชาต จันทร์สำเร็จ สว.อก.สภ.โคกตูม จว.ลพบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชพ. พ.ต.ต.อภิสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ สว.ธร.สภ.บ้านนาเดิม จว.สฎ. เป็น พงส.(สบ 2) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นศ.


 พ.ต.ท.เอกอนันต์ ทองแท้ สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.8 พ.ต.ต.หญิง กิรณา ยืนยง สว.กลุ่มงานพิจารณา 2 รท. เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง เกษกนก ชานันโท สว.ฝอ.ภ.จว.พง. เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งทอง จว.ภก. พ.ต.ท.หญิง ดาราวรรณ หนูจันทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.ชพ. เป็น สว.ธร.สภ.พรหมคีรี จว.นศ. พ.ต.ต.หญิง ลำนึก ชูทอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 เป็น สว.ธร.สภ.ท่าชนะ จว.สฎ. พ.ต.ท.หญิง วัฒนารี คำนิล สว.ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท. เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ภก.


 ร.ต.อ.กฤษณะ จันทร์นิตย์ รอง สวป.สภ.ถลาง จว.ภก. เป็น สวป.สภ.เมืองภก. ร.ต.อ.กู้เกียรติ หนูนิล รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สฎ. เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.ฉัตรเฉลิม วันธงชัย รอง สว.สส.สภ.บ่อผุด จว.สฎ. เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.ชยุติ พงษ์ศักดิ์ รอง สว.สส.สน.บางรัก บช.น. เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ภ.8 ร.ต.อ.ชวภณ สันติศาสนกุล พงส.(สบ 1) สภ.สุขสำราญ จว.รน. เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชพ. ร.ต.อ.ชาคริต การกรณ์ รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 เป็น สว.ฝอ.1 บก.ภ.8 ร.ต.อ.ชำนิ ชัยสิทธิ์ รอง สวป.สภ.พุนพิน จว.สฎ. เป็น สว.อก.สภ.ปากจั่น จว.รน. ร.ต.อ.ณรงค์ รักประทุม รอง สวป.สภ.วิภาวดี จว.สฎ. เป็น สวป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สฎ.


 ร.ต.อ.ถาวร รามวงศ์ นว.(สบ 1) ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็น สว.ฝอ.บก.สส.ภ.8 ร.ต.อ.ถาวร ศรีปล้อง รอง สว.สส.สภ.เมืองกบ. เป็น สวป.สภ.เกาะลันตา จว.กบ. ร.ต.อ.ถิรเดช แข็งแรง รอง สวป.สภ.สวี จว.ชพ. เป็น สว.สส.สภ.นาสัก จว.ชพ. ร.ต.อ.ธิคำพร ห่อหุ้ม รอง สวป.สภ.เมืองนศ. เป็น สว.สส.สภ.ไม้เรียง จว.นศ. ร.ต.อ.ธีระพล ห่อหุ้ม รอง สวป.สภ.พระพรหม จว.นศ. เป็น สว.สส.สภ.กะปาง จว.นศ. ร.ต.อ.ธีระยุทธ์ จันทร์ศรีนาค รอง สวป.สภ.เมืองชพ. เป็น สวป.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชพ. ร.ต.อ.นันทชัย ชูชื่น รอง สว.กก.สส.ภ.จว.รน. เป็น สวป.สภ.ปากจั่น จว.รน. ร.ต.อ.นันทวุฒิ กลับอินทร์ รอง สว.จร.สภ.เมืองชพ. เป็น สว.จร.สภ.เมืองชพ. ร.ต.อ.บรรจบ ชูวงษ์ รอง สวป.สภ.ชะอวด จว.นศ. เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.กบ. ร.ต.อ.ประเทือง ช้างสุวรรณ รอง สวป.สภ.ทับปุด จว.พง. เป็น สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พง. ร.ต.อ.ปรัชญา ไบเตะ รอง สวป.สภ.บ่อผุด จว.สฎ. เป็น สวป.สภ.เกาะพะงัน จว.สฎ.


 ร.ต.อ.ปองภพ ประสบพิชัย รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 เป็น สวป.สภ.เมืองนศ. ร.ต.อ.เผ่าเทพ เรืองเต็ม รอง สวป.สภ.กมลา จว.ภก. เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.พล ขำโพธิ์ทัย รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สฎ. เป็น สว.อก.สภ.เสวียด จว.สฎ. ร.ต.อ.ไพฑูรย์ อินทรพิบูลย์ รอง สว.จร.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.รัฐเขตต์ มั่นเมือง รอง สว.สส.สภ.กะทู้ จว.ภก. เป็น สวป.สภ.เมืองภก. ร.ต.อ.วิรัช ทรัพย์ประเสริฐ พงส.(สบ 1) สภ.บ้านมาบอำมฤต จว.ชพ. เป็น สว.ธร.สภ.สวี จว.ชพ. ร.ต.อ.วีระพันธ์ เกื้อรักษ์ นว.(สบ 1) ผบก.สส.ภ.8 เป็น สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8


 ร.ต.อ.สนอง ประมวลศิลป์ รอง สวป.สภ.กะปาง จว.นศ. เป็น สว.ธร.สภ.ละอุ่น จว.รน. ร.ต.อ.สมพร รักแก้ว รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.8 เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 ร.ต.อ.สมภพ เชื้อทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองชพ. เป็น สวป.สภ.หลังสวน จว.ชพ. ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ เหล็กชูชาติ รอง สว.จร.สภ.บ่อผุด จว.สฎ. เป็น สว.ธร.สภ.พระแสง จว.สฎ. ร.ต.อ.สุนันท์ นาคนิคาม รอง สวป.สภ.ปากพนัง จว.นศ. เป็น สว.สส.สภ.ละอุ่น จว.รน. ร.ต.อ.อรุณ สุขบาน รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สฎ. เป็น สว.ธร.สภ.เกาะลันตา จว.กบ. ร.ต.อ.อำนาจ ประพันธ์ รอง สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สฎ. เป็น สว.ธร.สภ.เมืองรน. ร.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง รอง สวป.สภ.เมืองภก. เป็น สวป.สภ.กะทู้ จว.ภก. ร.ต.อ.หญิง ชลนฑี สุขเกตุ รอง สวป.ฝอ.ภ.จว.รน. เป็น สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง แพรวตา ขุนชัย รอง สว.ธร.สภ.ทุ่งสง จว.นศ. เป็น สว.ฝอ.(กง.) ภ.จว.ภก. ร.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ อ่วมทอง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ชพ. เป็น สว.ฝอ.(กง.) ภ.จว.รน.